Poskytované městem

Přehled grantů, dotací a finančních podpor, poskytovaných městem občanům, občanským sdružením nebo firmám.


Kotlíkové dotace

perex-kotliky-2016.jpg Vyúčtování 2. výzvy musí být provedeno nejpozději do 13.12.2019. V pořadí již 3. výzva byla vyhlášena 10.04.2019 a obratem byla vyčerpána. Dofinancování žádostí přijatých do zásobníku (žádosti do pořadového čísla 3/10000) je v jednání.

 

Program pro poskytování návratných finančních výpomocí „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 3. výzva“

folder-document[1].png Cílem programu je prostřednictvím návratné finanční výpomoci (dále jen „Výpomoc“) ve smyslu zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 250/2000 Sb.“) zajistit předfinancování výměn nevyhovujících kotlů na pevná paliva za moderní zdroje tepla splňující podmínky 117. výzvy Operačního programu Životní prostředí v rámci specifického cíle 2.1 (dále jen „Předmět podpory“) v domácnostech na území statutárního města Karviné, a tím snížit emise skleníkových plynů a dalších znečišťujících látek do ovzduší a dosáhnout úspor energie v místě spotřeby.

 

Kreativní business – Podpora iniciativ neformálních skupin mládeže

folder-document.png Cílem dotačního programu je podpora mikroprojektů neformálních skupin mládeže, jejichž zaměření není pevně vymezeno (může se jednat o projekty např. z oblasti kultury, sportu, volného času dětí a mládeže či seniorů, se vzdělávací či lidskoprávní tematikou, ekologické projekty, projekty přeshraniční spolupráce, a další).

 

Podpora aktivit v oblastech využití volného času dětí a mládeže, zájmové činnosti a ostatních aktivit pro rok 2019

DSC_0216.JPG Statutární město Karviná prostřednictvím Odboru školství a rozvoje Magistrátu města Karviné, na základě rozhodnutí Rady města Karviné usnesení č. 5073 ze dne 08.10.2018, vyhlašuje dotační program  Podpora aktivit v oblastech využití volného času dětí a mládeže, zájmové činnosti a ostatních aktivit pro rok 2019.

 

Podpora kulturních aktivit pro rok 2019

perex-kultura-ilu.jpg Statutární město Karviná prostřednictvím Odboru školství a rozvoje Magistrátu města Karviné, na základě rozhodnutí Rady města Karviné usnesení č. 5073 ze dne 08.10.2018, vyhlašuje dotační program  Podpora kulturních aktivit pro rok 2019.

 

Podpora tělovýchovných a sportovních aktivit pro rok 2019

perex-sport-ilu.jpg Statutární město Karviná prostřednictvím Odboru školství a rozvoje Magistrátu města Karviné, na základě rozhodnutí Rady města Karviné usnesení č. 5072 ze dne 08.10.2018 vyhlašuje dotační program Podpora tělovýchovných a sportovních aktivit pro rok 2019.

 

Dotace pro registrované sociální služby a návazné služby

Nejedná se o programové dotace, ale o celoročně přijímané individuální žádosti.

 

Finanční příspěvek na jeden nově postavený rodinný dům na území Karviné

Finanční příspěvek ve výši 150.000,– Kč bude žadateli poskytnut na jeden nově vystavěný rodinný dům (jak samostatně stojící, tak řadový) na území města Karviné. Rodinným domem se rozumí budova s číslem popisným, která je nově postavena a u níž je ve výpisu z katastru nemovitostí uvedeno, že se jedná o rodinný dům. Rodinným domem není budova, u které je ve výpisu z katastru nemovitostí uvedeno, že se jedná o rozestavěnou budovu.