Odbor ekonomický

Odbor ekonomický sestavuje návrh rozpočtu a návrh závěrečného účtu, navrhuje rozpočtová opatření, zabezpečuje pojištění majetku, vede účetnictví o hospodaření města, zabezpečuje styk s peněžními ústavy včetně zřizování a  rušení účtů. Dále zajišťuje výkon správy místních poplatků a vymáhání pohledávek.


Vedoucí odboru

piatkova.jpg qr piatková.png

Ing. Romana Piatková MPA
Odbor ekonomický
Telefon: 596 387 277
Email:

 

Členění odboru

Oddělení poplatků a pohledávek


Vedoucí

Mgr. Josef Hodulík MPA
oddělení poplatků a pohledávek
Telefon: 596 387 399
Email:

Umístění

 • budova "C", ul. Karola Śliwky 50/8a (mapa

Zajišťuje

 • výkon správy místních poplatků
  • za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů,
  • ze psů,
  • za zvláštní užívání veřejného prostranství,
  • z pobytu,
 • vymáhání pohledávek podle daňového řádu (na místních poplatcích, pokutách)
 • vymáhání pohledávek z bytů (za nájemné a služby, škody),
 • povolování loterií ,
 • vydávání potvrzení bezdlužnosti.  

Kontakty

Celé jméno Telefon Email Číslo místnosti
Mgr. Josef HodulíkMPA
oddělení poplatků a pohledávek
596 387 399 C/304
Monika Jurczyková
oddělení poplatků a pohledávek
596 387 271 C/312
Simona Kopáčková
oddělení poplatků a pohledávek
596 387 403 C/310
Ing. Ivana Lanzendörferová
oddělení poplatků a pohledávek
596 387 430 C/313
Lenka Poskierová
oddělení poplatků a pohledávek
596 387 329 C/310
Ing. Bronislava Růžičková
oddělení poplatků a pohledávek
596 387 272 C/311
Bc. Pavlína Závadská
oddělení poplatků a pohledávek
596 387 402 C/312

 


Oddělení rozpočtů


Vedoucí

Ing. Vladimír Tvrdoň
oddělení rozpočtů
Telefon: 596 387 369
Email:

 

Umístění

 • budova "C", ul. Karola Śliwky 50/8a (mapa

Zajišťuje

 • sestavuje návrh rozpočtu, kontroluje a vyhodnocuje čerpání rozpočtu          
 • sestavuje návrh závěrečného účtu        
 • navrhuje rozpočtová opatření a po schválení v ZM, případně RM, zajišťuje jejich realizaci a evidenci        
 • zpracovává návrh na finanční vypořádání se státním rozpočtem, sleduje nakládání s finančními prostředky peněžních fondů        
 • zpracovává finanční analýzy        
 • předkládá návrh na přezkum hospodaření města auditorem        
 • zabezpečuje pojištění města        
 • zajišťuje finanční hospodaření příspěvkových organizací       
 • v součinnosti s odvětvovými odbory a řediteli příspěvkových organizací města zabezpečuje rozborovou činnost finančního hospodaření
 • předkládá krajskému úřadu údaje potřebné pro vypracování návrhu zákona o státním rozpočtu, pro průběžné hodnocení státního rozpočtu a pro vypracování návrhu státního závěrečného účtu

Kontakty

Celé jméno Telefon Email Číslo místnosti
Ing. Petra Bieliková
oddělení rozpočtů
596 387 328 C/319
Renáta Čejdová
oddělení rozpočtů
596 387 276 C/321
Ing. Radek Dokoupil
oddělení rozpočtů
596 387 632 C/312
Iveta Juhászová
oddělení rozpočtů
596 387 386 C/319
Bc. Pavlína Smrčková
oddělení rozpočtů
596 387 274 C/337
Ing. Vladimír Tvrdoň
oddělení rozpočtů
596 387 369 C/320

 


Oddělení účtárny


Vedoucí

Mgr. Kateřina Kozelková
oddělení účtárny
Telefon: 596 387 230
Email:

Umístění

 • budova "C", ul. Karola Śliwky 50/8a (mapa)

Zajišťuje 

 • vede účetnictví o vlastním hospodaření  
 • zpracovává stanovené účetní výkazy a zajišťuje sumarizaci výkazů za příspěvkové organizace  
 • spolupracuje na fin. vypořádání a sestavování závěrečného účtu  
 • spolupracuje při sestavování a kontrole plnění rozpočtu sociálního fondu zaměstnanců statutárního města  Karviné v magistrátu a dlouhodobě uvolněných členů ZM  
 • zabezpečuje inventarizaci majetku  města v souladu se směrnicí k zajištění postupů v účetnictví, v evidenci majetku a při nakládání s finančními prostředky a vede písemnosti ústřední inventarizační komise  
 • zabezpečuje styk s peněžnými ústavy včetně zřizování a zrušování účtů  
 • zabezpečuje zpracování statistických výkazů dle dispozic a potřeb orgánů statistiky, finančního úřadu, příp. dalších institucí  
 • obstarává platební a zúčtovací styk, bankovní dispozice a převody finančních prostředků, kontroluje správnost konstantních a variabilních symbolů uváděných na dokladech v rámci platebního zúčtovacího styku
 • upravuje oběh dokladů v rámci směrnice k zajištění postupů v účetnictví, v evidenci majetku a při nakládání s fin. prostředky a dbá o aktualizaci dodržování podpisových vzorů  
 • provádí vyúčtování cestovních dokladů zaměstnanců statutárního města Karviné a členů ZM  
 • dbá o řádnou a běžnou archivaci a skartaci účetních písemností, provozuje archiv odboru  
 • spravuje přísně zúčtovatelné tiskopisy a pokutové bloky  
 • zabezpečuje průběžné plnění úkolů vyplývajících pro odbor ze zásad pro nakládání s majetkem města
 • kontroluje využití dotací ze státního rozpočtu, státních fondů a z rozpočtu kraje ve vazbě na číselník účelových znaků pro sledování poskytnutých transferů a půjček  
 • kontroluje správnost údajů pro hodnocení plnění rozpočtu příspěvkových organizací a dobrovolných svazků obcí pro potřebu zpracování kraje

Kontakty

Celé jméno Telefon Email Číslo místnosti
Ing. Dominika Čačková
oddělení účtárny
596 387 378 C/325
Bc. Lenka Foltýnová
oddělení účtárny
596 387 387 C/324
Mgr. Kateřina Kozelková
oddělení účtárny
596 387 230 C/323
Ing. Marcela Mirová
oddělení účtárny
596 387 786 C/324
Uršula Moldrzyková
oddělení účtárny
596 387 359 C/326
Renáta Nalewajková
oddělení účtárny
596 387 250 C/326
Žaneta Seroiszková
oddělení účtárny
596 387 208 C/338
Ing. Blanka Sikorová
oddělení účtárny
596 387 490 C/325
Ivana Suchánková
oddělení účtárny
596 387 207 C/118
Bc. Zdeňka SychrováDiS.
oddělení účtárny
596 387 275 C/118

 

Způsoby úhrad poplatků

Poplatky lze uhradit v hotovosti, převodem z účtu nebo platební kartou.