Povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky

folder-document.png Povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky.


01. Identifikační kód: 250

02. Kód: 250

03. Pojmenování (název) životní situace: Povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky

04. Základní informace k životní situaci:

K vypouštění odpadních vod, u nichž lze mít důvodně za to, že mohou obsahovat jednu nebo více zvlášť nebezpečných závadných látek (§ 39 odst. 3), do kanalizace je třeba povolení vodoprávního úřadu.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Osoba, která hodlá nakládat se závadnou látkou (žadatel /fyzická osoba, fyzická osoba podnikající, právnická osoba/, která může jednat samostatně nebo může být zastoupen na základě plné moci).

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Postup a podmínky vychází z ustanovení § 16 odst.1 vodního zákona, ustanovení zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, Nařízení vlády č. 401/2015 Sb.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace:

Žádost je nutno podat na kompletně vyplněném formuláři, včetně všech potřebných příloh na podatelně Magistrátu města Karviné nebo zaslat poštou na adresu: Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná-Fryštát.

08. Na které instituci životní situaci řešit: Magistrát města Karviné, Odbor stavební a životního prostředí, oddělení územního plánování a životního prostředí

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit: Odbor stavební a životního prostředí, Magistrátu města Karviné, Karola Śliwky 618/11, 733 24 Karviná-Fryštát, 2. poschodí.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou: Kompletně vyplněný formulář, včetně všech potřebných příloh žádosti

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Formulář stanovený přílohou č. 10 k vyhlášce č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu je možno stáhnout na níže uvedeném odkazu. Lze jej obdržet také i v listinné podobě na Odboru stavebním a životního prostředí, oddělení územního plánování a životního prostředí úřadu.

priloha-c-10-zadost-o-povoleni-k-vypousteni-odpadnich-vod-s-obsahem-zvlast-nebezpecne-latky-do.pdf, soubor typu pdf, (408,39 kB)

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit: nejsou

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení: O povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky vydá vodoprávní úřad rozhodnutí nejdéle do 60 dnů od zahájení vodoprávního řízení; ve zvlášť složitých případech nejdéle do 3 měsíců. 

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace: uživatel závadných látek, vlastník, příp. provozovatel kanalizace  a obce, v jejichž územním obvodu může dojít rozhodnutím vodoprávního úřadu k ovlivnění vodních poměrů nebo životního prostředí

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány: nejsou požadovány

16. Elektronická služba, kterou lze využít: Elektronická podatelna: epodatelna@karvina_cz

Datová schránka: es5bv8q

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje: zákon 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon);

18. Jaké jsou související předpisy:

zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění; vyhláška č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu, Nařízení vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

odvolání proti rozhodnutí dle § 81 správního řádu a přezkumné řízení dle § 94 správního řádu

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností: Ukládání pokut za spáchání přestupku či správního deliktu fyzické osobě, podnikající fyzické osobě nebo právnické osobě řeší vodní zákon.

Vodoprávní úřad může uložit i pořádkovou pokutu až do výše 50 000 Kč.

21. Nejčastější dotazy: -

22. Další informace: -

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě: -

24. Související životní situace a návody, jak je řešit: -

25. Za správnost návodu odpovídá útvar: Odbor stavební a životního prostředí, oddělení územního plánování a životního prostředí, vodoprávní úřad

26. Kontaktní osoba: Vodoprávní úřad

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni: 12.01.2022

28. Popis byl naposledy aktualizován: 12.01.2022

29. Datum konce platnosti popisu: neuveden

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace: neuvedeno