Ohlášení odstranění stavby, terénních úprav nebo zařízení

folder-document.png Ohlášení odstranění podle ustanovení § 128 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, (dále jen stavební zákon), a podle § 18n vyhlášky č. 503/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu.


01. Identifikační kód:
552

02. Kód:
552

03. Pojmenování (název) životní situace:
Ohlášení odstranění stavby, terénních úprav nebo zařízení 

04. Základní informace k životní situaci:

Vlastník stavby, terénních úprav nebo zařízení  je povinen ohlásit stavebnímu úřadu záměr odstranit stavbu, s výjimkou staveb, které nevyžadují stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu, nejde-li o  stavby a zařízení komunikačního vedení sítí elektronických komunikací, přenosové nebo distribuční soustavy elektřiny, vedení přepravní nebo distribuční soustavy plynu, rozvody tepelné energie a vedení sítí veřejného osvětlení nebo stavbu,  v níž je obsažen azbest.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Jen vlastník stavby, terénních úprav nebo zařízení , který může být zastoupen na základě plné moci.

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace: 

Postup a podmínky vychází z ustanovení § 128 stavebního zákona.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace:

Ohlášení odstranění stavby, terénních úprav nebo zařízení je nutno podat na kompletně vyplněném formuláři, včetně všech předepsaných příloh (dle části B formuláře) na podatelně Magistrátu města Karviné nebo zaslat poštou na adresu: Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná-Fryštát.

08. Na které instituci životní situaci řešit:

Magistrát města Karviné, Odbor stavební a životního prostředí, oddělení stavebního úřadu

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:
Odbor stavební a životního prostředí, Magistrátu města Karviné, Karola Śliwky 618/11, 733 24 Karviná-Fryštát, 2. poschodí.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou:

Kompletně vyplněný formulář, včetně všech předepsaných příloh uvedených v části B formuláře.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Ohlášení odstranění stavby, terénních úprav nebo zařízení lze podat pouze na formuláři stanoveném přílohou č. 15 k vyhlášce č. 503/2006 Sb.,  o podrobnější úpravě  územního  rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, který je k dispozici v elektronické podobě ke stažení. Lze jej  obdržet i v listinné podobě na Odboru stavebním a životního prostředí, oddělení stavebího úřadu.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

Výše správního poplatku za vydání souhlasu s odstraněním stavby nebo rozhodnutí o povolení k odstranění stavby činí 500,-- Kč a je stanovena v položce 18 sazebníku správních poplatků zákona č. 634/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

Poplatek lze uhradit na pokladně Magistrátu města Karviné v budově „C“ na ulici Karola Śliwky 50/8a, Karviná-Fryštát, na poště nebo bezhotovostním převodem.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Lhůta pro vydání souhlasu je do 30 dnů ode dne podání ohlášení, je-li ohlášení, včetně příloh úplné.

Nejsou-li splněny podmínky pro vydání souhlasu, stavební úřad usnesením rozhodne  o projednání v řízení. Lhůta je pak delší o dalších 30 dnů.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:

Jsou to osoby, které mohou být dotčeny odstraňováním stavby na svých právech nebo povinnostech.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:
 Nejsou požadovány.

16. Elektronická služba, kterou lze využít:

Elektronická podatelna: epodatelna@karvina_cz

Datová schránka: es5bv8q

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Postup a podmínky vychází z ustanovení § 128 stavebního zákona a ustanovení § 18n vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření. V rámci odstraňování staveb se postupuje podle:

  • stavebního zákona

  • zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

  • vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb.

18. Jaké jsou související předpisy: 

Podle povahy věci mohou být dotčeny předpisy z hlediska zdraví lidu, požární ochrany, složek životního prostředí, silničního hospodářství a památkové péče.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Souhlas lze přezkoumat v přezkumném řízení, které lze zahájit do 1 roku ode dne, kdy souhlas nabyl právních účinků.

Proti rozhodnutí je možno podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:

Ukládání pokut za spáchání přestupku  fyzické osobě, podnikající fyzické osobě nebo právnické osobě řeší stavební zákon.

Stavební úřad může uložit i pořádkovou pokutu až do výše 50 000 Kč

21. Nejčastější dotazy:
neuvedeno

22. Další informace:
neuvedeno

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě:

Z internetových stránek krajských úřadů,  Ministerstva pro místní rozvoj nebo nejvyššího správního soudu.

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:
nejsou

25. Za správnost návodu odpovídá útvar:
Odbor stavební a životního prostředí, oddělení stavebního úřadu

26. Kontaktní osoba:
neuvedeno

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:
  01.01.2020

28. Popis byl naposledy aktualizován:
  01.01.2020

29. Datum konce platnosti popisu:
neuveden

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace:
neuvedeno