Mimořádné opatření KHS MSK se sídlem v Ostravě č. 13/2020

4354.jpg Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě vydala dnes nové mimořadné opatření s číslem 13/2020.


Mimořádné opatření č. 13/2020
Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

  

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě jako věcně i místně příslušný správní úřad podle § 85 odst. I a 3 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (,,dále jen zákona č. 258/2000 Sb.") ve smyslu § 82 odst. 2 písm. m) zákona č. 258/2000 Sb. ve spojení s § 69 odst. I písm. i) a § 69 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb.

nařizuje

mimořádné opatření při epidemii

spočívající v povinnosti všech fyzických osob vykonávajících nezbytně nutné práce k zajištění bezpečnosti dolu na pracovišti Důl ČSA pro právnickou osobu OKD, a.s., Stonavská 2179, 735 06 Karviná-Doly, IČ: 059 79 277, s výjimkou osob, které již prodělaly onemocnění Covid-19, podrobit se vyšetření spočívajícím ve výtěru z nosohltanu na přímý důkaz nukleové kyseliny SARS-CoV-2.

Čl. I
Úvodní ustanovení

Účelem mimořádného opatření na území Moravskoslezského kraje je ochrana veřejného zdraví obyvatelstva a jeho skupin a zabránění přenosu a šíření původce nákazy (SARS-CoV-2).

Čl. ll 
Vymezení pojmů

Provedení výše uvedeného vyšetření spočívá ve výtěru z nosohltanu pomocí štětičky.

Čl.III
Důvod vydání mimořádného opatření 

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě vydává toto mimořádné opatření vzhledem k epidemiologické situaci na území Moravskoslezského kraje a zvýšeného nárůstu počtu nakažených osob vykonávajících práci pro právnickou osobu OKD, a.s., Stonavská 2179, 735 06 Karviná-Doly, IČ: 059 79 277, a to nařízením screeningu výše specifikovaných osob na pracovišti Důl ČSA. Účelem provedení vyšetření je ochrana společnosti a zamezení šíření onemocnění covid-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2, zejména prostřednictvím osob, u nichž se neprojevují příznaky onemocnění.

Čl. IV 
Mimořádné opatření k ochraně zdraví 

Fyzické osoby, které mají povinnost podrobit se výše uvedenému vyšetření, jsou povinny se dostavit dne 22.7.2020 v době od 4:30 hod. do 14:00 hod. a to na pracoviště Důl ČSA, Ostravská I, 73S 06 Karviná- Doly (správní budova ČSA) za účelem provedení uvedeného vyšetření. 

Čl. V
Kontrola a sankce

Shora vymezené fyzické osoby vykonávající práci pro právnickou osobu OKO, a.s., se sídlem: Stonavská 2179, 735 06 Karviná-Doly, IČ: 059 79 277, pracoviště Důl ČSA, jsou povinny se tomuto mimořádnému opatření podřídit. 

Čl. VI 
Účinnost

Podle ustanovení § 85 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb., nabývá toto nařízení účinnosti dnem vyhlášení, tj. prvním dnem jeho vyvěšení na úřední desce Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě.

Čl. VII 
Poučení pro obec

Podle ust. 85 odst. 4 zákona č. 258/2000 Sb., je povinno statutární město Karviná toto nařízení uveřejnit na všech svých úředních deskách.

MUDr. Pavla Svrčinová, Ph.O.
ředitelka
Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

Dokument ke staženi: pdf.pngmimoradne_opatreni_2020_13.pdf