_Povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky

folder-document.png Povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace, nebo jeho změnu dle § 16 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.


01. Název úkonu:

Povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky dle § 16 odst. 1 vodního zákona

02. V jakém případě ve věci jednat

K vypouštění odpadních vod, u nichž lze mít důvodně za to, že mohou obsahovat jednu nebo více zvlášť nebezpečných závadných látek (§ 39 odst. 3 vodního zákona) nebo prioritních nebezpečných látek, do kanalizace je třeba povolení vodoprávního úřadu.

03. Charakteristika úkonu

K vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky dle § 16 odst. 1 zákona 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů

04 Výsledek úkonu

Povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky dle § 16 odst. 1 vodního zákona

05. Kdy věc řešit

Před zahájením vypouštění  odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné látky do kanalizace

06. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedeného elektronicky

Žádost se podává na předepsaném formuláři, který je uvedený v příloze č. 10 k vyhlášce
č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu ve znění vyhlášky č. 197/2019 Sb.

Příloha:

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace nebo jeho změnu.pdf, soubor typu pdf, (389,96 kB)

07. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedeném jinak než elektronicky

Žádost se podává na předepsaném formuláři, který je uvedený v příloze č. 10 k vyhlášce
č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu ve znění vyhlášky č. 197/2019 Sb.

08. Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky

Magistrát města Karviné, Odbor stavební a životního prostředí

Tyto způsoby podání  vyžadují od podatele uznávaný elektronický podpis  nebo aktivní datovou schránku.

elektronická adresa podatelny: epodatelna@karvinacz, IDDS: es5bv8q 

09. Kde  a jakým  jiným způsobem než elektronicky lze úkol iniciovat

Poštou nebo osobním podáním

Adresa pro podání poštou: Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná-Fryštát
Adresa pro osobní podání: budova „C“, Karola Śliwky 50/8a, Karviná-Fryštát 

10. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky

Nepodléhá správnímu poplatku

11. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené  jinak než elektronicky

Nepodléhá správnímu poplatku

12. Výše dávky  nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu

Není předmětem úkonu

13. Opravné prostředky

Odvolání dle § 81 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a přezkumné řízení dle § 94 správního řádu

14. Časté dotazy

Nejsou známy

15. Sankce

Ukládání pokut za spáchání přestupku  fyzické osobě, podnikající fyzické osobě nebo právnické osobě řeší vodní zákon.

16.  Působnost

Státní správa vykonávaná  v přenesené působnosti

17. Oblast

zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů

18. Klíčová slova

Závadná látky, vypouštění do kanalizace

19. Počátek platnosti  popisu úkonu

27.06.2022

20. Konec platnosti popisu úkonu

Bez omezení.

21. Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému

Není veden v základním registru nebo v agendovém informačním systému.