Odbory magistrátu


Tajemník magistrátu

nogol.jpg

PhDr. Roman Nogol MPA
tajemník magistrátu
Telefon: 596 387 243
Email:

logo-cz-www.jpg


Interní auditor

Interní auditor provádí nezávislou, objektivně ujišťovací a konzultační činnost, jejímž cílem je  napomáhat organizaci udržovat efektivní řídící a kontrolní systémy a podporuje jejich neustálé zdokonalování. Interního auditor je přímo podřízen primátorovi města a stojí mimo výkonnou organizační strukturu magistrátu.

 

Odbor ekonomický

Odbor ekonomický sestavuje návrh rozpočtu a návrh závěrečného účtu, navrhuje rozpočtová opatření, zabezpečuje pojištění majetku, vede účetnictví o hospodaření města, zabezpečuje styk s peněžními ústavy včetně zřizování a  rušení účtů. Dále zajišťuje výkon správy místních poplatků a vymáhání pohledávek.

 

Odbor majetkový

Odbor majetkový zajišťuje výkon vlastnických práv k movitému a nemovitému majetku města včetně správy, provozu a údržby majetku města a zajišťuje přípravu, realizaci a kordinaci investičních akcí města. Dále spolupracuje s Úřadem práce ČR v oblasti výkonu veřejné služby a veřejně-prospěšných prací. Bližší popis vykonávaných činností je uveden u každého oddělení.

 

Odbor organizační

Odbor organizační zajišťuje zejména provoz úřadu a organizační servis zastupitelům města při výkonu jejich veřejných funkcí. Pro občany zajišťuje provoz podatelny a kontaktního místa CzechPOINT. 

 

Odbor rozvoje

Zajišťuje a koordinuje vypracování návrhu strategického plánu ekonomického rozvoje města a komunitního plánu. Do jeho působnosti spadá oblast územního plánování a architektury (je úřadem územního plánování pro území města Karviné a pro území obcí Dětmarovice, Petrovice u Karviné a Stonava), oblasti hornictví a životního prostředí, oblast dopravy  a oblast péče a ochrany kulturních památek. Do výčtu činností spadá rovněž marketing města, zahrnující rozvoj cestovního ruchu, zajištění organizace a propagace celoměstských kulturních a sportovních akcí, zajištění mediální propagace města a oblast školství.

 

Odbor sociální

Odbor sociální zajišťuje sociálně-právní ochranu dětí a v rámci sociálně-právního poradenství pomoc a podporu jednotlivcům a rodinám v nepříznivé sociální situaci. Dále zajišťuje agendu žádostí o umístění občanů do bytových domů pro seniory a osoby se zdravotním postižením, Senior taxi, parkovací průkazy, veřejné opatrovnictví a realizuje proces plánování rozvoje sociálních služeb, včetně dotačního řízení sociálních a návazných služeb.

 

Odbor správní

Odbor správní se zabývá správními činnostmi v oblastech občanskosprávní (zejména evidence obyvatel, občanské průkazy, cestovní doklady, matrika), dopravněsprávní (registr řidičů, registr vozidel, dopravní přestupky), přestupkové (přestupky na úseku veřejného pořádku, občanského soužití a majetku), živnostenské (živnostenská oprávnění, živnostenská kontrola, evidence zemědělských podnikatelů).

 

Odbor stavební a životního prostředí

Odbor stavební a životního prostředí  Magistrátu města Karviné je  stavebním úřadem na území města Karviné. Pro území města Karviné a sousední obce Dětmarovice, Petrovice u Karviné a Stonava je  speciálním stavebním úřadem pro  komunikace, vyvlastňovacím úřadem,  vodoprávním úřadem, orgánem státní památkové péče,  správním orgánem na úseku jednotlivých složek  životního prostředí (ochrana přírody a krajiny, ochrana zemědělského půdního fondu, ochrana lesního půdního fondu, myslivost,  vodní hospodářství, ovzduší, odpady, lesy,  rybářství a ochrana zvířat proti týrání) a pracovištěm  krizového řízení a obrany obyvatelstva a povodňového orgánu.