Střet zájmů

Stránka evidenčního orgánu dle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, kde najdete oznámení o jiných vykonávaných činnostech, oznámení o majetku nabytém v průběhu výkonu funkce a oznámení o příjmech, darech a závazcích podávaných veřejnými funkcionáři.


Nahlížení do registru je možné pouze na základě přidělených přístupových údajů (přihlašovací jméno a heslo). Písemná žádost o nahlížení do registru musí obsahovat jméno, příjmení, datum narození, trvalý pobyt a adresu pro doručování žadatele a údaj o tom, zda žadatel bude do registru nahlížet osobně nebo v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě.

Žádost se podává

  • Osobně nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu statutární město Karviná, Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná 
  • Elektronicky do elektronické podatelny statutárního města Karviné -  epodatelna@karvina_cz
  • Elektronicky do datové schránky statutárního města Karviné - ID schránky: es5bv8q

Nahlížení do registru v písemné podobě

Nahlížení do registru v písemné podobě je možné po předchozí dohodě v úředních hodinách v budově "A" Magistrátu města Karviné, Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná-Fryštát, Odbor organizační, Kancelář primátora, kancelář č. 72.

Nahlížení do registru v elektronické podobě

Nahlížení do registru v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě je možné po přidělení uživatelského jména a přístupového hesla. Uživatelské jméno a přístupové heslo spolu s internetovou adresou pro vstup do elektronického registru uděluje na základě podané žádosti evidenční orgán.

Uživatelské jméno a přístupové heslo může být přiděleno formou

  • osobního převzetí u evidenčního orgánu, 
  • doručení prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (do vlastních rukou) 

 Oznámení jsou v registru uveřejněna ve formátu PDF (Adobe Reader)ico-new-win2.png.

Na základě přiděleného uživatelského jména a přístupového hesla lze nahlížet do registru v elektronické podobě po dobu 2 měsíců. O datu zpřístupnění registru v elektronické podobě  bude žadatel evidenčním orgánem informován.

Přestupky

Přestupku se dopustí fyzická osoba, která

  • používá nebo dále zpracovává údaje vedené v registru k jinému účelu než ke zjištění případného střetu zájmů při výkonu funkce veřejného funkcionáře, 
  • poruší povinnost mlčenlivosti o skutečnostech, o nichž se dozvěděla z údajů evidovaných v registru, nebo o osobách, které evidenčnímu orgánu sdělily skutečnosti nasvědčující nepravdivosti nebo neúplnosti údajů, uvedených v oznámeních evidovaných v registru, 
  • neoprávněně sdělí třetí osobě uživatelské jméno a přístupové heslo k nahlížení do registru v elektronické podobě.

Za přestupek lze uložit pokutu do výše 50 000 Kč.

Formuláře

K otevření formulářů je nutné mít nainstalovaný program 602XML Filler. Pokud tento program nemáte nainstalovaný ve vašem počítači, klikněte na následující odkaz a spustíte instalaci tohoto programu. Instalovat program 602XML Fillerico-new-win2.png

Jste občan a chcete získat přístup do registru oznámení? Použijte tento formulář: Žádost o nahlížení do registru (soubor ve formátu 602XML)

Jste veřejný funkcionář a potřebujete vyplnit a podat čestné prohlášení? Použijte tento formulář: Čestné prohlášení (soubor ve formátu 602XML)

Registr oznámení

ico-navod-2.png Registr oznámení o jiných vykonávaných činnostech, oznámení o majetku nabytém v průběhu výkonu funkce a oznámení o příjmech, darech a závazcích podávaných veřejnými funkcionáři je přístupný pouze na základě přidělených přístupových údajů.