Nebuďme lhostejní k životnímu prostředí

perex_kouřící komín_ilu.jpg Společně pro čistší ovzduší v topné sezoně.


perex_kouřící komín_ilu.jpg

27.11.2018 – Území našeho města patří mezi nejvíce urbanizované a průmyslové oblasti ve střední Evropě, kde dochází zejména v zimních měsících k překračování povolených hodnot polétavého prachu v ovzduší. Snažme se tedy společně, každý svým způsobem, přispět k čistšímu vzduchu, který všichni dýcháme.

Základem je provozování stávajícího zdroje znečišťování tak, aby se minimalizovalo vypouštění škodlivých látek do ovzduší. Ať už se jedná o kotel v rodinném domě nebo zdroj znečišťování v rámci podnikatelské činnosti (dále jen zdroj), dodržujme stanovené povinnosti. Předejdeme tím vzniku dalšího zbytečného příspěvku znečištěnému ovzduší.

V souladu se zákonem o ochraně ovzduší je provozovatel stacionárního zdroje povinen dodržovat zejména tyto povinnosti:

  • Uvádět do provozu a provozovat zdroj v souladu s podmínkami stanovenými zákonem a výrobcem zdroje.

  • Dodržovat přípustnou tmavost kouře.

  • Spalovat pouze paliva, která splňují požadavky na kvalitu paliv a jsou určená výrobcem zdroje. Za palivo nelze považovat materiál jako překližka, dřevotříska nebo natřené rámy oken a jiné lepené či povrchově ošetřené dřevo. Je rovněž zakázáno spalovat hnědé uhlí energetické, lignit, uhelné kaly a proplástky.

  • Předkládat pověřeným osobám magistrátu na vyžádání informace o provozu zdroje.

  • Provádět jednou za tři roky prostřednictvím odborně způsobilé osoby kontrolu technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění a předkládat na vyžádání pověřeným osobám magistrátu doklad o provedení této kontroly.

Má-li oprávněná osoba magistrátu důvodné podezření, že provozovatel zdroje porušil některou z povinností, písemně jej na tuto skutečnost upozorní a poučí jej o povinnostech provozovatele zdroje. Pokud se důvodné podezření opakuje, je kontrolující osoba oprávněna vstoupit do objektu vytápěného zdrojem za účelem kontroly dodržování povinností podle zákona. Vlastník nebo uživatel těchto prostor je povinen umožnit kontrolujícímu přístup ke zdroji, jeho příslušenství a používaným palivům. K tomuto opatření přistupuje magistrát za předpokladu, že porušení nelze prokázat či vyvrátit bez provedení kontroly zdroje na místě samém. Takovéto kontroly zdroje se provádějí v rodinných domech, bytech nebo stavbách pro rodinnou rekreaci. Do prostor využívaných pro podnikatelskou činnost má kontrola pravomoc vstoupit bez předchozího upozornění.

Magistrát města Karviné v rozsahu své působnosti každoročně dozírá na dodržování ustanovení zákona o ochraně ovzduší. Z titulu této činnosti je oprávněn, pokud provozovatel zdroje neplní povinnosti stanovené tímto zákonem, uložit provozovateli pokutu a opatření ke zjednání nápravy.

Přispějme tedy raději společně minimalizací znečišťování ze stávajících lokálních topenišť k čistšímu ovzduší v našem městě. Domníváte se, že se ve vašem sousedství nachází zdroj, který není provozován v souladu se zákonnými povinnostmi? Oznamte tuto skutečnost prostřednictvím e-mailu kominy@karvina_cz oprávněným osobám karvinského magistrátu.

Kotlíkové dotace