_Manipulační řád vodního díla

folder-document.png Žádost o schválení manipulačního řádu vodního díla (§ 115 odst. 17 vodního zákona).


01. Název úkonu:

Schválení manipulačního řádu vodního díla

02. V jakém případě ve věci jednat

Povinnost vlastníka vodního díla mít schválený manipulační řád, je dána § 59 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů v případě, že dochází k manipulaci s vodou na vodním díle.

Vlastníci vodních děl manipulují na vodních dílech v mezích schváleného manipulačního řádu tak, aby se snížilo nebezpečí povodňových škod, přitom dbají pokynů vodohospodářského dispečinku příslušného správce povodí.

Náležitosti manipulačních řádů vodních děl stanoví vyhláška Ministerstva zemědělství č. 216/2011 Sb., o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl.

Příslušným správním úřadem ke schválení manipulačního řádu vodního díla je podle  § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 vodního zákona, vodoprávní úřad, který vodní dílo povolil.

03. Charakteristika úkonu

Schválení manipulačního řádu je povolovací režim, při kterém vodoprávní úřad stanoví soubor zásad a pokynů pro manipulaci s vodou k jejímu účelnému a hospodárnému využití podle povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami a stavebního povolení k vodnímu dílu, ke snižování nepříznivých účinků povodní, sucha a ledových jevů, k ochraně a zlepšení jakosti vody, jakož i k zajištění bezpečnosti, stability a spolehlivosti vodního díla.

Postup a podmínky vychází z ustanovení § 115 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Vodoprávní úřad vydá rozhodnutí o schválení manipulačního řádu vodního díla podle § 115 odst. 18 vodního zákona za předpokladu, že jsou splněny požadavky a podmínky vyhlášky č. 216/2011 Sb., o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl, vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

04 Výsledek úkonu

Rozhodnutí o schválení manipulačního řádu vodního díla podle § 115 odst. 18 vodního zákona.

05. Kdy věc řešit

V případě, že na vodním díle dochází k manipulaci s vodou.

06. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedeného elektronicky

Žádost o schválení manipulačního řádu vodního díla se podává na předepsaném formuláři, který je přílohou č. 25 k vyhlášce č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu

Příloha-č-25 - Žádost o schválení manipulačního řádu vodního díla.pdf, soubor typu pdf, (270,45 kB)

07. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky

Žádost o schválení manipulačního řádu vodního díla se podává na předepsaném formuláři, který je přílohou č. 25 k vyhlášce č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu.

Příloha-č-25 - Žádost o schválení manipulačního řádu vodního díla.pdf, soubor typu pdf, (270,45 kB)

08. Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky

Magistrát města Karviné, Odbor stavební a životního prostředí

Tyto způsoby podání  vyžadují od podatele uznávaný elektronický podpis  nebo aktivní datovou schránku.

elektronická adresa podatelny: epodatelna@karvinacz, IDDS: es5bv8q 

09. Kde  a jakým  jiným způsobem než elektronicky lze úkol iniciovat

Poštou nebo osobním podáním

Adresa pro podání poštou: Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná-Fryštát
Adresa pro osobní podání: budova „C“, Karola Śliwky 50/8a, Karviná-Fryštát 

10. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky

Poplatek není stanoven.

11. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené  jinak než elektronicky

Poplatek není stanoven.

12. Výše dávky  nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu

Není předmětem úkonu

13. Opravné prostředky

Proti rozhodnutí je možné podat odvolání dle § 81 správního řádu do 15 dnů od jeho doručení oznámení a to podáním u Odboru stavebního a životního prostředí Magistrátu města Karviná, nebo o přezkumné řízení dle § 94 správního řádu.

14. Časté dotazy

Nejsou známy

15. Sankce

Ukládání pokut za spáchání přestupku či správního deliktu fyzické osobě, podnikající fyzické osobě nebo právnické osobě řeší vodní zákon.

16.  Působnost

Státní správa vykonávaná  v přenesené působnosti

17. Oblast

Vodní zákon

18. Klíčová slova

Manipulace s vodou na vodním díle

19. Počátek platnosti  popisu úkonu

10.06.2022

20. Konec platnosti popisu úkonu

Bez  omezení.

21. Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému

Není veden v základním registru nebo v agendovém informačním systému.