_Žádost o dělení lesního pozemku

folder-document.png Dělení lesního pozemku, při kterém výměra jednoho dílu klesne pod 1 ha, vyžaduje souhlas orgánu státní správy lesů.


01. Název úkonu

Dělení lesního pozemku, při kterém výměra jednoho dílu klesne pod 1 ha.

02. V jakém případě ve věci jednat 

Podání žádosti s příslušnými přílohami.

03. Charakteristika úkonu
Dělením vznikají menší lesní pozemky. Jejich dostupnost, návaznost na sousední porosty a obhospodařování může být složitější, proto je třeba před zanesením do katastru nemovitostí požádat o souhlas státní správy lesů.

04. Výsledek úkonu 
Orgán státní správy lesů vydá souhlas/nesouhlas se zamýšleným dělením formou rozhodnutí.

05. Kdy věc řešit
Řízení se zahajuje na žádost vlastníka pozemku.

06. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky
Podání návrhu na vydání rozhodnutí - souhlas s dělením lesního pozemku podle § 12 odst. 3 zákona 289/1995 Sb. Všechny potřebné doklady (žádost + povinné přílohy – zejména geometrický plán)

Žádost o dělení lesního pozemku.pdf, soubor typu pdf, (287,96 kB)

07. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
Podání návrhu na vydání rozhodnutí - souhlas s dělením lesního pozemku podle § 12 odst. 3 zákona 289/1995 Sb. Výpis z katastru nemovitostí. Vyjádření odborného lesního hospodáře. Souhlasy ostatních spoluvlastníků

Žádost o dělení lesního pozemku.pdf, soubor typu pdf, (287,96 kB)

08. Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky
Magistrát města Karviné, Odbor stavební a životního prostředí

Tyto způsoby podání  vyžadují od podatele uznávaný elektronický podpis  nebo aktivní datovou schránku.

elektronická adresa podatelny: epodatelna@karvinacz, IDDS: es5bv8q 

09. Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkol iniciovat
Poštou nebo osobním podáním

Adresa pro podání poštou: Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná-Fryštát
Adresa pro osobní podání: budova „C“, Karola Śliwky 50/8a, Karviná-Fryštát 

10. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky
Bez poplatku.

11. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky

Bez poplatku.

12. Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu
Bez poplatku.

13. Opravné prostředky

Proti rozhodnutí je možno podat odvolání do 15 dnů od doručení ke Krajskému úřadu  Moravskoslezského kraje, prostřednictvím MMK, odboru stavebního a životního prostředí.

14. Časté dotazy 
...

15. Sankce 
Pokuta vlastníku lesa nebo jiné osobě, která bez rozhodnutí orgánu státní správy lesů odnímá lesní pozemky nebo omezuje jejich využívání pro plnění funkcí lesa, do výše 1 mil. Kč, v případě že by byly rozdělené pozemky využívány jinak než pro plnění funkcí lesa.

16. Působnost 

Státní správa lesů.

17. Oblast

Státní správa lesů.

18. Klíčová slova

dělení pozemků, lesní pozemky.

19. Počátek platnosti popisu úkonu
10.06.2022

20. Konec platnosti popisu úkonu
Po dobu platnosti legislativy.

21. Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému
...