Mapový portál a územní plánování

Mapový portál zpřístupňuje publikované mapové projekty pro území obcí Karviná, Dětmarovice, Petrovice a Stonava (územní rozsah obce s rozšířenou působností).


Uživatelé portálu mohou prostřednictvím mapové aplikace Marushka využívat vybraná geografická data a mapové podklady z Geografického informačního systému Magistrátu města Karviné.

Podrobné informace k ovládání aplikace

 

Poznámka: orientační plán města najdete na podkladu Google Maps ZDE.

 

Přehled mapových projektů:

Cenová mapa stavebních pozemků

Cenová mapa stavebních pozemků č.10 (2011) - viz skupina Vrstev Cenové mapy. Uživatelé se mohou dotazovat na informace o cenových skupinách parcel a vyhledávat podle čísel parcel katastru nemovitostí.

 

Cyklistické trasy

Vyznačená síť cyklotras a cyklostezek na území Karviné a okolních obcí. Podrobnější informace o cyklistické dopravě v Karviné ZDE.

 

Katastrální mapa ORP Karviná

Zobrazení grafických údajů katastrální mapy ORP Karviná s možností vyhledávání parcel a dotazování se na informace z katastru (Nahlížení do katastru) tlačítkem Image. Po aktivaci tohoto tlačítka klikněte do prostoru parcely a informace z katastru se zobrazí v samostatném okně.

 

Ortofotomapy Karviné (1947-2015)

Letecké ortofotomapy Karviné pro roky 1947, 1966, 1973, 1979, 2002, 2005, 2008, 2015, 2016.

 

Územně analytické podklady ORP Karviná

Publikování sledovaných jevů územně analytických podkladů ORP Karviná podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavením řádu. Údaje ÚAP jsou v záložce Vrstvy řazeny buď podle příslušnosti k hlavním tématům (doprava, hygiena prostředí, kultutní hodnoty, nerostné bohatství ...) nebo podle zařazení do příslušného jevu (A001, A002, A003 ...). Je možné provádět dotazování na popisné informace (metadata, pasportní karty) a vyhledávat podle poskytovatele.

 

Územní plán Karviné

Zobrazení textové a grafické části nového Územního plánu Karviné (vydaný formou opatření obecné povahy Zastupitelstvem města Karviné).

Grafické výkresy územního plánu jsou publikovány v podobě rastrové mapy, z toho důvodu není možné provádět dotazování na informace z mapy. Pro zobrazení určeného výkresu zatrhněte příslušnou vrstvu v panelu Vrstvy.
Legendu a textovou zprávu k územnímu plánu zobrazíte kliknutím na tlačítko Image "info vrstvy" před názvem příslušného výkresu v panelu Vrstvy.

 

Volební okrsky obce Karviná

Zobrazení hranic volebních okrsků obce s možností vyhledávání podle čísla okrsku (panel Hledat - Volební okrsky - Vyhledat volební okrsek). Zdrojem dat je Registr územní identifikace, adres a nemovitostí.

 _______________________________________________________________________________________________________________

 

Základní informace k ovládání mapové aplikace:

Pro zobrazení požadované mapové vrstvy v aplikaci Marushka zatrhněte příslušnou vrstvu na pravém panelu v panelu Vrstvy (pokud již není automaticky zatrhnuta) a proveďte překreslení mapového okna tlačítkem Image. Obsah mapové vrstvy se vždy zobrazuje podle přednastaveného rozsahu měřítek, rozsah měřítek je možné zjistit najetím kurzoru na název mapové vrstvy. Pokud je aktuální měřítko mapy jiné než měřítkový rozsah příslušné vrstvy, mapový obsah se nezobrazuje a název příslušné vrstvy je zašedlý.

Pro rychlé hledání objektů v mapě použijte panel Hledat a vyberte požadovaný vyhledávací dotaz (Najdi parcelu, budovu, ulici, kameru, jevy ÚAP, volební okrsek apod.).

Pro zjištění popisných informací z mapy klikněte na tlačítko Image v levém dolním rohu mapového okna a poté klikněte v mapě na vybraný mapový prvek (plochy, linie, symbol, grafické prvky,...), který obsahuje připojené popisné informace. Vybraný prvek se vysvítí do bílé výběrové barvy a zobrazí se u něho ikonka informačního dotazu Image, pod kterou jsou k dispozici infromace o mapovém prvku.

Výsledek dotazu se zobrazí přímo v mapovém okně nebo v panelu Informace.

Pro zjištění informací z katastru nemovitostí (aplikace "Nahlížení do katastru nemovitostí", provozuje ČÚZK) můžete použít tlačítko Image  v dolní částí mapového okna. Poté klikněte do požadovaného místa v mapě, kde chcete zjistit informace z KN (nejlépe v blízkosti parcelního čísla) - výsledek se zobrazí v novém okně "Nahlížení do katastru nemovitostí".

Náhled mapové aplikace

Zobrazit ve větším okně