Ohlášení stavby

folder-document.png Ohlášení stavby podle ustanovení § 104 odst.1 písm. a) až e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, (dále jen stavební zákon), včetně jejich změn, a podle § 18a vyhlášky č. 503/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu.


01. Identifikační kód:
546

02. Kód:
546

03. Pojmenování (název) životní situace:
Ohlášení stavby

04. Základní informace k životní situaci:
  Ohlášení je zjednodušující režim pro jednoduché stavby, terénní úpravy, udržovací práce a stavební úpravy.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Stavebník, který může jednat samostatně nebo může být zastoupen na základě plné moci.

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:
Postup a podmínky vychází z ustanovení § 104 až 106 stavebního zákona.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace:
Žádost je nutno podat na kompletně vyplněném formuláři, včetně všech potřebných příloh (dle části B formuláře) na podatelně Magistrátu města Karviné nebo zaslat poštou na adresu: Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná-Fryštát.

08. Na které instituci životní situaci řešit:
Magistrát města Karviné, Odbor stavební a životního prostředí, oddělení stavebního úřadu

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:
Odbor stavební a životního prostředí, Magistrátu města Karviné, Karola Śliwky 618/11, 733 24 Karviná-Fryštát, 2. poschodí.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou: 

Kompletně vyplněný formulář, včetně všech potřebných příloh uvedených v části B formuláře.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Ohlášení lze podat pouze na formuláři stanoveném přílohou č. 8 k vyhlášce č. 503/2006 Sb.,  o podrobnější úpravě  územního  rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, který je k dispozici v elektronické podobě ke stažení. Lze jej  obdržet i v listinné podobě na Odboru stavebním a životního prostředí, oddělení stavebího úřadu.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

Výše správního poplatku za vydání souhlasu s ohlášenou stavbou či záměrem činí, podle druhu stavby či záměru  500,-- Kč nebo 1.000,-- Kč  je stanovena v položce 18 sazebníku správních poplatků zákona č. 634/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

Poplatek lze uhradit na pokladně Magistrátu města Karviné v budově „C“ na ulici Karola Śliwky 50/8a, Karviná-Fryštát, na poště nebo bezhotovostním převodem.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Souhlas lze vydat do 30 dnů ode dne podání ohlášení, je-li toto ohlášení, včetně příloh, úplné a je-li stavba či záměr v souladu s požadavky stavebního zákona.

Nejsou-li splněny podmínky pro vydání souhlasu, stavební úřad usnesením rozhodne  o provedení stavebního řízení. Lhůta je pak delší o dalších 30 dnů.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:

Dotčeni jsou zejména ti, kteří mají vlastnická nebo jiná věcná práva k pozemkům (stavbám), zařízením, jichž se požadovaná stavba či záměr týká a dále osoby, jejichž vlastnické právo nebo právo odpovídající věcnému břemenu k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být prováděním stavebního záměru přímo dotčeno.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:
Nejsou požadovány.

16. Elektronická služba, kterou lze využít:
Elektronická podatelna: epodatelna@karvina_cz

Datová schránka: es5bv8q

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Postup a podmínky jsou stanoveny v ustanovení § 104 až 107 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a ustanovení § 18a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření. Při posuzování stavby se postupuje zejména dle:

  • stavebního zákona

  • zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

  • vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů

  • vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění vyhlášky č. 20/2012 Sb.

  • vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

  • vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb.

18. Jaké jsou související předpisy:
 Podle povahy stavebního záměru mohou být dotčeny předpisy z hlediska zdraví lidu, požární ochrany, složek životního prostředí, silničního hospodářství a památkové péče.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují: 

Souhlas lze přezkoumat v přezkumném řízení (hlava IX zákona č. 500/2004 Sb.), které lze zahájit do 1 roku ode dne, kdy souhlas nabyl právních účinků.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:

Ukládání pokut za spáchání přestupku  fyzické osobě, podnikající fyzické osobě nebo právnické osobě řeší stavební zákon. Stavební úřad může uložit i pořádkovou pokutu až do výše 50 000 Kč.

21. Nejčastější dotazy:
neuvedeno

22. Další informace:
neuvedeno

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě:
neuvedeno

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:
nejsou

25. Za správnost návodu odpovídá útvar:
Odbor stavební a životního prostředí, oddělení stavebního úřadu

26. Kontaktní osoba:
neuvedena

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:
  01.01.2020

28. Popis byl naposledy aktualizován:
  01.01.2020

29. Datum konce platnosti popisu:
neuveden

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace:
neuvedeno