Odbor stavební a životního prostředí

Odbor stavební a životního prostředí Magistrátu města Karviné je obecným stavebním úřadem na území města Karviné. Je úřadem územního plánování,  speciálním stavebním úřadem pro pozemní komunikace, vyvlastňovacím úřadem, vodoprávním úřadem, orgánem státní památkové péče, správním orgánem na úseku jednotlivých složek životního prostředí (ochrana přírody a krajiny, ochrana zemědělského půdního fondu, ochrana lesního půdního fondu, myslivost,  vodní hospodářství, ovzduší, odpady, lesy,  rybářství a ochrana zvířat proti týrání) na území města Karviné a obcí Dětmarovice, Petrovice u Karviné a Stonava, pro které je zároveň pracovištěm krizového řízení a povodňovým orgánem.


Vedoucí odboru

mnichova.png


Ing. Martina Mnichová
Odbor stavební a životního prostředí
Telefon: 596 387 440
Email: 

 

Členění odboru

Oddělení stavebního úřadu


Vedoucí

Ing. Pavla Kalužová
oddělení stavebního úřadu
Telefon: 596 387 253
Email:

Umístění

 • budova "B", ul. Karola Śliwky 618/11 (mapa), 2. patro

Zajišťuje

obecný stavební  úřad na území města Karviné

 • vydává územně plánovací informaci  o podmínkách vydání územního rozhodnutí a vydání územního souhlasu v případech, kdy je možno jím nahradit  územní rozhodnutí, včetně seznamu dotčených orgánů 
 • vydává územní rozhodnutí (o umístění stavby, o změně využití území, o změně vlivu užívání  stavby na území, o dělení nebo scelování pozemků ( příp. sdělení), o ochranném pásmu)
 •  vydává územní souhlas s umístěním staveb
 • vydává společné územní rozhodnutí a stavební povolení
 • vydává rozhodnutí o povolení výjimky z obecných požadavků na výstavbu
 • uzavírá  veřejnoprávní smlouvu o umístění stavby, o změně využití území a o změně vlivu  užívání stavby na území, která nahrazuje územní rozhodnutí a  o provedení stavby, která nahrazuje stavební povolení
 • vydává souhlas ve smyslu §15 stavebního zákona obecného stavebního úřadu, kterým ověřuje dodržení podmínek územního rozhodnutí, jako podklad pro povolení staveb speciálními stavebními úřady
 • vydává územní opatření o stavební uzávěře a o asanaci území
 • vydává souhlas  s provedením  ohlášeného stavebního záměru (ohlášení jednoduchých staveb, terénních úprav, zařízení, stavebních úprav a udržovacích prací)
 • vydává stavební povolení pro provedení staveb
 • povoluje  změny staveb před jejich dokončením
 • vydává kolaudační souhlas, kolaudační rozhodnutí
 • vydává povolení k předčasnému užívání staveb před jejich úplným dokončením
 • vydává rozhodnutí o povolení zkušebního provozu
 • ověřuje  dokumentace skutečného provedení staveb nebo pasportu staveb 
 • vydává souhlas nebo rozhodnutí o povolení změny v účelu užívání staveb
 • vydává povolení k odstranění staveb, terénních úprav a zařízení
 • vydává dodatečné povolení staveb, terénních úprav a zařízení
 • provádí kontrolní prohlídku v průběhu realizace staveb

speciální  stavební  úřad ve věcech silnic II. a III. třídy, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací pro území města Karviné a ve věcech silnic  II. a III. třídy a veřejně přístupných účelových komunikací pro území obcí Dětmarovice, Petrovice u Karviné a Stonava

 • vydává souhlas  s provedením  ohlášených  stavebních úprav
 • vydává stavební povolení pro provedení staveb
 • uzavírá veřejnoprávní smlouvu o provedení stavby, která nahrazuje stavební povolení
 • vydává povolení změny staveb před jejich dokončením
 • vydává kolaudační souhlas, kolaudační rozhodnutí 
 • vydává povolení k  předčasnému užívání staveb před jejich úplným dokončením
 • provádí kontrolní prohlídku v průběhu realizace staveb
 • ověřuje  dokumentace skutečného provedení staveb nebo pasportu staveb
 • vydává povolení odstranění staveb, terénních úprav a zařízení
 • vydává dodatečné povolení staveb, terénních úprav a zařízení

vyvlastňovací úřad

 • vydává rozhodnutí o odnětí nebo omezení  vlastnického práva nebo práva odpovídajícího věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě a o poskytnutí náhrady za odnětí nebo omezení vlastnického práva nebo práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku nebo ke stavbě
 • vydává rozhodnutí o zrušení odnětí nebo omezení vlastnického práva nebo práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku nebo ke stavbám a navrácení těchto práv jejich dosavadnímu nositeli

státní památková péče

 • vydává závazné stanovisko k záměrům, týkajícím se provádění údržby, opravy, rekonstrukci, změn v účelu užívání, restaurování nebo jiných úprav kulturních památek nebo jejího prostředí, a dále ke stavbám, změnám staveb  nebo udržovacím pracím, k odstranění staveb, terénním úpravám, umístění  nebo odstranění zařízení a úpravě dřevin na území městské památkové zóny a   jejího ochranného pásma
 • komplexně zajišťuje agendu Programu regenerace městské památkové zóny
 • zajišťuje tvorbu koncepčních a strategických materiálů pro zachování a obnovu kulturních památek na území města

označení budov

 • přiděluje čísla popisná, orientační a evidenční na území města Karviné
 • pořizuje a vydává označovací tabule s čísly popisnými, orientačními a evidenčními
 • pořizuje, umisťuje a odstraňuje označovací tabule ulic a veřejných prostranství na podkladě pověření rady města

registr územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN)

 • zapisuje identifikační údaje o stavbě a adrese  do RÚIAN  

Odkazy

z oblasti  územního plánování a stavebního řádu

 z oblasti speciálního stavebního úřadu

 •  Legislativa
 • Rozsah a obsah projektové dokumentace je řešen ve vyhlášce č. 146/2008 Sb.

z oblasti státní památkové péče

Vyhledávání právních předpisů

Legislativa - Ministerstvo vnitra České republiky (mvcr.cz)

Normy ČSN a související informace


Kontakty

Celé jméno Telefon Email Číslo místnosti
Ing. Ivana Balonová
oddělení stavebního úřadu
596 387 260 B/94/I
Jiřina Fialková
oddělení stavebního úřadu
596 387 327 B/98
Petra Heligmanová
oddělení stavebního úřadu
596 387 278 B/102
Ing. Bára Jurášková
oddělení stavebního úřadu
596 387 389 B/92
Ing. Pavla Kalužová
oddělení stavebního úřadu
596 387 253 B/94/II
Ing. Miroslav Kufa
oddělení stavebního úřadu
596 387 239 B/95
Bc. Jana Michálková
oddělení stavebního úřadu
596 387 254 B/90/I
Ing. arch. Barbara Niemczyková
oddělení stavebního úřadu
596 387 259 B/100
Ing. Lucie Novotná
oddělení stavebního úřadu
596 387 494 B/93
Lada Popková
oddělení stavebního úřadu
596 387 252 B/90/1
Ing. Ivana Steinbergerová
oddělení stavebního úřadu
596 387 263 B/92
Bc. Gabriela SzabováDiS.
oddělení stavebního úřadu
596 387 255 B/100
Beata Szabová
oddělení stavebního úřadu
596 387 261 B/102
Ing. Denisa Sztefková
oddělení stavebního úřadu
596 387 388 B/91
Ing. Tereza Václavková
oddělení stavebního úřadu
596 387 416 B/94/I
Luboš Vašut
oddělení stavebního úřadu
596 387 381 B/93

 


Oddělení územního plánování a životního prostředí


Vedoucí

Ing. Kateřina Hrubá
oddělení územního plánování a životního prostředí
Telefon: 596 387 497
Email:

Umístění

 • budova "B", ul. Karola Śliwky 618/11 (mapa), 2. patro

Zajišťuje

úřad územního plánování 

 • pořizuje územní plán a regulační plán pro území města Karviné
 • pořizuje územně plánovací podklady (územně analytické podklady ve správním obvodu obce s rozšířenou působností a veškeré územní studie pro území města Karviné)
 • pořizuje územní plán, regulační plán a územní studii na žádost obcí ve svém správním obvodu (Dětmarovice, Petrovice u Karviné a Stonava)
 • pořizuje vymezení zastavěného území na žádost obce ve svém správním obvodu
 • je dotčeným orgánem v územním řízení z hlediska uplatňování záměrů územního plánování pro obce ve svém správním obvodu
 • je dotčeným orgánem v řízení podle zvláštního právního předpisu, v němž se rozhoduje o změnách v území
 • poskytuje územně plánovací informace o podmínkách využívání území a změn jeho využití a dále o podmínkách vydání regulačního plánu
 • vytváří koncepci urbanistických řešení a vybavenosti města
 • posuzuje projektové úkoly staveb z hlediska technického, ekonomického a výtvarného nebo z hlediska urbanistické koncepce oblasti a místa stavby
 • zajišťuje zpracování urbanistických a architektonických studií na základě požadavků statutárního města Karviné

Odkazy z oblasti  územního plánování a stavebního řádu

ochrana přírody a krajiny

 • vydává povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les, posuzuje  oznámení o kácení takových dřevin
 • vydává závazné stanovisko k zásahům do významných krajinných prvků
 • vydává souhlas ke stanoveným činnostem v ochranných pásmech památných stromů a k ošetřování památných stromů, povolení výjimky ze zákazů u památných stromů,
 • vydává souhlas ke zřizování nebo rušení veřejně přístupných komunikací, stezek a pěšin mimo zastavěné území obcí
 • vydává závazné stanovisko k odlesňování a zalesňování pozemků nad 0,5 ha a k výstavbě lesních cest a lesních melioračních systémů
 • vydává povolení k rozšiřování geograficky nepůvodních druhů rostlin a živočichů a k rozšiřování kříženců do krajiny
 • vydává rozhodnutí o stanovení odchylného postupu při ochraně ptáků
 • vydává souhlas k umisťování a povolování staveb a k jiným činnostem, které by mohly snížit nebo změnit krajinný ráz
 • vydává rozhodnutí o vyhlášení přechodně chráněné plochy
 • vydává osvědčení o tom, že se jedná o živočicha odchovaného v lidské péči, v případě volně žijících ptáků

odpady

 • vydává souhlas k upuštění od třídění nebo odděleného shromažďování odpadů
 • podává informace o sídle zařízení vhodných k odstranění nebo využití jimi vyprodukovaného odpadu 
 • vydává souhlas s nakládání s nebezpečnými odpady 

ochrana ovzduší

 • vydává závazné stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení a k řízení o vydání kolaudačního souhlasu u stacionárních zdrojů neuvedených v příloze č. 2 k tomuto zákonu

 ochrana zemědělského půdního fondu

 • vydává souhlas ke změně louky nebo pastviny na ornou půdu
 • vydává souhlas k návrhům tras nadzemních a podzemních vedení, pozemních komunikací, vodních cest a jejich součástí
 • vydává souhlas k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu, má-li být dotčena zemědělská půda a půda dočasně neobdělávaná o výměře do 1 ha;
 • vydává rozhodnutí o odvodech za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu
 • vydává rozhodnutí v pochybnostech o tom, že jde o součást zemědělského půdního fondu
 • vydává souhlas k použití sedimentů z rybníků, vodních nádrží a vodních toků

lesy

 • vydává rozhodnutí  o pochybnostech, zda jde o pozemky určené k plnění funkcí lesa
 • vydává rozhodnutí o prohlášení pozemku za pozemek určený k plnění funkcí lesa
 • vydává rozhodnutí  o dělení lesních pozemků, při kterém výměra jednoho dílu klesne pod 1 ha
 • vydává rozhodnutí o odnětí lesních pozemků plnících funkcí lesa do výměry 1 ha nebo o omezení jejich využívání pro plnění funkcí lesa a o výši poplatků za odnětí
 • vydává rozhodnutí  o dočasném omezení nebo vyloučení vstupu do lesa
 • vydává povolení výjimky ze zákazu některých činností v lese 
 • vydává rozhodnutí  o stanovení podmínek ke konání organizovaných nebo hromadných sportovních akcí v lese
 • vydává rozhodnutí o opatření k zajištění bezpečnosti osob a majetku před škodami z lesních pozemků, a o tom, kdo ponese náklady s tím spojené
 • rozhoduje o výjimkách ze zákazu provádět mýtní těžbu v lesních porostech mladších než 80 let  
 • vydává rozhodnutí o podmínkách lesní dopravy po cizích pozemcích
 • vydává rozhodnutí o udělení nebo odnětí licence pro výkon funkce odborného lesního hospodáře 
 • vydává rozhodnutí o pověření právnické nebo fyzické osoby výkonem funkce odborného lesního hospodáře 
 • vydává souhlas k vydání územního rozhodnutí, jímž mají být dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa do výměry 1 ha, a souhlas k vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo využití území do 50 m od okraje lesa 
 • vydává povolení výjimky ze stanovené velikosti nebo šířky holé seče 
 • vydává povolení výjimky ze zákonných lhůt pro zalesnění a zajištění kultur
 • ustanovuje  lesní stráže a zrušuje ustanovení lesní stráže ve svém správním obvodu a vede  evidenci  lesních  stráží

myslivost

 • vydává lovecké lístky
 • vydává rozhodnutí  o stanovení  minimálních a normovaných stavů  zvěře, zařazování honiteb nebo jejich částí do jakostních tříd
 • vydává souhlas s vypouštěním zvěře do honitby
 • informuje o pořádání  chovatelské přehlídky trofejí
 • schvaluje zařízení  pro záchranné chovy  zvláště chráněných  živočichů a péče o zraněné živočichy  zvláště nechráněné, pokud jsou zvěří
 • vydává souhlas k dočasnému držení lišky obecné  v zajetí  pro účely výcviku psů loveckých plemen
 • vydává rozhodnutí  o umístění slaniska, napajedla nebo zařízení  pro přikrmování  zvěře
 • vydává rozhodnutí o uznání honitby a povolení změny honitby
 • vydává rozhodnutí o přičlenění honebních pozemků  k honitbě
 • vydává rozhodnutí  o výši náhrady za přičlenění  honebních pozemků  k honitbě
 • vydává rozhodnutí  o určení plánu mysliveckého hospodaření v honitbě, nedojde-li mezi uživatelem a držitelem honitby k dohodě
 • vydává rozhodnutí o povolení úpravy, popř. uložení snížení početního stavu zvěře, popřípadě zrušení chovu zvěře
 • vydává povolení lovu některého druhu  zvěře, která není hájená, mimo dobu  jejího lovu
 • vydává rozhodnutí o povolení  lovu zvěře na nehonebních pozemcích
 • vydává rozhodnutí o pověření provedení  lovu zvěře na nehonebních pozemcích

rostlinolékařská  péče

 • přijímá oznámení o výskytu nebo podezření z výskytu škodlivých organismů a provádí kontroly pozemků zaměřené na zjištění výskytu a šíření plevelů a ukládá odstranění zjištěných nedostatků se stanovením lhůty
 • poskytuje informace o stanovištích včelstev z důvodu aplikace přípravků ve venkovním prostředí, označených jako nebezpečné nebo zvláště nebezpečné pro včely

 ochrana zvířat proti týrání

 • projednává všechny podané podněty týkající se týrání zvířat

 rybářství

 • vydává  a odebírá rybářské lístky
 • ustanovuje, odvolává či zrušuje rybářskou stráž

 poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy

 • poskytuje dotaci po ohlášení škody způsobené vybraným zvláště chráněným živočichem

 stavební zákon

 •  vydává koordinované a závazné koordinované stanovisko

vodní zákon

 • vydává povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami
 • vydává rozhodnutí o změně nebo zrušení povolení k nakládání s vodami
 • vydává povolení k některým činnostem v rozsahu stanoveném vodním zákonem
 • vydává stavební povolení k vodním dílům 
 • uzavírá veřejnoprávní smlouvu o provedení vodního díla
 • vydává písemný souhlas na základě ohlášení vodních děl a vodohospodářských úprav a udržovacích prací
 • vydává povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace 
 • vydává souhlas ke stavbám, zařízením nebo činnostem, v rozsahu stanoveném zákonem  (rozhodnutím popř. závazným stanoviskem)
 • vydává vyjádření k záměrům, které mohou ovlivnit vodní poměry, energetický potenciál, jakost nebo množství povrchových a podzemních vod
 • stanovuje, mění  popř. ruší ochranná pásma vodních zdrojů 
 • stanovuje  minimální zůstatkový průtok povrchových vod
 • schvaluje plány opatření pro případ havárie - havarijní plány  
 • vydává rozhodnutí v pochybnostech o hranici koryta vodního toku, a zda se jedná o přirozené koryto vodního toku
 • vydává rozhodnutí v pochybnostech, zda se jedná o vodní dílo
 • vydává rozhodnutí v pochybnosti o rozsahu povinnosti vlastníka pozemků, na kterých je stavba k vodohospodářským melioracím
 • vydává rozhodnutí o změně kategorie zařazení vodního díla,  rozsahu technicko-bezpečnostního dohledu
 • stanovuje záplavové území  drobných vodních toků
 • zajišťuje opatření k nápravě, při mimořádných situacích vedoucích k vážnému ohrožení veřejného zájmu, za podmínek stanovených vodním zákonem
 • schvaluje  manipulační řád vodního díla
 • řeší havárie dle vodního zákona

 vodovody a kanalizace pro veřejnou potřebu

 • vydává rozhodnutí (na návrh nebo z vlastního podnětu), že se  zákon o vodovodech a kanalizacích  vztahuje též na vodovody a kanalizace, na které se tento zákon jinak nevztahuje, jestliže je to v zájmu ochrany veřejného zdraví, ochrany zdraví zvířat nebo ochrany životního prostředí a jsou-li na vodovod nebo kanalizaci připojeni alespoň 2 odběratelé
 • vydává rozhodnutí, kterým schvaluje kanalizační řád
 • vydává povolení výjimky z ochranného pásma vodovodů a kanalizací (v odůvodněných případech)
 • vydává povolení činnosti v ochranném pásmu vodovodů nebo kanalizací

pracoviště krizového řízení

 

Kontakty

Celé jméno Telefon Email Číslo místnosti
Ing. Barbora Cyganková
oddělení územního plánování a životního prostředí
596 387 262 B/85
Marcela Holajnová
oddělení územního plánování a životního prostředí
596 387 489 B/82
Ing. Kateřina Hrubá
oddělení územního plánování a životního prostředí
596 387 497 B/86
Jadviga Klementová
oddělení územního plánování a životního prostředí
596 387 493 B/84
Ivana Krainová
oddělení územního plánování a životního prostředí
596 387 453 B/83
Soňa Kubová
oddělení územního plánování a životního prostředí
596 387 419 B/85
Bc. Aleš Lojkásek
oddělení územního plánování a životního prostředí
596 387 454 B/81
Ing. Iveta Lovaštiková
oddělení územního plánování a životního prostředí
596 387 332 B/90/II
Ing. Monika Morcinková
oddělení územního plánování a životního prostředí
596 387 753 B/82
Ing. Yvona Mrakwiová
oddělení územního plánování a životního prostředí
596 387 406 B/88
Libor Rataj
oddělení územního plánování a životního prostředí
596 387 447 B/83
Štefania Skalnická
oddělení územního plánování a životního prostředí
596 387 262 B/85
Ing. Hana Stanovská
oddělení územního plánování a životního prostředí
596 387 392 B/87
Ing. Bohumila Strončková
oddělení územního plánování a životního prostředí
596 387 449 B/88
Ing. Natálie SzeligováPh.D.
oddělení územního plánování a životního prostředí
596 387 417 B/87

 


Vycházíme vstříc klientům

budova_b.jpg V rámci zlepšování služeb pro občany zavedl Odbor stavební a životního prostředí systém podávání základních informací pro jednotlivé agendy vykonávané odborem prostřednictvím služeb dle níže uvedeného rozpisu.

 

Program regenerace Městské památkové zóny Karviná

mpz2.jpg Zastupitelstvo města Karviné schválilo  Program regenerace Městské památkové zóny Karviná, jako nástroj k obnově kulturních památek nacházejících se v nejcennější části historického jádra města, prohlášené vyhláškou Ministerstva kultury České republiky č. 476/1992 za městskou památkovou zónu.  

 

POZOR PTAČÍ CHŘIPKA - NAŘÍZENÍ PRO CHOVATELE !!!

ptačí chřipka.jpg Nařízení všem chovatelům drůbeže i jiného ptactva chovaného v zajetí nebo chované pernaté zvěře

 

Manuál pro označování provozoven a umisťování reklam na území MPZ Karviná z hlediska památkové péče

Manuál, který obsahuje soubor základních pravidel pro označování  provozoven a umisťování reklam,  byl vytvořen pro území Městské památkové  zóny Karviná. 

 

Stanovisko Ministerstva zemědělství ČR

les3.jpg Seznámení s aktuálním stanoviskem MZe ČR  k výkonu práva myslivosti a rybářství s ohledem na epidemiologickou situaci.

 

Ochrana ovzduší - informace o podaných žádostech a vydaných závazných stanoviscích

Dle ustanovení § 30 odst. 1 písm. f) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, zpřístupňuje orgán ochrany ovzduší veřejnosti informace o podaných žádostech a vydaných závazných stanoviscích.