Odbor školství a rozvoje

Zajišťuje a koordinuje vypracování návrhu strategického plánu ekonomického rozvoje města. Do jeho působnosti spadá oblast hornictví a životního prostředí a oblast dopravy. Do výčtu činností spadá rovněž marketing města, zahrnující rozvoj cestovního ruchu, zajištění organizace a propagace celoměstských kulturních a sportovních akcí, dotační politika a projektové řízení vybraných projektů statutárního města Karviné a oblast školství.


Vedoucí odboru

sramkova.jpg qr šrámková.png

Ing. Martina Šrámková MPA
Odbor školství a rozvoje
Telefon: 596 387 434
Email:

  

Členění odboru

Oddělení školství, kultury a sportu


Vedoucí

Ing. Ingrid Szczypková
oddělení školství, kultury a sportu
Telefon: 596 387 479
Email:

Umístění

 • budova "C", ul. Karola Śliwky 50/8a (mapa), 3. patro

Zajišťuje

Marketing

 • zajišťuje agendu marketingu města jako systému tvorby nabídky města a její propagace cílovým skupinám, a to zejména v oblastech rozvoje cestovního ruchu, investičních příležitostí a vzdělání (tvorba turistických produktů, studií a analýz, koncepčních materiálů, tvorba tiskovin, jejich správa a distribuce, účast na výstavách a prezentačních akcích a další formy prezentace města, zpracování systému komunikačních kanálů),
 • v rámci public relations jako systému komunikace mezi statutárním městem Karviná, občany a jinými subjekty včetně propagace města zajišťuje inzerci v médiích, využívá služeb tiskového mluvčího v rámci publicity města, zajišťuje informační servis prostřednictvím webových stránek města a zámku,
 • zajišťuje koncepci městského informačně-orientačního systému,
 • komplexně zajišťuje agendu Fondu primátora města Karviné,
 • zajišťuje agendu jednotného komunikačního stylu a povolování používání znaku, vlajky a loga města,
 • připravuje a realizuje oficiální společenské akce a civilní obřady (oceňování sportovců, osobností v oblasti kultury, vítání občánků, technické zajištění svatebních obřadů, návštěvy oficiálních hostů),

Kultura

 • koordinuje průběh celoměstských kulturních akcí a zajišťuje příležitostné prodejní akce, uzavírá příslušné nájemní smlouvy, povoluje konání akcí na veřejném prostranství včetně povolování zábavné pyrotechniky a plní povinnosti spojené s dodržováním obecně závazné vyhlášky o pořádání veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků,
 • zajišťuje správu zámku Fryštát včetně průvodcovských služeb a správu zámeckých expozic, zajišťuje doplňování sbírkových exponátů, odborné zpracování a zabezpečovací dokumentaci sbírek dle zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy včetně evidence a inventury sbírek a správy depozitářů,
 • doplňuje a zpracovává odbornou příruční knihovnu a kroniku města,
 • zajišťuje organizační a administrativní práce související s činností kulturní komise,

Sport

 • komplexně zajišťuje koncepci sportu ve městě včetně podpory sportovních aktivit souvisejících s rozvojem dětského a mládežnického sportu a dalších oblastí v rámci volnočasových aktivit,
 • zajišťuje některé celoměstské sportovní akce,
 • zajišťuje organizační a administrativní práce související s činností komise tělovýchovy a sportu,

Zdravotnictví

 • zajišťuje odborné poradenství v rámci přestupkového řízení,
 • zajišťuje agendu receptu a žádanek na léčivé přípravky obsahující omamné látky a psychotropní látky dle zákona o návykových látkách,
 • komplexně zajišťuje ozdravné pobyty pro děti a mládež,
 • zajišťuje organizační a administrativní práce související s činností komise zdravotní,

Školství

 • zajišťuje správu základních a mateřských škol zřízených statutárním městem Karviná - výkon státní správy a samosprávy,
 • zajišťuje podmínky pro plnění školní docházky dětí s místem trvalého pobytu na území města,
 • zabezpečuje dětem s trvalým pobytem na území města přednostní přijetí do jiné mateřské školy v posledním roce před nástupem do 1. třídy,
 • vede platovou agendu ředitelů základních a mateřských škol zřízených statutárním městem Karviná,
 • potvrzuje dobu zaměstnání bývalým zaměstnancům ONV, Okresního úřadu Karviná a Školského úřadu Karviná, kteří pracovali ve školách a školských zařízeních,
 • zajišťuje vedení agendy školských rad při základních školách,
 • zabezpečuje agendu komise pro výchovu a vzdělávání,
 • zpracovává obecně závaznou vyhlášku o školských obvodech (spádových) základních škol,
 • zajišťuje statistické podklady v přenesené působnosti dle školského zákona,
 • zpracovává návrhy rozpisu rozpočtu finančních prostředků státního rozpočtu mateřských a základních škol v obvodu obce s rozšířenou působností Karviná, navrhuje řešení disproporcí v rámci normativního financování škol, sleduje čerpání finančních prostředků a dodržování limitů ze státního rozpočtu za školy v obci s rozšířenou působností Karviná.
 • projednává přestupky spáchané dle ust. § 182a odst. 1 písm. a) bodu 1, 2, 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (týkajících se povinné předškolní a školní docházky)

 

Kontakty

Celé jméno Telefon Email Číslo místnosti
Ing. Helena Baronová
oddělení školství, kultury a sportu
596 387 472 C/428
Michaela Davidová
oddělení školství, kultury a sportu
596 387 358 G/
Dagmar Dlouhá
oddělení školství, kultury a sportu
596 387 477 C/427
Marika Frantová
oddělení školství, kultury a sportu
596 387 356 G/
Marika Godorová
oddělení školství, kultury a sportu
596 387 742 G/
Marcela Hübnerová
oddělení školství, kultury a sportu
596 387 484 C/426
Naděžda Komínková
oddělení školství, kultury a sportu
596 387 483 C/428
Lenka Krotká
oddělení školství, kultury a sportu
596 387 482 C/446
Ing. Renáta Kytková
oddělení školství, kultury a sportu
596 387 745 C/426
Mgr. Martin Nepevný
oddělení školství, kultury a sportu
G/
Mgr. Daniel Parchanský
oddělení školství, kultury a sportu
596 387 374 G/
Ing. Ingrid Szczypková
oddělení školství, kultury a sportu
596 387 479 C/429
Matěj Wachtarczyk
oddělení školství, kultury a sportu
G/
Mgr. Petr Zajíček
oddělení školství, kultury a sportu
596 387 330 G/

Oddělení strategií a plánování


Vedoucí

Ing. Gabriela Monczková
oddělení strategií a plánování
Telefon: 596 387 448
Email:

Umístění

 • budova "C", ul. Karola Śliwky 50/8a (mapa), 3. patro

Zajišťuje

Projektové řízení a multifunkční centrum Business gate

 • zpracovává a vyhodnocuje rozvojové a plánovací dokumenty města (např. Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná, Integrovaný plán rozvoje města Karviné) a komplexně zajišťuje agendu dotací a projektového řízení vybraných projektů statutárního města Karviné
 • projekt Business Gate je společný projekt OPF SU Karviná a Statutárního města Karviné, jehož cílem je podpora podnikání a podnikavosti v Karviné a okolí. Toto multifunkční centrum je otevřeno 5 dní v týdnu a sídlí na ulici Poštovní 615/9, Karviná-Fryštát. http://www.businessgate.cz/

Životní prostředí a hornictví

 • řeší problematiku zájmů Statutárního města Karviné ve vztahu k důlním organizacím spočívající zejména v řešení střetů zájmů, vydávání stanovisek k hornické činnosti k ražbám důlních děl, likvidaci důlních děl, k čerpání finanční rezervy na vypořádání důlních škod a na sanaci a rekultivaci pozemků dotčených hornickou činností, dále k průzkumným geologickým vrtům, ke kalovému hospodářství, k asanačně rekultivačním akcím. Zajišťuje vyjádření obce v procesu EIA (Posuzování vlivů záměru na životní prostředí), SEA (Posuzování vlivů koncepce na životní prostředí) a IPPC (Integrovaná prevence a omezování znečištění)
 • zajišťuje průběžný monitoring vybraných složek životního prostředí a zabývá se environmentální osvětou a výchovou v oblasti životního prostředí, pořizuje územní energetickou koncepci pro územní obvod SMK
 • vede přehled o seismických jevech způsobených hornickou činností OKD, a.s. Databázi seismických jevů lze nalézt na stránkách Green Gas DPB, a.s. Paskov: http://www.dpb.cz/seismologicky-informacni-system

Doprava

 • vykonává funkci Dopravního úřadu obce s rozšířenou působností dle zákona o silniční dopravě (z. č. 111/1994 Sb.) včetně řešení přestupků a správních deliktů podle tohoto zákona
 • vykonává funkci Silničního správního úřadu obce s rozšířenou působností dle zákona o pozemních komunikacích (z. č. 13/1997 Sb.) včetně provádění kontrolní činnosti a řešení přestupků podle tohoto zákona
 • uplatňuje stanovisko k územním plánům a regulačním plánům a závazné stanovisko v územním řízení pro správní obvod obce s rozšířenou působností podle zákona o pozemních komunikacích
 • stanovuje místní a přechodnou úpravu dopravního značení podle zákona o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (z. č. 361/2000 Sb.)
 • zajišťuje agendu smluvních vztahů mezi SMK a dopravci, kteří zajišťují městskou autobusovou dopravu a příměstskou autobusovou dopravu a řeší koordinaci jízdních řádů příměstské autobusové dopravy, městské autobusové dopravy a veřejné drážní osobní dopravy
 • provádí zkoušky ze znalosti místopisu, právních předpisů upravujících provozování taxislužby a ochranu spotřebitele a ze znalosti obsluhy taxametru dle Obecně závazné vyhlášky
 • komplexně zajišťuje agendu parkování na vybraných komunikacích na území města v souladu s platnými nařízeními obce, zejména vydává dlouhodobé parkovací karty a povolení k parkování
 • vypracovává koncepční podklady a stanovuje podmínky rozvoje a výstavby dopravních staveb ve svěřeném území a podílí se na zpracování krajské koncepce rozvoje dopravní infrastruktury
 • zajišťuje agendu v oblasti BESIP včetně zajištění přípravy a organizace akcí a dopravní výchovy na základních a mateřských školách, jejichž zřizovatelem je SMK

Ostatní

 • zajišťuje agendu Mládežnické rady Karviná, strukturovaný dialog mezi mládeží a městem a podporu iniciativ neformálních skupin mládeže
 • zpracovává návrhy pro RM ve věci určení a pojmenování nových názvů ulic a veřejných prostranství a na zrušení názvů ulic a veřejných prostranství
 • zajišťuje organizační a administrativní práce související s činností:
  • komise životního prostředí,
  • komise dopravy,
  • komise SMART CITY,
  • společné pracovní skupiny SMK a zástupců důlních společností,
  • zkušební komise pro zajištění přípravy a průběhu zkoušek provozovatelů a řidičů taxislužeb

Kontakty

Celé jméno Telefon Email Číslo místnosti
Ing. Halina Breznenová
oddělení strategií a plánování
596 387 787 C/421
Ing. Zuzana Dubb
oddělení strategií a plánování
596 387 746 C/423
Ing. Lenka Hanusková
oddělení strategií a plánování
596 387 435 C/441
Ing. Miroslav Kostroun
oddělení strategií a plánování
596 387 350 C/424
Ing. Šárka Kubicová
oddělení strategií a plánování
596 387 280 C/424
Bc. Martina Luzarová
oddělení strategií a plánování
596 387 481 C/444
Bc. Pavlína MalyszováDiS.
oddělení strategií a plánování
596 387 344 C/444
Ing. Lumír Marszalek
oddělení strategií a plánování
596 387 480 C/422
Ing. Gabriela Monczková
oddělení strategií a plánování
596 387 448 C/432
Bc. Jana Ochodková
oddělení strategií a plánování
596 387 443 C/421
Dagmar Paráková
oddělení strategií a plánování
596 387 360 C/430
Ing. Bruno Petráš
oddělení strategií a plánování
596 387 425 C/445
Petra Pomianková
oddělení strategií a plánování
596 387 420 C/
RNDr. Ivana Smýkalová
oddělení strategií a plánování
596 387 446 C/442
Ing. Klára Stáňová
oddělení strategií a plánování
596 387 646 C/425
Bc. Martina ŠandrikováDiS.
oddělení strategií a plánování
596 387 485 C/423
Ing. Soňa Šintajová
oddělení strategií a plánování
596 387 220 C/425

 


 

 

1 3 4   Následující   ››

Za pomoci finančních prostředků Nadace OKD město nakoupilo vybavení pro konání celoměstských akcí v areálu Loděnice

lodicky.jpg Statutární město Karviná získalo dotaci na projekt.

 

Informační leták o „muralech“ a fotosoutěž

mural-03.jpg Fotografická soutěž pokračuje i v letošním roce. Při putování za muraly vám pomůže informační leták.

 

Farmářské trhy v Karviné

IMGP2190.jpg Srdečně Vás zveme.

 

Prázdninový provoz mateřských škol

MŠ .jpg Informace o provozu mateřských škol v období hlavních prázdnin.

 

Nabíjecí stanice pro elektrokola

Elektrokolo.png Statutární město Karviná pořídilo 4 ks venkovních nabíjecích stanic pro nabíjení elektrokol.

 

Business Gate COWORKING

zd-a-pp.png Sdílené kancelářské prostory v centru města.

 

Evropská unie podpoří projekt konektivity na polské škole

perex - ZŠ s polským jazykem vyučovacím - budova.jpg Letní prázdniny přinesou základním a mateřským školám řadu inovací.

 

Žáci karvinských škol řeší udržitelnou architekturu

perex_ARV-školní projekty.jpg V rámci projektu ARV zkouší soutěžní týmy navrhnout úpravy konkrétních budov.

 
1 3 4   Následující   ››