Povolení k nakládání s vodami podle § 8 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách

folder-document.png Povolení k nakládání s vodami podle § 8 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách


01. Identifikační kód: 182

02. Kód: 182

03. Pojmenování (název) životní situace: Povolení k nakládání s vodami

04. Základní informace k životní situaci:

Povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami (dále jen "povolení k nakládání s vodami") je třeba, jde-li o povrchové vody a nejde-li při tom o obecné nakládání s nimi - k jejich odběru, k jejich vzdouvání, popřípadě akumulaci, k využívání jejich energetického potenciálu, k užívání těchto vod pro chov ryb nebo vodní drůbeže, popřípadě jiných vodních živočichů, za účelem podnikání, k jinému nakládání s nimi. Jde-li o podzemní vody k jejich odběru, k jejich akumulaci, k jejich čerpání za účelem snižování jejich hladiny, k umělému obohacování podzemních zdrojů vod povrchovou vodou, k jinému nakládání s nimi, k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních, k čerpání povrchových nebo podzemních vod a jejich následnému vypouštění do těchto vod za účelem získání tepelné energie, k čerpání znečištěných podzemních vod za účelem snížení jejich znečištění a k jejich následnému vypouštění do těchto vod, popřípadě do vod povrchových, pokud nejde o činnost prováděnou na základě povolení podle zákona o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě a k užívání důlní vody jako náhradního zdroje podle zvláštního zákona.

 Povolení k nakládání s vodami se vydává fyzickým nebo právnickým osobám k jejich žádosti. Fyzická nebo právnická osoba, která má platné povolení k nakládání s vodami podle odstavce 1 nebo podle předchozích předpisů (dále jen "oprávněný") je oprávněna nakládat s vodami v rozsahu a k účelu po dobu uvedenou v platném povolení.

Povolení k nakládání s vodami není třeba k čerpacím pokusům při provádění hydrogeologického průzkumu nebo při průzkumu vydatnosti zdrojů podzemních vod, pokud mají trvat méně než 14 dnů a odběr vody v této době nepřekročí 1 l/s, k odběrům povrchových a podzemních vod pro zjišťování a hodnocení stavu těchto vod (§ 21 vodního zákona), k jednorázovému odběru povrchových nebo podzemních vod v případech záchranných prací při mimořádných událostech, požárech a jiných živelních pohromách, k nakládání s povrchovými vodami při cvičení a zásahu Hasičského záchranného sboru České republiky a jednotek požární ochrany, Policie České republiky, obecní policie nebo ozbrojených sil České republiky; toto nakládání musí být při cvičení předem projednáno s vodoprávním úřadem, k využívání energetického potenciálu podzemních vod v případě, že nedochází k odběru nebo čerpání podzemní vody, k užívání důlních vod organizací   při hornické činnosti pro její vlastní potřebu nebo k vypouštění důlních vod organizací.

V pochybnostech o tom, zda se jedná o nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami a o jaký druh nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami se jedná, rozhoduje vodoprávní úřad. Povolení k nakládání s vodami podle § 8 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.): Žadatel (fyzická osoba, fyzická osoba podnikající, právnická osoba), který může jednat samostatně nebo může být zastoupen na základě plné moci.

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace: Postup a podmínky vychází z ustanovení § 115 zákona č. 254/2001 Sb.,o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“).

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace:

Žádost je nutno podat na kompletně vyplněném formuláři, včetně všech potřebných příloh na podatelně Magistrátu města Karviné nebo zaslat poštou na adresu: Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná-Fryštát.

08. Na které instituci životní situaci řešit: Magistrát města Karviné, Odbor stavební a životního prostředí, oddělení životního prostředí

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:

Odbor stavební a životního prostředí, Magistrátu města Karviné, Karola Śliwky 618/11, 733 24 Karviná-Fryštát, 2. poschodí.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou: Kompletně vyplněný formulář, včetně všech potřebných příloh žádosti.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Formuláře stanovené přílohami č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 17, 18 a 19  k vyhlášce č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, je veřejně dostupný na internetu. Lze jej obdržet i v listinné podobě na Odboru stavebním a životního prostředí, oddělení životního prostředí.

Formuláře jsou k dispozici v elektronické podobě ke stažení:

priloha-c-1-zadost-o-povoleni-k-nakladani-s-povrchovymi-nebo-podzemnimi-vodami-nebo-jeho-zmenu.pdf, soubor typu pdf, (428,82 kB)

priloha-c-2-zadost-o-povoleni-k-odberu-podzemnich-vod-pro-potreby-jednotlivych-osob-domacnosti-nebo.pdf, soubor typu pdf, (338,11 kB)

priloha-c-3-zadost-o-pvoleni-k-vypousteni-odpadnich-vod-do-vod-povrchovych-nebo-o-jeho-zmenu.pdf, soubor typu pdf, (327,25 kB)

priloha-c-4-zadost-o-povoleni-k-vypousteni-odpadnich-vod-do-vod-podzemnich-nebo-jeho-zmenu.pdf, soubor typu pdf, (308,81 kB)

priloha-c-5-zadost-o-povoleni-k-vypousteni-odpadnich-vod-do-vod-povrchovych-pro-potreby-jednotlivych.pdf, soubor typu pdf, (329,63 kB)

priloha-c-6-zadost-o-povoleni-k-vypousteni-odpadnich-vod-do-vod-podzemnich-pro-potreby-jednotlivych.pdf, soubor typu pdf, (307,64 kB)

16-zadost-o-povoleni-k-odberu-podzemnich-vod-stavebni-povoleni-ke-studni-domacnosti.pdf, soubor typu pdf, (289,37 kB)

17-zadost-o-povoleni-k-vypousteni-odpadnich-vod-do-vod-povrchovych-stavebni-povoleni-k ČOV.pdf, soubor typu pdf, (308,06 kB)

18-Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro potřeby jednotlivých osob a o stavební povolení k ČOV.pdf, soubor typu pdf, (309,32 kB)

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit: nejsou

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Rozhodnutí vydá vodoprávní úřad nejdéle do 60 dnů od zahájení vodoprávního řízení; ve zvlášť složitých případech nejdéle do 3 měsíců.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:

Účastníky kromě žadatele jsou další dotčené osoby, které mohou být rozhodnutím přímo dotčeny ve svých právech nebo povinnostech. Obce, v jejichž územním obvodu může dojít rozhodnutím vodoprávního úřadu k ovlivnění vodních poměrů nebo životního prostředí a správce vodního toku v případech, kdy se řízení dotýká vodního toku.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány: nejsou požadovány

16. Elektronická služba, kterou lze využít: Elektronická podatelna: epodatelna@karvina_cz

Datová schránka: es5bv8q

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

18. Jaké jsou související předpisy:

Vyhláška č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“).

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují: Odvolání dle § 81 správního řádu a přezkumné řízení dle § 94 správního řádu.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností: Ukládání pokut za spáchání přestupku či správního deliktu fyzické osobě, podnikající fyzické osobě nebo právnické osobě řeší stavební zákon.

Vodoprávní úřad může uložit i pořádkovou pokutu až do výše 50 000 Kč.

21. Nejčastější dotazy: -

22. Další informace: -

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě: -

24. Související životní situace a návody, jak je řešit: -

25. Za správnost návodu odpovídá útvar: Odbor stavební a životního prostředí, oddělení životního prostředí, vodoprávní úřad

26. Kontaktní osoba: Vodoprávní úřad

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni: 26.10.2016

28. Popis byl naposledy aktualizován: 26.10.2016

29. Datum konce platnosti popisu: neuveden

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace: neuvedeno

28. Popis byl naposledy aktualizován:  26.10.2016

29. Datum konce platnosti popisu:  neuveden

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace:  neuvedeno