_Oznámení o kácení dřevin mimo les

Oznámení o kácení dřevin mimo les podle § 8 odst. 2 a 4 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.


01. Název úkonu:

Oznámení o kácení dřevin rostoucích mimo les.

02. V jakém případě ve věci jednat

V případě nezbytnosti kácení dřevin, rostoucích mimo les.

03. Charakteristika úkonu

Podle § 8 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., povolení není třeba ke kácení dřevin z důvodů pěstebních, to je za účelem obnovy porostů nebo při provádění výchovné probírky porostů, při údržbě břehových porostů prováděné při správě vodních toků, k odstraňování dřevin v ochranném pásmu zařízení elektrizační a plynárenské soustavy prováděném při provozování těchto soustav, k odstraňování dřevin v ochranném pásmu zařízení pro rozvod tepelné energie prováděném při provozování těchto zařízení, k odstraňování dřevin za účelem zajištění provozuschopnosti železniční dráhy nebo zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy na této dráze a z důvodů zdravotních, není-li v tomto zákoně stanoveno jinak. Kácení z těchto důvodů musí být oznámeno písemně nejméně 15 dnů předem orgánu ochrany přírody, který je může pozastavit, omezit nebo zakázat, pokud odporuje požadavkům na ochranu dřevin; v případě odstraňování dřevin za účelem zajištění provozuschopnosti železniční dráhy nebo zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy na této dráze může učinit jen na základě závazného stanoviska drážního správního úřadu.

Podle ust. § 8 odst. 4 zákona č. 114/1992 Sb., povolení není třeba ke kácení dřevin, je-li jejich stavem zřejmě a bezprostředně ohrožen život či zdraví nebo hrozí-li škoda značného rozsahu. Ten, kdo za těchto podmínek provede kácení, oznámí je orgánu ochrany přírody do 15 dnů od provedení kácení.

Oznámení o kácení dřevin dle § 8 odst. 4 zákona č. 114/1992 Sb., které bylo provedeno složkami integrovaného záchranného systému z rozhodnutí velitele zásahu při záchranných nebo likvidačních pracích anebo při ochraně obyvatelstva, obsahuje označení místa, kde se dřeviny nacházely (katastrální území a číslo parcely nebo adresu) a jejich množství a druh, popřípadě rod.

04 Výsledek úkonu

Splnění ohlašovací povinnosti určené zákonem.

05. Kdy věc řešit

Vždy, kdy je dle zákona o ochraně přírody a krajiny a vyhlášky č. 189/2013 Sb., ohroženo zdraví, bezpečnost nebo majetek.

06. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedeného elektronicky

Podání lze učinit elektronicky prostřednictvím datové schránky či e-mailem podepsaným zaručeným elektronickým podpisem (§ 37 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád).

Oznámení o kácení dřevin, podaná na příslušný úřad, musí vedle obecných náležitostí podání podle správního řádu obsahovat:

a) označení katastrálního území a parcely, na které se dřeviny nacházejí, stručný popis umístění dřevin a situační zákres,

b) doložení vlastnického práva či nájemního nebo či uživatelského vztahu oznamovatele k příslušným pozemkům, nelze-li je ověřit v katastru nemovitostí, včetně souhlasu vlastníka pozemku s kácením, není-li žadatelem vlastník pozemku, s výjimkou postupu u dřevin, je-li jejich stavem ohrožen bezprostředně život, zdraví nebo hrozí-li škoda značného rozsahu a s výjimkou kácení dřevin při údržbě břehových porostů prováděné při správě vodních toků, a k odstraňování dřevin v ochranném pásmu zařízení elektrizační a plynárenské soustavy, v ochranném pásmu zařízení pro rozvod tepelné energie prováděné při provozování těchto zařízení a při kácení dřevin na stavbě dráhy,

c) specifikaci dřevin, které mají být káceny nebo byly pokáceny, zejména druhy, popřípadě rody dřevin, jejich počet a obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí; pro kácení zapojených porostů dřevin lze namísto počtu kácených dřevin uvést výměru kácené plochy s uvedením druhového, popřípadě rodového zastoupení dřevin,

d) zdůvodnění oznámení,

e) v případě kácení dřevin, jejichž staven je zřejmě a bezprostředně ohrožen život či zdraví nebo hrozí-li škoda značného rozsahu, doložení skutečností nasvědčujících tomu, že byly splněny podmínky pro tento postup (fotodokumentace).

Oznámení o kácení těchto dřevin složkami integrovaného záchranného systému z rozhodnutí velitele zásahu při záchranných nebo likvidačních pracích anebo při ochraně obyvatelstva, musí obsahovat označení místa, kde se dřeviny nacházely (katastrální území a číslo parcely nebo adresu) a jejich množství a druh, popřípadě rod.

Oznámení o kácení dřevin.pdf, soubor typu pdf, (302,91 kB)

07. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky

Viz. bod 06

08. Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky

Magistrát města Karviné, Odbor stavební a životního prostředí

Tyto způsoby podání  vyžadují od podatele uznávaný elektronický podpis  nebo aktivní datovou schránku.

elektronická adresa podatelny: epodatelna@karvinacz, IDDS: es5bv8q 

09. Kde  a jakým  jiným způsobem než elektronicky lze úkol iniciovat

Poštou nebo osobním podáním

Adresa pro podání poštou: Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná-Fryštát
Adresa pro osobní podání: budova „C“, Karola Śliwky 50/8a, Karviná-Fryštát

10. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky

Není zpoplatněno.

11. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené  jinak než elektronicky

Není zpoplatněno.

12. Výše dávky  nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu

Není předmětem úkonu.

13. Opravné prostředky

Nejsou známy.

14. Časté dotazy

Nejsou známy.

15. Sankce

Při nedodržení zákonných povinností mohou být uplatněny sankce:

- uložení pokuty fyzické osobě dle § 87 zákona č. 114/1992 Sb.,

- uložení pokuty právnické a fyzické osobě při výkonu podnikatelské činnosti dle § 88 zákona č.114/1992 Sb.

16.  Působnost

Státní správa vykonávaná  v přenesené působnosti

17. Oblast

Životní prostředí

18. Klíčová slova

Kácení dřevin, dřeviny rostoucí mimo les, povolení ke kácení

19. Počátek platnosti  popisu úkonu

10.06.2022

20. Konec platnosti popisu úkonu

Bez omezení.

21. Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému

Není veden v základním registru nebo v agendovém informačním systému.