Mimořádné opatření KHS MSK se sídlem v Ostravě č. 14/2020

pracovnik.jpg Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě vydala dnes nové mimořadné opatření s číslem 14/2020.


Mimořádné opatření č. 14/2020
Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě
jako věcně i místně příslušný správní úřad podle § 85 odst. I a 3 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (,,dále jen zákona č. 258/2000 Sb.") ve smyslu § 82 odst. 2 písm. m) zákona č. 258/2000 Sb. ve spojení s § 69 odst. I písm. i) a§ 69 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb.

nařizuje

mimořádné opatření při epidemii

spočívající s účinností ode dne vyhlášení do odvolání tohoto mimořádného opatření na území obcí Frýdek Místek, Frýdlant nad Ostravicí, Jablunkov, Bohumín, Havířov, Karviná, Orlová, Český Těšín, Třinec a všech obcí, pro které vykonávají rozšířenou působnost

1.            v povinnosti všech osob zaměstnávajících
- přeshraniční pracovníky
( dále jen „zaměstnavatel")
s výjimkou pro pracovníky integrovaného záchranného systému, včetně horské služby a ostatních složek integrovaného záchranného systému,
zamezit vstupu těchto osob na všechny provozovny a pracoviště daného zaměstnavatele, pokud tyto osoby současně nepředloží zaměstnavateli, pro něhož vykonávají práci, jedenkrát za 14 dní lékařské potvrzení o absolvování PCR testu na SARS-CoV-2 s negativním výsledkem. Test nesmí být starší než 4 dny.

2.            v zákazu pohybu a pobytu osob vykonávajících činnosti epidemiologicky závažné ve smyslu§ 19 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, a to: při kontaktu s klienty na vzdálenost kratší než 1,5 metru.
 
Čl. I
Důvod vydání mimořádného opatření 
 
Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě evidovala od 30. června 2020 nárůst počtu osob, u kterých byla prokázána nákaza covid-19 v rámci území Moravskoslezského kraje. V současné době je evidován tento nárůst zejména na území obcí Frýdek Místek, Frýdlant nad Ostravicí, Jablunkov, Bohumín, Havířov, Karviná, Orlová, Český Těšín, Třinec a všech obcí, pro které vykonávají rozšířenou působnost. V návaznosti na zhoršenou epidemiologickou situaci je hlavním cílem vydání mimořádného opatření přerušit cestu přenosu nákazy a zabránit masivnímu rozšíření nákazy v populaci. Mezi klíčová opatření patří možnost účinného přerušení šíření nákazy mezi jednotlivci a v celé populaci, zejména v zajištění zdravotního filtru osob, které pravidelně překračují státní hranice s Českou republikou a vykonávají práci na území výše uvedených obcí.
 
Čl. II
Mimořádné opatření k ochraně zdraví 
  
Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě nařizuje toto mimořádné opatření při epidemii v podobě zavedení několika povinností, a to: v zavedení vstupního filtru u přeshraničních pracovníku, kteří vstupují na území České republiky za účelem výkonu ekonomické činnosti a kteří vykonávají práci pro zaměstnavatele na území Moravskoslezského kraje s výjimkou pro pracovníky Integrovaného záchranného systému, včetně horské služby a ostatních složek integrovaného záchranného systému. Přeshraniční pracovníci jsou migrující osoby, které si zachovají zázemí v jednom státě a na omezenou dobu se přesunou za zaměstnáním do jiného státu. Zavedení výše uvedené povinnosti, tj. jedenkrát za I 4 dní předložit svému zaměstnavateli lékařské potvrzení o absolvování PCR testu na SARS­Co V-2 s negativním výsledkem, má za cíl eliminovat šíření daného onemocnění na daném území zejména s ohledem na případný bezpříznakový průběh dané nákazy.
 
Dále v nařízení povinnosti používání prostředku individuální ochrany, a to ve všech provozovnách, kde dochází k výkonu činnosti epidemiologicky závažné pro zaměstnance, pokud jsou v kontaktu s klienty na vzdálenost kratší než 1,5 metru. 

  
Cílem mimořádného opatření je stanovit podmínky pro zaměstnance, které jsou důležité zejména v případech mezilidsky přenosných infekčních onemocnění, jako je právě covid-19. Při závažné infekci, která se přenáší cestou kontaminovaných kapének (aerosolu), je třeba předcházet koncentraci lidí zejména v uzavřeném prostoru, za případného stanovení dalších podmínek jejich setrvávání v takovém místě. Je proto potřebné použít nástroje, jak regulovat provoz v takových místech. Z výše uvedených důvodu byla přijata opatření týkající se povinnosti používání ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) při výkonu činnosti epidemiologicky závažné. 
  
Při epidemickém šíření nákazy hrozí riziko, že bez přijetí mimořádných opatření dojde k nekontrolovatelnému šíření infekce v populaci s možností vyčerpání kapacit zdravotnického systému k možnostem izolace a léčby se zásadním dopadem do zdraví populace. 
 
Čl. III 
Účinnost 
 
Podle ustanovení § 85 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb., nabývá toto nařízení účinnosti dnem vyhlášení, tj. prvním dnem jeho vyvěšení na úřední desce Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě. 
 
Čl. IV 
Poučení 

Podle ustanovení § 85 odst. 4 zákona č. 258/2000 Sb., jsou povinny obce s rozšířenou působností Frýdek Místek, Frýdlant nad Ostravicí, Jablunkov, Bohumín, Havířov, Karviná, Orlová, Český Těšín, Třinec toto nařízení uveřejnit na všech svých úředních deskách a dále zajistit uveřejnění a provedení tohoto nařízení i na úředních deskách všech obcí ve správním obvodu, pro něž vykonávají rozšířenou působnost.

Čl. V 

Ode dne účinnosti tohoto mimořádného opatření se ruší Mimořádné opatření Krajské hygienické stanice č. 11/2020 ze dne 29. června 2020.
  
MUDr. Pavla Svrčinová, Ph.O.
ředitelka
Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě
   
Dokument ke staženi: pdf.pngmimoradne_opatreni_2020_14.pdf