Ohlášení odstranění stavby, terénních úprav nebo zařízení

folder-document.png


Název služby

Ohlášení odstranění stavby, terénních úprav nebo zařízení (informační a reklamní panel, tabule, deska či jiná konstrukce a technické zařízení, pokud nejde o stavbu podle § 2 ost. 3 stavebního zákona).


V jakém případě ve věci jednat? 

V případě záměru odstranit stavbu, její část, terénní úpravu nebo zařízení


Popis služby

Vlastník stavby, terénních úprav nebo zařízení  je povinen ohlásit stavebnímu úřadu záměr odstranit stavbu, s výjimkou staveb uvedených v § 103 stavebního zákona, tj. staveb které nevyžadují stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu, nejde-li o  stavby podle  § 103 odst. 1 písm. e) bodů 4 až 8  tj. stavby a zařízení komunikačního vedení sítí elektronických komunikací, přenosové nebo distribuční soustavy elektřiny, vedení přepravní nebo distribuční soustavy plynu, rozvody tepelné energie a vedení sítí veřejného osvětlení nebo stavbu,  v níž je obsažen azbest. Žádost je oprávněn  podat  jen vlastník stavby, terénních úprav nebo zařízení, který může být zastoupen na základě plné moci.


Co bude výsledkem? 
Souhlas nebo povolení  k odstranění stavby, její části, terénní úpravy nebo zařízení.


Kdy věc řešit?

V případě záměru odstranit stavbu, terénní úpravu nebo zařízení.


Vyřízení služby

Elektronicky
 
Osobně nebo poštou

Co potřebujete pro vyřízení elektronicky?

Ohlášení odstranění stavby, terénních úprav nebo zařízení je nutno podat na kompletně vyplněném formuláři, včetně všech předepsaných příloh (dle části B formuláře) na  podatelně Magistrátu města Karviné. 

Přílohy k žádosti, uvedené v části B formuláře  se předkládají v listinné podobě.

15-Ohlaseni-odstraneni.docx


Kde a jak službu řešit elektronicky?

Magistrát města Karviné, Odbor stavební a životního prostředí

Tyto způsoby podání vyžadují od podatele uznávaný elektronický podpis nebo aktivní datovou schránku.

Elektronická adresa podatelny: epodatelna@karvina_cz

Datová schránka: es5bv8q


Jaké jsou poplatky za vyřízení elektronicky?

Výše správního poplatku za vydání souhlasu s odstraněním stavby, její části, terénní úpravy a zařízení  nebo rozhodnutí o povolení k odstranění stavby, její části, terénní úpravy a zařízení činí 500,-- Kč a je stanovena v položce 18 sazebníku správních poplatků zákona č. 634/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

Způsoby úhrady poplatku

Platbu můžete uhradit po předchozím přidělení variabilního symbolu těmito způsoby:

  • Bezhotovostně převodem na účet města č. 19-1721542349/0800
  • V hotovosti na pokladně Magistrátu města Karviné, budova „C“, Karola Śliwky 50/8a, Karviná-Fryštát 
  • Platební kartou (Visa, MasterCard, V PAY, Visa ELECTRON, MasterCard Electronic, Maestro) na pokladně Magistrátu města Karviné

Viz také:
Způsoby úhrad poplatků

Další informace

Legislativa

...


Možnosti odvolání

Souhlas lze přezkoumat v přezkumném řízení, které lze zahájit do 1 roku ode dne, kdy souhlas nabyl právních účinků. Proti rozhodnutí je možno podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí.


Sankce

Ukládání pokut za spáchání přestupku  fyzické osobě, podnikající fyzické osobě nebo právnické osobě řeší stavební zákon.


Časté dotazy

...


Působnost

Státní správa vykonávaná  v přenesené působnosti


Oblast

Povolení odstranění stavby, terénních úprav a zařízení  podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů


Klíčová slova

Odstranění, bourací práce, stavba, terénní úpravy,  zařízení.


Za popis odpovídá

Odbor stavební a životního prostředí
oddělení stavebního úřadu

Jméno odpovědné osoby

Platnost: 24.05.2022 - neomezeně
Revize: 24.05.2022