Odbor stavební a životního prostředí

Odbor stavební a životního prostředí  Magistrátu města Karviné je  stavebním úřadem na území města Karviné. Pro území města Karviné a sousední obce Dětmarovice, Petrovice u Karviné a Stonava je  speciálním stavebním úřadem pro  komunikace, vyvlastňovacím úřadem,  vodoprávním úřadem, orgánem státní památkové péče,  správním orgánem na úseku jednotlivých složek  životního prostředí (ochrana přírody a krajiny, ochrana zemědělského půdního fondu, ochrana lesního půdního fondu, myslivost,  vodní hospodářství, ovzduší, odpady, lesy,  rybářství a ochrana zvířat proti týrání) a pracovištěm  krizového řízení a obrany obyvatelstva a povodňového orgánu.


Vedoucí odboru

krupkova.jpg

Ing. Libuše Krupková MPA
vedoucí odboru
Telefon: 596 387 262
Email:

 

Členění odboru

Oddělení stavebního úřadu


Vedoucí

Ing. Pavla Kalužová
oddělení stavebního úřadu
Telefon: 596 387 253
Email:

Umístění

 • budova "B", ul. Karola Śliwky 618/11, Karviná-Fryštát, 2. patro

Zajišťuje

obecný stavební  úřad na území města Karviné

 • vydává územně plánovací informaci  o podmínkách vydání územního rozhodnutí a vydání územního souhlasu v případech, kdy je možno jím nahradit  územní rozhodnutí, včetně seznamu dotčených orgánů 
 • vydává územní rozhodnutí (o umístění stavby, o změně využití území, o změně vlivu užívání  stavby na území, o dělení nebo scelování pozemků ( příp. sdělení), o ochranném pásmu)
 •  vydává územní souhlas s umístěním staveb
 • vydává společné územní rozhodnutí a stavební povolení
 • vydává rozhodnutí o povolení výjimky z obecných požadavků na výstavbu
 • uzavírá  veřejnoprávní smlouvu o umístění stavby, o změně využití území a o změně vlivu  užívání stavby na území, která nahrazuje územní rozhodnutí a  o provedení stavby, která nahrazuje stavební povolení
 • vydává souhlas ve smyslu §15 stavebního zákona obecného stavebního úřadu, kterým ověřuje dodržení podmínek územního rozhodnutí, jako podklad pro povolení staveb speciálními stavebními úřady
 • vydává územní opatření o stavební uzávěře a o asanaci území
 • vydává souhlas  s provedením  ohlášeného stavebního záměru (ohlášení jednoduchých staveb, terénních úprav, zařízení, stavebních úprav a udržovacích prací)
 • vydává stavební povolení pro provedení staveb
 • povoluje  změny staveb před jejich dokončením
 • povoluje užívání stavby
 • vydává kolaudační souhlas
 • vydává povolení k předčasnému užívání staveb před jejich úplným dokončením
 • vydává rozhodnutí o povolení zkušebního provozu
 • ověřuje  dokumentace skutečného provedení staveb nebo pasportu staveb 
 • vydává souhlas nebo rozhodnutí o povolení změny v účelu užívání staveb
 • vydává povolení k odstranění staveb, terénních úprav a zařízení
 • vydává dodatečné povolení staveb, terénních úprav a zařízení
 • provádí kontrolní prohlídku v průběhu realizace staveb

speciální  stavební  úřad ve věcech silnic II. a III. třídy, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací pro území města Karviné a ve věcech silnic  II. a III. třídy a veřejně přístupných účelových komunikací pro území obcí Dětmarovice, Petrovice u Karviné a Stonava

 • vydává souhlas  s provedením  ohlášených  stavebních úprav .
 • vydává stavební povolení pro provedení staveb
 • uzavírá veřejnoprávní smlouvu o provedení stavby, která nahrazuje stavební povolení
 • vydává povolení změny staveb před jejich dokončením
 • vydává kolaudační souhlas 
 • vydává povolení k  předčasnému užívání staveb před jejich úplným dokončením
 • provádí kontrolní prohlídku v průběhu realizace staveb
 • ověřuje  dokumentace skutečného provedení staveb nebo pasportu staveb
 • vydává povolení odstranění staveb, terénních úprav a zařízení
 • vydává dodatečné povolení staveb, terénních úprav a zařízení

vyvlastňovací úřad

 • vydává rozhodnutí o odnětí nebo omezení  vlastnického práva nebo práva odpovídajícího věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě a o poskytnutí náhrady za odnětí nebo omezení vlastnického práva nebo práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku nebo ke stavbě
 • vydává rozhodnutí o zrušení odnětí nebo omezení vlastnického práva nebo práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku nebo ke stavbám a navrácení těchto práv jejich dosavadnímu nositeli

státní památková péče

 • vydává závazné stanovisko k záměrům    týkajícím se provádění údržby, opravy, rekonstrukci, změn v účelu užívání, restaurování nebo jiných úprav kulturních památek nebo jejího prostředí, a dále ke stavbám, změnám staveb  nebo udržovacím pracím, k odstranění staveb, terénním úpravám, umístění  nebo odstranění zařízení a úpravě dřevin na území městské památkové zóny a   jejího ochranného pásma

označení budov

 • přiděluje čísla popisná, orientační a evidenční na území města Karviné
 • pořizuje a vydává označovací tabule s čísly popisnými, orientačními a evidenčními
 • pořizuje, umisťuje a odstraňuje označovací tabule ulic a veřejných prostranství na podkladě pověření rady města

registr územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN)

 • zapisuje identifikační údaje o stavbě a adrese  do RÚIAN  

Odkazy

z oblasti stavebního zákona:

 z oblasti speciálního stavebního úřadu

z oblasti státní památkové péče

Vyhledávání právních předpisů - Portál veřejné správy

Normy ČSN a související informace


Kontakty

Celé jméno Telefon Email Číslo místnosti
Ing. Ivana Balonová
oddělení stavebního úřadu
596 387 260 B/94/II
Květoslava Dubbová
oddělení stavebního úřadu
596 387 261 B/102
Jiřina Fialková
oddělení stavebního úřadu
596 387 327 B/98
Ing. Anna Hederová
oddělení stavebního úřadu
596 387 252 B/90/II
Ing. Petra Kalakayová
oddělení stavebního úřadu
596 387 416 B/92
Ing. Pavla Kalužová
oddělení stavebního úřadu
596 387 253 B/94/II
Ing. Jiří Karas
oddělení stavebního úřadu
596 387 388 B/93
Bc. Bára Karasová
oddělení stavebního úřadu
596 387 417 B/90/1
Ing. Miroslav Kufa
oddělení stavebního úřadu
596 387 239 B/95
Eliška Matějová
oddělení stavebního úřadu
596 387 494 B/91
Ivana Moravcová
oddělení stavebního úřadu
596 387 389 B/100
Halina Morcinková
oddělení stavebního úřadu
596 387 278 B/102
Denisa SendíkováDiS.
oddělení stavebního úřadu
596 387 331 B/90/II
Bc. Gabriela SzabováDiS.
oddělení stavebního úřadu
596 387 255 B/100
Ing. Denisa Sztefková
oddělení stavebního úřadu
596 387 259 B/92
Ing. Petra Sztulová
oddělení stavebního úřadu
596 387 254 B/90/I
Luboš Vašut
oddělení stavebního úřadu
596 387 381 B/93

 


Oddělení životního prostředí


Vedoucí

Ing. Zdeněk Bartoněk
oddělení životního prostředí
Telefon: 596 387 491
Email:

Umístění

 • Budova "B", ul. Karola Śliwky 618/11, Karviná-Fryštát, 2. patro

Zajišťuje

 ochrana přírody a krajiny

 • vydává povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les, posuzuje  oznámení o kácení takových dřevin
 • vydává závazné stanovisko k zásahům do významných krajinných prvků
 • vydává souhlas ke stanoveným činnostem v ochranných pásmech památných stromů a k ošetřování památných stromů, povolení výjimky ze zákazů u památných stromů,
 • vydává souhlas ke zřizování nebo rušení veřejně přístupných komunikací, stezek a pěšin mimo zastavěné území obcí
 • vydává závazné stanovisko k odlesňování a zalesňování pozemků nad 0,5 ha a k výstavbě lesních cest a lesních melioračních systémů
 • vydává povolení k rozšiřování geograficky nepůvodních druhů rostlin a živočichů a k rozšiřování kříženců do krajiny
 • vydává rozhodnutí o stanovení odchylného postupu při ochraně ptáků
 • vydává souhlas k umisťování a povolování staveb a k jiným činnostem, které by mohly snížit nebo změnit krajinný ráz
 • vydává rozhodnutí o vyhlášení přechodně chráněné plochy
 • vydává osvědčení o tom, že se jedná o živočicha odchovaného v lidské péči, v případě volně žijících ptáků

odpady

 • vydává souhlas k upuštění od třídění nebo odděleného shromažďování odpadů
 • podává informace o sídle zařízení vhodných k odstranění nebo využití jimi vyprodukovaného odpadu 
 • vydává souhlas s nakládání s nebezpečnými odpady 

ochrana ovzduší

 • vydává závazné stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení a k řízení o vydání kolaudačního souhlasu u stacionárních zdrojů neuvedených v příloze č. 2 k tomuto zákonu

 ochrana zemědělského půdního fondu

 • vydává souhlas ke změně louky nebo pastviny na ornou půdu
 • vydává souhlas k návrhům tras nadzemních a podzemních vedení, pozemních komunikací, vodních cest a jejich součástí
 • vydává souhlas k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu, má-li být dotčena zemědělská půda a půda dočasně neobdělávaná o výměře do 1 ha;
 • vydává rozhodnutí o odvodech za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu
 • vydává rozhodnutí v pochybnostech o tom, že jde o součást zemědělského půdního fondu
 • vydává souhlas k použití sedimentů z rybníků, vodních nádrží a vodních toků

lesy

 • vydává rozhodnutí  o pochybnostech, zda jde o pozemky určené k plnění funkcí lesa
 • vydává rozhodnutí o prohlášení pozemku za pozemek určený k plnění funkcí lesa
 • vydává rozhodnutí  o dělení lesních pozemků, při kterém výměra jednoho dílu klesne pod 1 ha
 • vydává rozhodnutí o odnětí lesních pozemků plnících funkcí lesa do výměry 1 ha nebo o omezení jejich využívání pro plnění funkcí lesa a o výši poplatků za odnětí
 • vydává rozhodnutí  o dočasném omezení nebo vyloučení vstupu do lesa
 • vydává povolení výjimky ze zákazu některých činností v lese 
 • vydává rozhodnutí  o stanovení podmínek ke konání organizovaných nebo hromadných sportovních akcí v lese
 • vydává rozhodnutí o opatření k zajištění bezpečnosti osob a majetku před škodami z lesních pozemků, a o tom, kdo ponese náklady s tím spojené
 • rozhoduje o výjimkách ze zákazu provádět mýtní těžbu v lesních porostech mladších než 80 let  
 • vydává rozhodnutí o podmínkách lesní dopravy po cizích pozemcích
 • vydává rozhodnutí o udělení nebo odnětí licence pro výkon funkce odborného lesního hospodáře 
 • vydává rozhodnutí o pověření právnické nebo fyzické osoby výkonem funkce odborného lesního hospodáře 
 • vydává souhlas k vydání územního rozhodnutí, jímž mají být dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa do výměry 1 ha, a souhlas k vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo využití území do 50 m od okraje lesa 
 • vydává povolení výjimky ze stanovené velikosti nebo šířky holé seče 
 • vydává povolení výjimky ze zákonných lhůt pro zalesnění a zajištění kultur
 • ustanovuje  lesní stráže a zrušuje ustanovení lesní stráže ve svém správním obvodu a vede  evidenci  lesních  stráží

myslivost

 • vydává lovecké lístky
 • vydává rozhodnutí  o stanovení  minimálních a normovaných stavů  zvěře, zařazování honiteb nebo jejich částí do jakostních tříd
 • vydává souhlas s vypouštěním zvěře do honitby
 • informuje o pořádání  chovatelské přehlídky trofejí
 • schvaluje zařízení  pro záchranné chovy  zvláště chráněných  živočichů a péče o zraněné živočichy  zvláště nechráněné, pokud jsou zvěří
 • vydává souhlas k dočasnému držení lišky obecné  v zajetí  pro účely výcviku psů loveckých plemen
 • vydává rozhodnutí  o umístění slaniska, napajedla nebo zařízení  pro přikrmování  zvěře
 • vydává rozhodnutí o uznání honitby a povolení změny honitby
 • vydává rozhodnutí o přičlenění honebních pozemků  k honitbě
 • vydává rozhodnutí  o výši náhrady za přičlenění  honebních pozemků  k honitbě
 • vydává rozhodnutí  o určení plánu mysliveckého hospodaření v honitbě, nedojde-li mezi uživatelem a držitelem honitby k dohodě
 • vydává rozhodnutí o povolení úpravy, popř. uložení snížení početního stavu zvěře, popřípadě zrušení chovu zvěře
 • vydává povolení lovu některého druhu  zvěře, která není hájená, mimo dobu  jejího lovu
 • vydává rozhodnutí o povolení  lovu zvěře na nehonebních pozemcích
 • vydává rozhodnutí o pověření provedení  lovu zvěře na nehonebních pozemcích

rostlinolékařská  péče

 • přijímá oznámení o výskytu nebo podezření z výskytu škodlivých organismů a provádí kontroly pozemků zaměřené na zjištění výskytu a šíření plevelů a ukládá odstranění zjištěných nedostatků se stanovením lhůty
 • poskytuje informace o stanovištích včelstev z důvodu aplikace přípravků ve venkovním prostředí, označených jako nebezpečné nebo zvláště nebezpečné pro včely

 ochrana zvířat proti týrání

 • projednává všechny podané podněty týkající se týrání zvířat

 rybářství

 • vydává  a odebírá rybářské lístky
 • ustanovuje, odvolává či zrušuje rybářskou stráž

 poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy

 • poskytuje dotaci po ohlášení škody způsobené vybraným zvláště chráněným živočichem

 stavební zákon

 •  vydává koordinované a závazné koordinované stanovisko

vodní zákon

 • vydává povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami
 • vydává rozhodnutí o změně nebo zrušení povolení k nakládání s vodami
 • vydává povolení k některým činnostem v rozsahu stanoveném vodním zákonem
 • vydává stavební povolení k vodním dílům 
 • uzavírá veřejnoprávní smlouvu o provedení vodního díla
 • vydává písemný souhlas na základě ohlášení vodních děl a vodohospodářských úprav a udržovacích prací
 • vydává povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace 
 • vydává souhlas ke stavbám, zařízením nebo činnostem, v rozsahu stanoveném zákonem  (rozhodnutím popř. závazným stanoviskem)
 • vydává vyjádření k záměrům, které mohou ovlivnit vodní poměry, energetický potenciál, jakost nebo množství povrchových a podzemních vod
 • stanovuje, mění  popř. ruší ochranná pásma vodních zdrojů 
 • stanovuje  minimální zůstatkový průtok povrchových vod
 • schvaluje plány opatření pro případ havárie - havarijní plány  
 • vydává rozhodnutí v pochybnostech o hranici koryta vodního toku, a zda se jedná o přirozené koryto vodního toku
 • vydává rozhodnutí v pochybnostech, zda se jedná o vodní dílo
 • vydává rozhodnutí v pochybnosti o rozsahu povinnosti vlastníka pozemků, na kterých je stavba k vodohospodářským melioracím
 • vydává rozhodnutí o změně kategorie zařazení vodního díla,  rozsahu technicko-bezpečnostního dohledu
 • stanovuje záplavové území  drobných vodních toků
 • zajišťuje opatření k nápravě, při mimořádných situacích vedoucích k vážnému ohrožení veřejného zájmu, za podmínek stanovených vodním zákonem
 • schvaluje  manipulační řád vodního díla
 • řeší havárie dle vodního zákona

 vodovody a kanalizace pro veřejnou potřebu

 • vydává rozhodnutí (na návrh nebo z vlastního podnětu), že se  zákon o vodovodech a kanalizacích  vztahuje též na vodovody a kanalizace, na které se tento zákon jinak nevztahuje, jestliže je to v zájmu ochrany veřejného zdraví, ochrany zdraví zvířat nebo ochrany životního prostředí a jsou-li na vodovod nebo kanalizaci připojeni alespoň 2 odběratelé
 • vydává rozhodnutí, kterým schvaluje kanalizační řád
 • vydává povolení výjimky z ochranného pásma vodovodů a kanalizací (v odůvodněných případech)
 • vydává povolení činnosti v ochranném pásmu vodovodů nebo kanalizací

pracoviště krizového řízení

 

Kontakty

Celé jméno Telefon Email Číslo místnosti
Ing. Zdeněk Bartoněk
oddělení životního prostředí
596 387 491 B/86
Ing. Kateřina Dendisová
oddělení životního prostředí
596 387 406 B/87
Ing. Jana Dittrichová
oddělení životního prostředí
596 387 447 B/81
Marcela Holajnová
oddělení životního prostředí
596 387 489 B/83
Jadviga Klementová
oddělení životního prostředí
596 387 493 B/82
Bc. Aleš Lojkásek
oddělení životního prostředí
596 387 454 B/85
Ivana Mlynárová
oddělení životního prostředí
596 387 453 B/83
Ing. Monika Morcinková
oddělení životního prostředí
596 387 419 B/82
Bc. Aleš Patočka
oddělení životního prostředí
596 387 753 A/
Štefania Skalnická
oddělení životního prostředí
596 387 449 B/88
Bc. Michal Urbánek
oddělení životního prostředí
596 387 440 B/85

 


Vycházíme vstříc klientům

budova_b.jpg V rámci zlepšování služeb pro občany zavedl Odbor stavební a životního prostředí systém podávání základních informací pro jednotlivé agendy vykonávané odborem prostřednictvím služeb dle níže uvedeného rozpisu.

 

Ochrana včelstev při chemické ochraně rostlin

včely_ilu.jpg Upozornění pro uživatele pozemků a zahrádek na ochranu včel při aplikaci chemických postřiků na ochranu rostlin.

 

Vyhlášen program Podpory obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností pro rok 2017

perex_památky_ilu.jpg Magistrát města Karviné, Odbor stavební a životního prostředí jako orgán státní památkové péče informuje vlastníky nemovitých kulturních památek zapsaných v Ústředním seznamu kulturních památek ČR na území statutárního města Karviná a na území obcí Petrovice u Karviné, Stonava a Dětmarovice , že Ministerstvo kultury ČR vyhlásilo   program Podpory obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností pro rok 2017, který je určen na obnovu kulturních památek, mimo kulturních památek, které se nacházejí na území městské památkové zóny Karviná – Fryštát, Darkov.

 

Nařízení Státní veterinární správy

perex_drůbež_ilu.jpg Nařízení Státní veterinární správy o mimořádných veterinárních opatřeních k zamezení šíření nebezpečné nákazy - aviární influenzy (ptačí chřipka) na území České republiky.

 

Informace k ptačí chřipce

Aktuální informace Krajské veterinární správy Státní veterinární správy pro Moravskoslezský kraj k ptačí chřipce.

 

Ochrana ovzduší - informace o podaných žádostech a vydaných závazných stanoviscích

Dle ustanovení § 30 odst. 1 písm. f) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, zpřístupňuje orgán ochrany ovzduší veřejnosti informace o podaných žádostech a vydaných závazných stanoviscích.