_Žádost o kácení dřevin rostoucích mimo les

folder-document.png Vydání povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les, oznámení o kácení dřevin rostoucích mimo les.


01. Název úkonu:

Vydání povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo

02. V jakém případě ve věci jednat

V případě nezbytnosti kácení dřevin rostoucích mimo les. Žádost o povolení kácení dřevin a žádost o vydání závazného stanoviska ke kácení dřevin podává vlastník pozemku či nájemce se souhlasem vlastníka pozemku, na kterém dřeviny rostou, popř. jiný oprávněný uživatel (souhlas vlastníka pozemku s kácením není třeba u záměrů, pro které je zvláštním právním předpisem stanoven účel vyvlastnění).

03. Charakteristika úkonu

Povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les za předpokladu, že tyto nejsou významným krajinným prvkem, náhradní výsadbou nebo stromořadím a jsou splněny ostatní podmínky stanovené zákonem a jinými právními předpisy se nevyžaduje pro:

a)    dřeviny o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí,

b)    pro zapojené porosty dřevin, pokud celková plocha kácených zapojených porostů dřevin nepřesahuje 40 m2,

c)     pro porosty energetických dřevin nebo vánočních stromků zpravidla jednoho druhu, pěstovaných pro dosažení rychlé a vysoké produkce stromků nebo dřevní hmoty a s produkčním cyklem mezi sklizněmi do 10 let,

d)    pro ovocné dřeviny rostoucí na pozemcích v zastavěném území evidovaných v katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada nebo zastavěná plocha a nádvoří.

Podle § 8 odst. 6 zákona č. 114/1992 Sb., ke kácení dřevin pro účely stavebního záměru povolovaného v územním řízení, v územním řízení s posouzením vlivů na životní prostředí, ve společném územním a stavebním řízení nebo společném územním a stavebním řízení s posouzením vlivů na životní prostředí je nezbytné závazné stanovisko orgánu ochrany přírody. Toto závazné stanovisko vydává orgán ochrany přírody příslušný k povolení kácení dřevin. Povolení kácení dřevin, včetně uložení přiměřené náhradní výsadby, je-li v závazném stanovisku orgánu ochrany přírody stanovena, vydává stavební úřad a je součástí výrokové části rozhodnutí v územním řízení, v územním řízení s posouzením vlivů na životní prostředí, ve společném územním a stavebním řízení nebo společném územním a stavebním řízení s posouzením vlivů na životní prostředí.

04 Výsledek úkonu

rozhodnutí, popř. závazné stanovisko.

05. Kdy věc řešit

Vždy, kdy je dle zákona o ochraně přírody a vyhlášky č. 189/2013 Sb., o ochraně a povolování jejich kácení, v platném znění, potřeba povolení ke kácení. Povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les vydávají na svém území jednotlivé orgány ochrany přírody. Povolení lze vydat ze závažných důvodů po vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin.

06. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedeného elektronicky

Podání lze učinit elektronicky prostřednictvím datové schránky či e-mailem podepsaným zaručeným elektronickým podpisem (§ 37 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád).

Žádost o povolení kácení a žádost o vydání závazného stanoviska ke kácení dřevin musí obsahovat:

a) označení katastrálního území a parcely, na které se dřeviny nacházejí, stručný popis umístění dřevin a situační zákres,

b) doložení vlastnického práva či nájemního nebo či uživatelského vztahu žadatele k příslušným pozemkům, nelze-li je ověřit v katastru nemovitostí, včetně písemného souhlasu vlastníka pozemku s kácením, není-li žadatelem vlastník pozemku; to neplatí pro žádost o povolení kácení dřevin nebo o závazné stanovisko ke kácení dřevin v souvislosti se záměrem, pro který je zvláštním právním předpisem stanoven účel vyvlastnění,

c) specifikaci dřevin, které mají být káceny, zejména druhy, popřípadě rody dřevin, jejich počet a obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí; pro kácení zapojených porostů dřevin lze namísto počtu kácených dřevin uvést výměru kácené plochy s uvedením druhového, popřípadě rodového zastoupení dřevin,

d) zdůvodnění žádosti.

Žádost o povolení kácení dřevin.pdf, soubor typu pdf, (241,57 kB)

07. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky

Viz. bod 06

08. Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky

Tyto způsoby podání  vyžadují od podatele uznávaný elektronický podpis  nebo aktivní datovou schránku.

elektronická adresa podatelny: epodatelna@karvinacz, IDDS: es5bv8q 

09. Kde  a jakým  jiným způsobem než elektronicky lze úkol iniciovat

Poštou nebo osobním podáním:

Magistrát města Karviné, Odbor stavební a životního prostředí

Adresa pro podání poštou: Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná-Fryštát
Adresa pro osobní podání: budova „C“, Karola Śliwky 50/8a, Karviná-Fryštát 

10. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky

Není zpoplatněno.

11. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené  jinak než elektronicky

Není zpoplatněno.

12. Výše dávky  nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu

Není předmětem úkonu.

13. Opravné prostředky

Odvolání proti rozhodnutí je možno podat do 15 dnů od jeho doručení Magistrátu města Karviná. Proti závaznému stanovisku se nelze samostatně odvolat. Opravné prostředky lze proti němu uplatnit pouze v režimu ustanovení § 149 odst. 7, 8 a 9 správního řádu.

14. Časté dotazy

Nejsou známy.

15. Sankce

Při nedodržení zákonných povinností mohou být uplatněny sankce:

- uložení pokuty fyzické osobě dle § 87 zákona č. 114/1992 Sb.

- uložení pokuty právnické a fyzické osobě při výkonu podnikatelské činnosti dle § 88 zákona     č.114/1992 Sb.

16.  Působnost

Státní správa vykonávaná  v přenesené působnosti

17. Oblast

Životní prostředí

18. Klíčová slova

Kácení dřevin, povolení ke kácení

19. Počátek platnosti  popisu úkonu

10.06.2022

20. Konec platnosti popisu úkonu

Bez omezení.

21. Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému

Není veden v základním registru nebo v agendovém informačním systému.