Návrh na pořízení územního plánu (změny)

folder-document.png Návrh na pořízení územního plánu nebo jeho změny se podává u obce, pro jejíž území se územní plán nebo jeho změna pořizuje s náležitostmi dle § 46 zákona o územním plánování a stavebním řádu.


01. Identifikační kód:

02. Kód:

03. Pojmenování (název) životní situace:
Návrh na pořízení územního plánu (změny) dle § 46 stavebního zákona

04. Základní informace k životní situaci:
Návrh na pořízení územního plánu nebo jeho změny se podává u obce, pro jejíž území se územní plán nebo jeho změna pořizuje s náležitostmi dle §46 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen stavební zákon).

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):
Fyzická nebo právnická osoba, která má vlastnická nebo obdobná práva k pozemku nebo stavbě na území obce

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:
Dle § 44 stavebního zákona o pořízení územního plánu (nebo jeho změny) rozhoduje zastupitelstvo obce. Návrh na pořízení územního plánu nebo jeho změny se podává s obsahovými náležitostmi dle § 46 stavebního zákona.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace:
Podáním žádosti (kompletně vyplněný formulář nebo žádost splňující § 46 stavebního zákona)

08. Na které instituci životní situaci řešit:
Magistrát města Karviné

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:
 Odbor stavební a životního prostředí, Magistrátu města Karviné, Karola Śliwky 618/11, 733 24 Karviná-Fryštát, 2. poschodí.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou:
V případě, že požadovaná změna se týká pouze části pozemku, je požadován zákres s vyznačením požadované změny na podkladu katastrální mapy.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:
Doporučený formulář je k dispozici v elektronické podobě ke stažení:

rtf.pngnávrh na pořízení ( změny) územního plánu.rtf, soubor typu rtf, (114,71 kB)

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:
Úhrada nákladů na pořízení územního plánu (nebo jeho změny) je stanovena § 45 stavebního zákona. Pokud je pořízení změny územního plánu vyvoláno výhradní potřebou navrhovatele, může obec podmínit její pořízení částečnou nebo úplnou úhradou nákladů na její zpracování a na mapové podklady navrhovatelem.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:
Pro jednotlivé fáze pořízení územního plánu je stanoven postup včetně lhůt v zákoně č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:
nejsou

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:
žádné

16. Elektronická služba, kterou lze využít:
podle § 37 odst. 4 správního řádu, § 19 odst. 3 správního řádu

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti

18. Jaké jsou související předpisy:
zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:
Územní plán nelze změnit rozhodnutím podle § 97 odst.3 správního řádu (§ 54,odst.6 stavebního zákona).

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:
neuplatňují se

21. Nejčastější dotazy:
neuvedeno

22. Další informace:
neuvedeno

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě:

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

25. Za správnost návodu odpovídá útvar:
Odbor stavební a životního prostředí

26. Kontaktní osoba:
 neuvedeno

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:
 1.5.2017

28. Popis byl naposledy aktualizován:
 1.5.2017

29. Datum konce platnosti popisu:
neuveden

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace:
neuvedeno