Nepřehlédněte 4. výzvu kotlíkových dotací

KotDot_600x350 px_2021_300 dpi_drb.jpg Je tu poslední možnost získat ekologický zdroj vytápění před zákazem provozu starých kotlů. 


Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 4. výzva

Od 1. září 2024 bude podle zákona o ochraně ovzduší povoleno používat kotle pouze 3. a vyšší emisní třídy. Provoz zastaralých kotlů bude zakázán a bude nutné je vyměnit za nové ekologické zdroje vytápění. Vlastníci nemovitostí mohou na jejich pořízení využít kotlíkovou dotaci nebo dotaci z programu Nová zelená úsporám.

Jedná se o poslední šanci získat prostředky na nový ekologický zdroj tepla před zákazem provozu starých kotlů a vyhnout se tak do budoucna pokutě až 50 000 Kč.

1. Kotlíková dotace - 4. výzva je určena na výměnu kotlů pouze pro domácnosti s nižšími příjmy

Kdo může o dotaci žádat

 • vlastník nebo spoluvlastník nemovitosti (rodinného nebo bytového domu, bytové jednotky nebo trvale obývaného rekreačního objektu, který musí být obýván alespoň 24 měsíců před podáním žádosti),
 • průměrný čistý příjem na člena domácnosti v roce 2020 nebyl vyšší než 170 900 Kč, tj. 14 242 Kč na osobu a měsíc. Příjmy členů domácnosti – osob bydlících společně se žadatelem – jsou průměrovány,
 • sledovány budou jen běžné příjmy za rok 2020 – zdanitelné příjmy, důchody a vybrané typy dávek,
 • domácnosti složené výhradně z důchodců pobírajících starobní nebo invalidní důchod 3. stupně nebudou muset příjmy dokládat a jsou pro dotaci automaticky způsobilé; automatický nárok mají také domácnosti čerpající příspěvky na bydlení,
 • u nezletilých dětí a studentů do 26 let se uvažují příjmy ve výši 0 Kč.

V souvislosti s aktuálním mezinárodním děním rozhodlo Ministerstvo životního prostředí ČR (dále jen “MŽP”) o změnách v rámci 4. výzvy kotlíkových dotací oproti dříve avizovaným podmínkám:

- navýšení dotace pro tepelná čerpadla ze 130.000,- Kč na 180.000,- Kč,

- omezení podpory plynových kotlů a to následovně:

V případě, že již je nebo bude do 30.4.2022 výměna plynového kotle realizovaná, se nic nemění. Dotace bude proplacena dle dříve publikovaných pravidel (tj. 95 % uznatelných nákladů maximálně 100.000 Kč). K žádosti bude předložen doklad o uvedení kotle do provozu s datem do 30.4.2022.

V případě, že realizaci výměny nebude možné do 30.4.2022 stihnout, bude nutné předložit s žádostí o dotaci závaznou objednávku u dodavatele vystavenou do 30.4.2022. Ze závazné objednávky musí být patrné, že před termínem 30.4.2022 byla objednána instalace plynového kondenzačního kotle. Žádost bude schválena dle dříve publikovaných pravidel (tj. 95 % uznatelných nákladů maximálně 100.000 Kč). K žádosti bude předložena závazná objednávka vystavená do 30.4.2022.

V případě, že není výměna plynového kotle uskutečněná, ani závazně objednaná do 30.4.2022, bude žádost o dotaci schválena pouze v případě, že ministerstvo do konce dubna 2022 rozhodne, v návaznosti na jednání s EU o podpoře plynových kotlů. V opačném případě nebudou tyto žádosti schváleny.

Před tím, než bude možno podat žádost o dotaci, již bude známo, zda budou plynové kotle nadále podporovány či nikoli. V případě, že by nebyly podporovány výměny plynových kotlů vyjma již vyměněných nebo závazně objednaných do 30.4.2022, bude možné podat žádost na jiný z podporovaných zdrojů tepla.

 

Jak podat žádost a jakou výši dotace lze získat

Žádosti bude možné podávat na Krajském úřadě Moravskoslezského kraje, kde lze využít také odborné poradenství – kontakty viz níže. Podpora bude poskytována na instalace realizované od 1. 1. 2021 ve výši 95 % ze způsobilých výdajů v následující výši:

Tepelné čerpadlo 180.000,- Kč
Kotel na biomasu s ruční dodávkou paliva, vč. akumulační nádrže 130.000,- Kč
Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva 130.000,- Kč
Plynový kondenzační kotel 100.000,- Kč

Ke schválené dotaci bude ještě připočítán příspěvek kraje 7.500,- Kč a  příspěvek města 10.000,- Kč.

Předpokládá se, že výzva bude vyhlášena dne 11. 5. 2022 se začátkem příjmu žádostí od 13. 6. 2022. Také od 11. 5. 2022 je možné si předpřipravit žádost.

Ukončení příjmu žádostí bude 31. 8. 2022. Termíny se mohou změnit v závislosti na schvalovacím procesu MŽP. Aktuální informace budou zveřejněny na stránkách https://lokalni-topeniste.msk.cz.

 

Další informace

 Statutární město Karviná ve spolupráci s Moravskoslezským krajem připravuje v rámci publicity tohoto projektu seminář pro občany ORP, který se uskuteční dne 6. června 2022 v 1500 hodin v kinosále Regionální knihovny Karviná, Centrum 2299/16, Karviná – Mizerov. 

Na webových stránkách Operačního programu Životní prostředí 2021– 2027 je zveřejněn seznam výrobků a technologií, který je veden Státním fondem životního prostředí a jsou v něm uvedeny kotle (zdroje vytápění), které bude možné pořídit v rámci kotlíkových dotací. Tento seznam je pravidelně aktualizován a je zveřejněn na stránkách: SVT (sfzp.cz)

Kraje mají povinnost umožnit žadatelům poskytnutí zálohy ve výši minimálně 60 % z dotace. Záloha bude žadateli uvolněna na základě zálohové faktury vystavené dodavatelem; po dokončení a doložení realizace výměny kotle bude zbylá částka uvolněna na základě doložení všech potřebných dokladů.

Způsobilé výdaje jsou: stavební práce, dodávky a služby související s realizací, včetně úpravy spalinové cesty, rekonstrukce otopné soustavy, instalace akumulační nádoby/kombinovaného bojleru, zkoušky nebo testy na uvedení zdroje k užívání a projektová dokumentace.

2. Dotace na výměnu kotlů pro všechny domácnosti z programu Nová zelená úsporám

Žádosti je možné podávat přes www.novazelenausporam.cz a dotace v tomto případě činí až 50 % způsobilých výdajů. Je zde možnost kombinace s dalšími opatřeními v rámci jedné žádosti (zateplení, hospodaření s vodou, instalace OZE,…) – komplexní projekty jsou finančně zvýhodněny. Administraci zajišťuje Státní fond životního prostředí (SFŽP). Dotace byla spuštěna na přelomu září/říjen 2021. Ukončení příjmu žádostí bude 31.  8.  2022.

Poradenství:

Své dotazy ohledně kotlíkových dotací směřujte prosím na níže uvedené projektové a finanční manažery Moravskoslezského kraje:

 • Ing. Hana Bednaříková hana.bednarikova@msk_cz595 622 662
 • Bc. Nikol Bujoková nikol.bujokova@msk_cz 595 622 836
 • Ing. Ivona Crháková  ivona.crhakova@msk_cz  595 622 403
 • Mgr. Lucie Hochmanová   lucie.hochmanova@msk_cz   595 622 994
 • Ing. Vilém Hinner  vilem.hinner@msk_cz   595 622 806
 • Ing. Soňa Kopkášová sona.kopkasova@msk_cz  595 622 793
 • Ing. Lenka Majerníková  lenka.majernikova@msk_cz 595 622 339
 • Ing. Marcela Malinovská Honková  marcela.honkova@msk_cz   595 622 761
 • Ing. Michael Mikeska  michael.mikeska@msk_cz  595 622 728
 • Ing. Lenka Obrusníková lenka.obrusnikova@msk_cz  595 622 340
 • Mgr. Lucie Rašková   lucie.raskova@msk_cz   595 622 933
 • Bc. Monika Schromová monika.schromova@msk_cz  595 622 542
 • Mgr. Radka Šostá  radka.sosta@msk_cz  595 622 675
 • Ing. Pavla Štolová pavla.stolova@msk_cz  595 622 798 
 • Ivana Bohdálková - administrativní pracovník  ivana.bohdalkova@msk_cz  595 622 318
 • Soňa Lachnitová - administrativní pracovník  sona.lachnitova@msk_cz  595 622 589
 • Marcela Mičaníková - administrativní pracovník  marcela.micanikova@msk_cz  595 622 830
 • Andrea Pazderová Šmigová - administrativní pracovník  andrea.smigova@msk_cz  595 622 540

Poradenství poskytuje rovněž statutární město Karviná, Magistrát města Karviné, Odbor školství a rozvoje:

 • Ing. Nikola Mináriková               596 387 646                 Nikola.Minarikova@karvina_cz (Nikola.Minarikova@karvina#cz)
 • RNDr. Ivana Smýkalová            596 387 446                 Ivana.Smykalova@karvina_cz (Ivana.Smykalova@karvina#cz)
 • Ing. Bruno Petráš                      596 387 425                 Bruno.Petras@karvina_cz (Bruno.Petras@karvina#cz)
 • Ing. Renáta Kytková                 596 387 745                 Renata.Kytkova@karvina_cz