Životní prostředí a odpady

ico-zivotni-prostredi-a-odpady.jpg Kácenbí dřevin, nakládání s vodami, zemědělský půdní fond, rybářství, lov, odpad aj.


1    Následující   ››

_Manipulační řád vodního díla

folder-document.png Žádost o schválení manipulačního řádu vodního díla (§ 115 odst. 17 vodního zákona).

 

_Ohlášení udržovacích prací, obnovy vodního díla zničeného živelnou pohromou nebo havárií, vodohospodářských úprav

folder-document.png Ohlášení udržovacích prací, obnovy vodního díla, vodohospodářských úprav (§ 15a odst. 6 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění (dále jen „vodní zákon“) a § 104 odst. 1 písm. j) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen „stavební zákon“).

 

_Ohlášení vodních děl určených pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel

folder-document.png Ohlášení vodních děl určených pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel (§ 15a vodního zákona).

 

_Oznámení o kácení dřevin mimo les

Oznámení o kácení dřevin mimo les podle § 8 odst. 2 a 4 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

 

_Povolení k nakládání s vodami podle § 8 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách

folder-document.png Povolení k nakládání s vodami podle § 8 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění (dále jen „vodní zákon“)

 

_Povolení k upuštění od odděleného soustřeďování odpadů ve smyslu ust. § 30 odst. 3 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech (dále jen „zákon o odpadech“)

folder-document.png Pokud vzhledem k následnému způsobu využití nebo odstranění odpadů není oddělené soustřeďování nutné, může od něj původce upustit s povolením místně příslušného orgánu státní správy.

 

_Povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky

folder-document.png Povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace, nebo jeho změnu dle § 16 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

 

_Povolení o dočasné nebo trvalé odnětí nebo omezení pozemků určených k plnění funkcí lesa

folder-document.png Veškeré pozemky určené k plnění funkcí lesa musí být účelně obhospodařovány podle zákona o lesích. O výjimce z tohoto zákazu může rozhodnout orgán státní správy lesů na základě žádosti vlastníka lesního pozemku nebo ve veřejném zájmu.

 

_Souhlas s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu

folder-document.png Zemědělský půdní fond (dále jen ZPF) ve smyslu § 1 odst. 2 zákona o ochraně ZPF tvoří pozemky zemědělsky obhospodařované, to je orná půda, chmelnice, vinice, zahrady, ovocné sady, louky, pastviny (dále jen zemědělská půda) a půda, která byla a má být nadále zemědělsky obhospodařována, ale dočasně obdělávána není.

 

_Stavební povolení k vodním dílům dle § 15 zákona 254/2001 Sb., o vodách

folder-document.png Stavební povolení k vodním dílům dle § 15 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách.

 

_Vydání rybářského lístku

folder-document.png Rybářský lístek je povinen mít každý, kdo loví ryby v rybářském revíru. Tato povinnost vyplývá z ustanovení §13 odst. 8 zákona č. 99/2004 Sb. o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů, a §10 vyhlášky č. 197/2004 Sb., k provedení zákona o rybářství, ve znění pozdějších předpisů.

 

_Vydání závazného stanoviska k umístění stavby ve vzdálenosti do 50 m od okraje lesa a v lese

folder-document.png Souhlas je třeba k dotčení pozemků do vzdálenosti 50 m od okraje lesa.

 

_Vyjádření dle § 18 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách

folder-document.png Vyjádření dle § 18 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění (dále jen „vodní zákon“).

 

_Závazné stanovisko dle § 11 odst. 3 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší

folder-document.png K umístění, provedení a užívání stacionárního zdroje znečišťování ovzduší neuvedeného v příloze č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší. Žádost se vyřizuje za účelem vyřízení jiných situací (např. územní a stavební řízení), pokud není vydáváno koordinované závazné stanovisko.

 

_Závazné stanovisko, vyjádření dle § 146 odst. 3 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech

K umístění stavby, ke změně využití území, k povolení stavby a k jiným řízením podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, z hlediska nakládání s odpady.

 

_Žádost o dělení lesního pozemku

folder-document.png Dělení lesního pozemku, při kterém výměra jednoho dílu klesne pod 1 ha, vyžaduje souhlas orgánu státní správy lesů.

 

_Žádost o kácení dřevin rostoucích mimo les

folder-document.png Vydání povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les, oznámení o kácení dřevin rostoucích mimo les.

 

_Žádost o vydání kolaudačního souhlasu k užívání vodních děl

folder-document.png Žádost o vydání kolaudačního souhlasu podle § 15 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění (dále jen „vodní zákon“) a § 122 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen „stavební zákon“).

 

_Žádost o vydání loveckého lístku

folder-document.png Vydání loveckého lístku pro občany s trvalým pobytem v Karviné, Petrovicích u Karviné, Dětmarovicích a Stonavě.

 
1    Následující   ››