Oznámení změny v užívání stavby

folder-document.png Oznámení změny v užívání stavby (také části stavby) podle ustanovení § 127 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, (dále jen stavební zákon), a podle § 18l vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu.


01. Identifikační kód:
551

02. Kód:
551

03. Pojmenování (název) životní situace:
Oznámení změny v užívání stavby

04. Základní informace k životní situaci:

Změna v účelu užívání stavby (také její části), v jejím provozním zařízení, ve způsobu výroby nebo v jejím podstatném rozšíření a změna v činnosti, jejíž účinky by mohly ohrozit život a veřejné zdraví, život a zdraví zvířat, bezpečnost nebo životní prostředí, nebo změna doby trvání dočasné stavby, je přípustná jen na základě souhlasu nebo povolení stavebního úřadu.

Postup a podmínky jsou stanoveny v ustanovení §126 a 127 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen stavební zákon), a v ustanovení § 18l vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Vlastník stavby nebo jiná osoba se souhlasem vlastníka stavby. Tyto osoby mohou jednat samostatně nebo mohou být zastoupeny na základě plné moci.

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Postup a podmínky vychází z ustanovení § 126 a 127 stavebního zákona.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace:

Oznámení je nutno podat na kompletně vyplněném formuláři, včetně všech potřebných příloh (dle části B formuláře) na podatelně Magistrátu města Karviné nebo zaslat poštou na adresu: Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná-Fryštát.

08. Na které instituci životní situaci řešit:

Magistrát města Karviné, Odbor stavební a životního prostředí, oddělení stavebního úřadu

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:
Odbor stavební a životního prostředí, Magistrátu města Karviné, Karola Śliwky 618/11, 733 24 Karviná-Fryštát, 2. poschodí.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou:

Kompletně vyplněný formulář, včetně všech potřebných příloh (dle části B formuláře).

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Oznámení lze podat pouze na formuláři stanoveném přílohou č. 14 k vyhlášce č. 503/2006 Sb.,  o podrobnější úpravě  územního  rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, který je k dispozici v elektronické podobě ke stažení. Lze jej  obdržet i v listinné podobě na Odboru stavebním a životního prostředí, oddělení stavebího úřadu.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

dle položky č. 18   bodu  11  (za vydání souhlasu se změnou v užívání stavby  500,- Kč)  a 10 (za vydání rozhodnutí o povolení  změny užívání stavby  1000,- Kč)   Sazebníku  správních poplatků zákona č. 634/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů..   

Poplatek lze uhradit na pokladně Magistrátu města Karviné v budově „C“ na ulici Karola Śliwky 50/8a, Karviná-Fryštát, na poště nebo bezhotovostním převodem.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Souhlas se změnou v užívání stavby lze vydat do 30 dnů ode dne podání oznámení, je-li oznámení včetně příloh úplné a je-li záměr v souladu s požadavky stavebního zákona.

Nejsou-li splněny podmínky pro vydání souhlasu se změnou v užívání stavby, stavební úřad usnesením rozhodne o provedení řízení. Lhůta se pak prodlužuje o dalších 30 dnů.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:
vlastníka stavby, pokud není oznamovatelem,  v případě změny v užívání stavby spočívající v prodloužení doby trvání dočasné stavby nebo změny dočasné stavby na stavbu trvalou,  vlastník pozemku, na kterém je stavba umístěna,

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:
žádné

16. Elektronická služba, kterou lze využít: 

Elektronická podatelna: epodatelna@karvina_cz

Datová schránka: es5bv8q

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Postup a podmínky vychází z ustanovení § 126 a  127 stavebního zákona a ustanovení § 18l vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření.

Další související předpisy

  • stavebního zákona

  • zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

  • vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů

  • vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění vyhlášky č. 20/2012 Sb.

  • vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

18. Jaké jsou související předpisy:

Podle povahy stavebního záměru mohou být dotčeny předpisyzejména  z hlediska zdraví lidu, požární ochrany, složek životního prostředí, silničního hospodářství a památkové péče.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Souhlas lze přezkoumat v přezkumném řízení, které lze zahájit do 1 roku ode dne, kdy souhlas nabyl právních účinků.

Proti rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k nadřízenému správnímu orgánu, které se podává  u stavebního úřadu, který jej vydal.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:

Ukládání pokut za spáchání přestupku  fyzické osobě, podnikající fyzické osobě nebo právnické osobě řeší stavební zákon. Stavební úřad může uložit i pořádkovou pokutu až do výše 50 000 Kč.

21. Nejčastější dotazy:
neuvedeno

22. Další informace:
neuvedeno

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě:
neuvedeno

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:
nejsou

25. Za správnost návodu odpovídá útvar:
Odbor stavební a životního prostředí, oddělení stavebního úřadu

26. Kontaktní osoba:
neuvedena

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:
  01.01.2020

28. Popis byl naposledy aktualizován:
01.01.2020

29. Datum konce platnosti popisu:
neuveden

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace:
neuvedeno