_Povolení k nakládání s vodami podle § 8 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách

folder-document.png Povolení k nakládání s vodami podle § 8 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění (dále jen „vodní zákon“)


01. Název úkonu:

Povolení k nakládání s vodami

02. V jakém případě ve věci jednat

Povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami (dále jen "povolení k nakládání s vodami") je třeba,

  • jde-li o povrchové vody a nejde-li při tom o obecné nakládání s nimi (za obecné nakládání se považuje odběr povrchových vod nebo nakládání s nimi pro vlastní potřebu, není-li k tomu třeba zvláštního technického zařízení)

-    k jejich odběru

-    k jejich vzdouvání, popřípadě akumulaci

-    k využívání jejich energetického potenciálu

-    k užívání těchto vod pro chov ryb nebo vodní drůbeže, popřípadě jiných vodních živočichů, za účelem podnikání

-    k jinému nakládání s nimi

  • jde-li o podzemní vody

-     k jejich odběru

-     k jejich akumulaci

-     k jejich čerpání za účelem snižování jejich hladiny

-     k umělému obohacování podzemních zdrojů vod povrchovou vodou

-     k jinému nakládání s nimi

  • k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních
  • k čerpání povrchových nebo podzemních vod a jejich následnému vypouštění do těchto vod za účelem získání tepelné energie
  • k čerpání znečištěných podzemních vod za účelem snížení jejich znečištění a k jejich následnému vypouštění do těchto vod, popřípadě do vod povrchových, pokud nejde o činnost prováděnou na základě povolení podle zákona o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě
  • k užívání důlní vody jako náhradního zdroje podle zvláštního zákona.

Povolení k nakládání s vodami není třeba k čerpacím pokusům při provádění hydrogeologického průzkumu nebo při průzkumu vydatnosti zdrojů podzemních vod, pokud mají trvat méně než 14 dnů a odběr vody v této době nepřekročí 1 l/s, k odběrům povrchových a podzemních vod pro zjišťování a hodnocení stavu těchto vod (§ 21 vodního zákona), k jednorázovému odběru povrchových nebo podzemních vod v případech záchranných prací při mimořádných událostech, požárech a jiných živelních pohromách, k nakládání s povrchovými vodami při cvičení a zásahu Hasičského záchranného sboru České republiky a jednotek požární ochrany, Policie České republiky, obecní policie nebo ozbrojených sil České republiky; toto nakládání musí být při cvičení předem projednáno s vodoprávním úřadem, k využívání energetického potenciálu podzemních vod v případě, že nedochází k odběru nebo čerpání podzemní vody, k užívání důlních vod organizací   při hornické činnosti pro její vlastní potřebu nebo k vypouštění důlních vod organizací, k vypuštění odpadních vod z odlehčovacích komor do vod povrchových.

Povolení nebo souhlasu vodoprávního úřadu rovněž není třeba k zachycování povrchových vod jednoduchými zařízeními na jednotlivých pozemcích a stavbách nebo ke změně přirozeného odtoku vod za účelem jejich ochrany před škodlivými účinky těchto vod.

V pochybnostech o tom, zda se jedná o nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami a o jaký druh nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami se jedná, rozhoduje vodoprávní úřad.

 

03. Charakteristika úkonu

Postup a podmínky vychází z ustanovení § 8-13 a § 115 vodního zákona.

Povolení k nakládání s vodami se vydává na časově omezenou dobu. V povolení k nakládání s vodami se stanoví účel, rozsah, povinnosti a popřípadě podmínky, za kterých se toto povolení vydává.

Povolení k nakládání s vodami se vydává fyzickým nebo právnickým osobám k jejich žádosti. Fyzická nebo právnická osoba, která má platné povolení k nakládání s vodami podle odstavce 1 nebo podle předchozích předpisů je oprávněna nakládat s vodami v rozsahu a k účelu po dobu uvedenou v platném povolení.

04 Výsledek úkonu

Povolení k nakládání s vodami

05. Kdy věc řešit

Pokud žadatel hodlá nakládat s povrchovými nebo podzemními vodami a vodní zákon nestanoví, že povolení k nakládání s vodami není třeba.

 

06. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedeného elektronicky

Žádost o povolení k nakládání s vodami se podává na předepsaných formulářích, které jsou uvedeny v přílohách č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 17, 18 a 19 k vyhlášce č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, v platném znění.

Přílohy k žádosti, uvedené v části B formuláře  (doklady a dokumentace), se předkládají v listinné podobě.

priloha-c-1-zadost-o-povoleni-k-nakladani-s-povrchovymi-nebo-podzemnimi-vodami-nebo-jeho-zmenu.pdf, soubor typu pdf, (428,82 kB)

priloha-c-2-zadost-o-povoleni-k-odberu-podzemnich-vod-pro-potreby-jednotlivych-osob-domacnosti-nebo.pdf, soubor typu pdf, (338,11 kB)
priloha-c-3-zadost-o-pvoleni-k-vypousteni-odpadnich-vod-do-vod-povrchovych-nebo-o-jeho-zmenu.pdf, soubor typu pdf, (327,25 kB)
priloha-c-4-zadost-o-povoleni-k-vypousteni-odpadnich-vod-do-vod-podzemnich-nebo-jeho-zmenu.pdf, soubor typu pdf, (308,81 kB)
priloha-c-5-zadost-o-povoleni-k-vypousteni-odpadnich-vod-do-vod-povrchovych-pro-potreby-jednotlivych.pdf, soubor typu pdf, (329,63 kB)
priloha-c-6-zadost-o-povoleni-k-vypousteni-odpadnich-vod-do-vod-podzemnich-pro-potreby-jednotlivych.pdf, soubor typu pdf, (307,64 kB)

16-zadost-o-povoleni-k-odberu-podzemnich-vod-stavebni-povoleni-ke-studni-domacnosti.pdf, soubor typu pdf, (289,37 kB)

17-zadost-o-povoleni-k-vypousteni-odpadnich-vod-do-vod-povrchovych-stavebni-povoleni-k ČOV.pdf, soubor typu pdf, (308,06 kB)
18-Žádost o povolení k vypouštění odpad. vod do vod podzem. pro potřeby jednot. osob a o staveb. povolení k ČOV.pdf, soubor typu pdf, (309,32 kB)

07. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky

Žádost o povolení k nakládání s vodami se podává na předepsaných formulářích, které jsou uvedeny v přílohách č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 17, 18 a 19 k vyhlášce č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, v platném znění. K žádosti je nutno doložit  přílohy uvedené v části B formuláře  (doklady a dokumentace).

priloha-c-1-zadost-o-povoleni-k-nakladani-s-povrchovymi-nebo-podzemnimi-vodami-nebo-jeho-zmenu.pdf, soubor typu pdf, (428,82 kB)
priloha-c-2-zadost-o-povoleni-k-odberu-podzemnich-vod-pro-potreby-jednotlivych-osob-domacnosti-nebo.pdf, soubor typu pdf, (338,11 kB)
priloha-c-3-zadost-o-pvoleni-k-vypousteni-odpadnich-vod-do-vod-povrchovych-nebo-o-jeho-zmenu.pdf, soubor typu pdf, (327,25 kB)
priloha-c-4-zadost-o-povoleni-k-vypousteni-odpadnich-vod-do-vod-podzemnich-nebo-jeho-zmenu.pdf, soubor typu pdf, (308,81 kB)
priloha-c-5-zadost-o-povoleni-k-vypousteni-odpadnich-vod-do-vod-povrchovych-pro-potreby-jednotlivych.pdf, soubor typu pdf, (329,63 kB)
priloha-c-6-zadost-o-povoleni-k-vypousteni-odpadnich-vod-do-vod-podzemnich-pro-potreby-jednotlivych.pdf, soubor typu pdf, (307,64 kB)

16-zadost-o-povoleni-k-odberu-podzemnich-vod-stavebni-povoleni-ke-studni-domacnosti.pdf, soubor typu pdf, (289,37 kB)

17-zadost-o-povoleni-k-vypousteni-odpadnich-vod-do-vod-povrchovych-stavebni-povoleni-k ČOV.pdf, soubor typu pdf, (308,06 kB)
18-Žádost o povolení k vypouštění odpad. vod do vod podzem. pro potřeby jednot. osob a o staveb. povolení k ČOV.pdf, soubor typu pdf, (309,32 kB)

08. Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky

Magistrát města Karviné, Odbor stavební a životního prostředí

Tyto způsoby podání  vyžadují od podatele uznávaný elektronický podpis  nebo aktivní datovou schránku.

elektronická adresa podatelny: epodatelna@karvinacz, IDDS: es5bv8q 

 

09. Kde  a jakým  jiným způsobem než elektronicky lze úkol iniciovat

Poštou nebo osobním podáním

Adresa pro podání poštou: Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná-Fryštát
Adresa pro osobní podání: budova „C“, Karola Śliwky 50/8a, Karviná-Fryštát 

 

10. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky

Nepodléhá správnímu poplatku.

11. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené  jinak než elektronicky

Nepodléhá správnímu poplatku.

12. Výše dávky  nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu

Není předmětem úkonu.

13. Opravné prostředky

Odvolání dle § 81 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a přezkumné řízení dle § 94 správního řádu

14. Časté dotazy

Nejsou známy.

15. Sankce

Ukládání pokut za spáchání přestupku  fyzické osobě, podnikající fyzické osobě nebo právnické osobě řeší vodní zákon.

16.  Působnost

Státní správa vykonávaná  v přenesené působnosti.

17. Oblast

Vodní zákon.

18. Klíčová slova

Nakládání s vodami, vodní dílo, odběr, vypouštění, povrchové vody, podzemní vody, odpadní vody.

19. Počátek platnosti  popisu úkonu

10.06.2022

20. Konec platnosti popisu úkonu

Bez omezení

21. Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému
Není veden v základním registru nebo v agendovém informačním systému.