Společné oznámení záměru

folder-document.png Společné oznámení záměru (územní souhlas společně s ohlášením) podle § 96a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a podle § 15b vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu.


01. Identifikační kód:
561

02. Kód:
561

03. Pojmenování (název) životní situace:
Společné oznámení záměru

04. Základní informace k životní situaci:

Společné oznámení záměru (územní souhlas společně s ohlášením) je zjednodušující režim pro umísťování a zároveň povolování vybraných staveb, zařízení a terénních úprav.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Žadatel (fyzická osoba, fyzická osoba podnikající, právnická osoba), který může jednat samostatně nebo může být zastoupen na základě plné moci.

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace: 

Postup a podmínky vychází z ustanovení § 96a stavebního zákona.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace:

Oznámení  je nutno podat na kompletně vyplněném formuláři, včetně všech potřebných příloh (dle části B formuláře) na podatelně Magistrátu města Karviné nebo zaslat poštou na adresu: Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná-Fryštát.

08. Na které instituci životní situaci řešit:

Magistrát města Karviné, Odbor stavební a životního prostředí, oddělení stavebního úřadu

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:
Odbor stavební a životního prostředí, Magistrátu města Karviné, Karola Śliwky 618/11, 733 24 Karviná-Fryštát.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou:
 Kompletně vyplněný formulář, včetně všech potřebných příloh (dle části B formuláře).

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Žádost lze podat pouze na formuláři stanoveném přílohou č. 16 k vyhlášce č. 503/2006 Sb.,  o podrobnější úpravě  územního  rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, který je k dispozici v elektronické podobě ke stažení. Lze jej  obdržet i v listinné podobě na Odboru stavebním a životního prostředí, oddělení stavebího úřadu.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

Výše správního poplatku za vydání společného souhlasu je stanovena v položkách 17 a 18 sazebníku správních poplatků zákona č. 634/2004 Sb., v platném znění.

Tento poplatek není jednotný pro všechny stavby.

Poplatek lze uhradit na pokladně Magistrátu města Karviné v budově „C“ na ulici Karola Śliwky 50/8a, Karviná-Fryštát, na poště nebo bezhotovostním převodem.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Společný souhlas lze vydat do 30 dnů ode dne podání žádosti, je-li žádost včetně příloh úplná a je-li záměr v souladu s požadavky stavebního zákona.

Nejsou-li splněny podmínky pro vydání územního souhlasu nebo souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru, stavební úřad usnesením rozhodne o provedení společného řízení, které je zahájeno dnem nabytím právní moci tohoto usnesení. Společné oznámení záměru se považuje za žádost o vydání společného povolení.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:

Dotčeni jsou ti, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám, sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být umístěním a provedením záměru přímo dotčeno a případně práva dalších osob, zejména k pozemkům, na kterých se záměr umisťuje a povoluje.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:
 Nejsou požadovány.

16. Elektronická služba, kterou lze využít:

Elektronická podatelna: epodatelna@karvina_cz

Datová schránka: es5bv8q

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Postup a podmínky pro vydání společného územního souhlasu a souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru jsou stanoveny v ustanovení § 96a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a ustanovení § 15b a 15c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření. Při posuzování záměru v rámci společného souhlasu se postupuje zejména dle:

-          stavebního zákona

-          zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

-          vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů

-          vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů

-          vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

18. Jaké jsou související předpisy:

Podle povahy stavebního záměru mohou být dotčeny předpisy z hlediska zdraví lidu, požární ochrany, složek životního prostředí, silničního hospodářství a památkové péče.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Společný souhlas není správním rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Nabývá právních účinků dnem doručení stavebníkovi.  Platí 2 roky ode dne, kdy nabyl právních účinků, pokud bude v této lhůtě  s prováděním záměru započato. Jeho platnost nelze prodloužit. Opravné prostředky nejsou v zákoně přímo uvedeny.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:

Ukládání pokut za spáchání přestupku fyzické osobě, podnikající fyzické osobě nebo právnické osobě řeší stavební zákon a zákon o přestupcích.

Stavební úřad může uložit i pořádkovou pokutu až do výše 50 000 Kč.

21. Nejčastější dotazy:
neuvedeno

22. Další informace:
neuvedeno

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě:
neuvedeno

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:
nejsou

25. Za správnost návodu odpovídá útvar:
Odbor stavební a životního prostředí, oddělení stavebního úřadu

26. Kontaktní osoba:
neuvedena

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:
 01.01.2020

28. Popis byl naposledy aktualizován:
  01.01.2020

29. Datum konce platnosti popisu:
neuveden

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace:
neuvedeno