Ochrana oznamovatelů

111-whistleblowing.jpg Vnitřní oznamovací systém


Informace o oznamování protiprávního jednání dle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon)

Protiprávní jednání znamená jednání, k němuž došlo nebo má dojít u osoby, pro niž Oznamovatel, byť zprostředkovaně, vykonával nebo vykonává Pracovní činnost, a která má znaky trestného činu nebo přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100.000,- Kč, nebo které porušuje Zákon a/nebo které porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie, jak tyto blíže vymezuje Zákon.

Oznámení podle Zákona je možné podat prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému, nebo prostřednictvím vnějšího oznamovacího systému vedeného ministerstvem spravedlnosti (https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/), případně uveřejněním za splnění podmínek stanovených Zákonem

Smyslem ochrany oznamovatelů (whistleblowerů), tedy osob, které oznámí protiprávní jednání v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností, je vytvořit takové prostředí, ve kterém se oznamovatelé nebudou muset obávat jakékoliv sankce pro případ, že protiprávní jednání oznámí, a přispět tak ochraně veřejného zájmu.

Oznamovatelé mají nárok na ochranu, pokud měli oprávněné důvody se domnívat, že oznámené informace o porušení byly v době oznámení pravdivé (oznamovatel nesmí učinit oznámení vědomě nepravdivé – za takové oznámení může být uložena pokuta do 50 000 Kč) a že tyto informace spadaly do oblasti působnosti zákona.

 

Příslušná osoba pro příjem a prošetřování oznámení dle Zákona:

Ing. Kateřina Pietraszová, tel. 596 387 234,

Ing. Monika Hronská, tel. 596 387 222 (zástupce příslušné osoby v době nepřítomnosti)

 

Příslušná osoba je osoba příjímající Oznámení, tato následně přezkoumává a navrhuje mimořádná opatření.

 

Oznámení

Oznámení fyzické osoby („oznamovatele“) obsahuje informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít u osoby, pro niž oznamovatel, byť zprostředkovaně, vykonával nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, nebo u osoby, se kterou oznamovatel byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti a které

a)    má znaky trestného činu,

b)    má znaky přestupku, za který stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč,

c)    porušuje tento Zákon, nebo

d)    porušuje jiný právní předpis Evropské unie v oblasti:

1)    finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů,

2)    daně z příjmů právnických osob,

3)    předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,

4)    ochrany spotřebitele,

5)    souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,

6)    bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,

7)    ochrany životního prostředí,

8)    bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,

9)    radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,

10)  hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,

11)  ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,

12)  ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,

13)  ochrany finančních zájmů Evropské unie, nebo

14)  fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.

 

Prací nebo jinou obdobnou činností se rozumí:

a)    závislá práce vykonávána v základním pracovněprávním vztahu,

b)    služba - podle zákona

 • zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů;

c)     samostatná výdělečná činnost,

d)    výkon práv spojených s účastí v právnické osobě,

e)    výkon funkce člena orgánu právnické osoby,

f)      plnění úkolů v rámci činnosti právnické osoby, v jejím zájmu, jejím jménem nebo na její účet,

g)    správa svěřeneckého fondu,

h)    dobrovolnická činnost,

i)      odborná praxe, stáž,

j)      výkon práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, jejímž předmětem je poskytování dodávek, služeb, stavebních prací nebo jiného obdobného plnění,

k)     ucházení se o práci nebo jinou obdobnou činnost.

 

Oznámení mohou podat jak zaměstnanci, tak osoby samostatně výdělečně činné, členové statutárních a jiných orgánu organizace, stážisté, dobrovolníci nebo také dodavatelé a poskytovatelé jiných služeb pro organizaci.

Statutární město Karviná tak nevylučuje z podání osoby, které nevykonávají práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) Zákona.

 

 

Jak podat oznámení?

Oznámení statutárnímu městu Karviná lze ve vnitřním oznamovacím systému podat:

 

a)    písemně prostřednictvím webového formuláře,

 

b)    písemně poštou na níže uvedenou adresu, kdy však musí být na obálce uvedeno „Neotvírat, chráněné oznámení“. Podatelna v tomto případě psaní neotevře a předá je příslušné osobě. U oznámení, jež nebudou takto označena, není možné zajistit jejich ochranu.

 

Adresa pro zaslání oznámení:

Statutární město Karviná

Magistrát města Karviné

Fryštátská 72/1

733 24  Karviná - Fryštát          

 

c)     ústně telefonicky na tel. č. 596 387 234 nebo 596 387 222 (zástup), kdy může být telefonický hovor se souhlasem oznamovatele nahráván,

 

d)    osobně (budova C, kancelář 340) zpravidla každé úterý v době od 8:00 – 13:00 hod., a to nejlépe po předchozí telefonní domluvě s příslušnou osobou na výše uvedeném čísle nebo kdykoli v úředních hodinách po předchozí domluvě (v přiměřené lhůtě do 14 dnů ode dne, kdy o to oznamovatel požádal) - o podaném oznámení bude sepsán písemný záznam, případně bude se souhlasem oznamovatele pořízen zvukový záznam oznámení.

Náležitosti oznámení:

Oznámení má obsahovat údaje o jménu, příjmení a datu narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost Oznamovatele, a dále informace o možném Protiprávním jednání.

Pokud podání nebude obsahovat náležitosti oznámení, nebude vyřizováno způsobem stanoveným zákonem o ochraně oznamovatelů. Písemnost bude vyřizována jako běžné podání a dle svého obsahu bude předána k řešení jednotlivým odborům.

 

Co není oznámením?

 • Stížnost
  • podle správního řádu (§ 175 SŘ)

-       na chování úřední osob

-       na postup správního orgánu

 • Podnět podle § 42 správního řádu
 • Žádost k zahájení správního řízení
 • Řádné nebo mimořádné opravné prostředky
 • Žádost o uplatnění opatření proti nečinnosti správního orgánu
 • Námitky, vyjádření a připomínky občanů podané dle zvláštních předpisů
 • Stížnost podle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

 

Jak bude oznamovatel vyrozuměn?

 • O přijetí oznámení je příslušná osoba povinna do 7 dnů ode dne jeho přijetí písemně vyrozumět oznamovatele.
 • Příslušná osoba je povinna posoudit důvodnost oznámení a písemně vyrozumět oznamovatele
  o výsledcích posouzení
  do 30 dnů ode dne přijetí oznámení. V případech skutkově nebo právně složitých lze tuto lhůtu prodloužit až o 30 dnů, nejvýše však dvakrát. O prodloužení lhůty a důvodech pro její prodloužení je příslušná osoba povinna oznamovatele písemně vyrozumět před jejím uplynutím.
 • Zjistí-li příslušná osoba při posuzování důvodnosti oznámení, že nejde o oznámení podle tohoto Zákona (např. netýká se oblastí uvedených výše), bez zbytečného odkladu o tom písemně vyrozumí oznamovatele.
 • Je-li oznámení vyhodnoceno jako důvodné, příslušná osoba statutárnímu městu Karviná navrhne opatření k předejití nebo nápravě protiprávního stavu. Nepřijme-li statutární město Karviná opatření navržené příslušnou osobou, přijme k předejití nebo nápravě protiprávního stavu jiné vhodné opatření. O přijatém opatření statutární město Karviná neprodleně písemně vyrozumí příslušnou osobu, která o něm bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí oznamovatele.
 • Není-li oznámení vyhodnoceno jako důvodné, příslušná osoba bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí oznamovatele o tom, že na základě skutečností uvedených v oznámení a všech okolností, které jí jsou známy, neshledala podezření ze spáchání protiprávního jednání, nebo shledala,
  že oznámení se zakládá na nepravdivých informacích, a poučí oznamovatele o právu podat oznámení u orgánu veřejné moci.
 • Oznamovatel nebude vyrozuměn, pokud výslovně požádal, aby nebyl vyrozuměn nebo pokud je zřejmé, že by vyrozuměním došlo k prozrazení jeho totožnosti. To platí obdobně pro poskytování potvrzení o přijetí oznámení.

 

Jak bude oznamovatel ochráněn proti odvetným opatřením?

 • Za hlavní ochranné opatření lze považovat zákaz uplatnění odvetného opatření vůči oznamovateli a dalším fyzickým i právnickým osobám (např. kolegům, pomocníkům oznamovatele, osobám oznamovateli blízkým, právnickým osobám, jejichž společníkem je oznamovatel atd. – viz článek 6, bod 6.2 Zákona). Tento zákaz dopadá předně na zaměstnavatele, ale také na další osoby pohybující se v pracovním prostředí. Oznamovatel tedy nesmí být vystaven odvetnému opatření.
 • Odvetným opatřením se rozumí „jakékoli přímé či nepřímé jednání nebo opomenutí, k němuž dochází v pracovním kontextu, které je vyvolané interním či externím oznámením nebo uveřejněním a které oznamující osobě působí nebo může způsobit neoprávněnou újmu“.
 • Práva na ochranu se nelze vzdát.
 • Ochrany před odvetným opatřením se nemůže domáhat oznamovatel, který podal vědomě nepravdivé oznámení.
 • Zákon umožňuje uložit pokuty fyzické osobě za vědomě nepravdivé oznámení do 50 000 Kč.

 

Jak bude utajena totožnost oznamovatele?

 • K oznámením má přístup pouze pověřená osoba, která o jejich obsahu a osobách oznamovatelů zachovává mlčenlivost a prověřuje je tak, aby byla utajena totožnost oznamovatelů.
 • Příslušná osoba neposkytne informace, které by mohly zmařit nebo ohrozit účel podávání oznámení.
 • Informace o totožnosti oznamovatele a osob je možné poskytnout jen s jejich písemným souhlasem, ledaže je příslušná osoba povinna tyto informace poskytnout příslušným orgánům veřejné moci podle jiných právních předpisů; to platí i pro informace o totožnosti osoby uvedené v oznámení.
 • Poskytuje-li příslušná osoba informaci o totožnosti oznamovatele orgánu veřejné moci, je povinna o tom předem oznamovatele vyrozumět společně s důvody, pro které je povinna informaci o totožnosti poskytnout, a umožnit oznamovateli, aby se k poskytnutí informace vyjádřil.

 

Uchovávání oznámení:

Příslušná osoba je povinna uchovávat oznámení podané prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému a dokumenty související s oznámením po dobu 5 let ode dne jeho přijetí.

 

Odkazy na právní předpisy:

Zákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů

Směrnice EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2019/1937, o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie