Poskytované městem

Přehled grantů, dotací a finančních podpor, poskytovaných městem občanům, občanským sdružením nebo firmám.


Kreativní business – Podpora iniciativ neformálních skupin mládeže

folder-document.png Cílem dotačního programu je podpora mikroprojektů neformálních skupin mládeže, jejichž zaměření není pevně vymezeno (může se jednat o projekty např. z oblasti kultury, sportu, volného času dětí a mládeže či seniorů, se vzdělávací či lidskoprávní tematikou, ekologické projekty, projekty přeshraniční spolupráce, a další).

 

Fond primátora města Karviné - Podpora kulturních aktivit, aktivit v oblastech využití volného času dětí a mládeže, zájmové činnosti a ostatních aktivit pro rok 2020

DSC_0216.JPG Statutární město Karviná na základě rozhodnutí Rady města Karviné, usnesení č. 991 ze dne 04.12.2019, vyhlašuje dotační program Podpora kulturních aktivit, aktivit v oblastech využití volného času dětí a mládeže, zájmové činnosti a ostatních aktivit pro rok 2020.

 

Podpora tělovýchovných a sportovních aktivit pro rok 2020

perex-sport-ilu.jpg Statutární město Karviná na základě rozhodnutí Rady města Karviné, usnesení č. 990 ze dne 04.12.2019, vyhlásila dotační program Podpora tělovýchovných a sportovních aktivit pro rok 2020.

 

Program pro poskytování návratných finančních výpomocí „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 3. výzva“

folder-document[1].png Cílem programu je prostřednictvím návratné finanční výpomoci (dále jen „Výpomoc“) ve smyslu zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 250/2000 Sb.“) zajistit předfinancování výměn nevyhovujících kotlů na pevná paliva za moderní zdroje tepla splňující podmínky 117. výzvy Operačního programu Životní prostředí v rámci specifického cíle 2.1 (dále jen „Předmět podpory“) v domácnostech na území statutárního města Karviné, a tím snížit emise skleníkových plynů a dalších znečišťujících látek do ovzduší a dosáhnout úspor energie v místě spotřeby.

 

Dotace pro registrované sociální služby a návazné služby

Nejedná se o programové dotace, ale o celoročně přijímané individuální žádosti.

 

Finanční příspěvek na jeden nově postavený rodinný dům na území Karviné

Finanční příspěvek ve výši 150.000,– Kč bude žadateli poskytnut na jeden nově vystavěný rodinný dům (jak samostatně stojící, tak řadový) na území města Karviné. Rodinným domem se rozumí budova s číslem popisným, která je nově postavena a u níž je ve výpisu z katastru nemovitostí uvedeno, že se jedná o rodinný dům. Rodinným domem není budova, u které je ve výpisu z katastru nemovitostí uvedeno, že se jedná o rozestavěnou budovu.