Povolení odnětí nebo omezení pozemků určených k plnění funkcí lesa

folder-document.png Veškeré pozemky určené k plnění funkcí lesa musí být účelně obhospodařovány podle zákona o lesích. O výjimce z tohoto zákazu může rozhodnout orgán státní správy lesů na základě žádosti vlastníka lesního pozemku nebo ve veřejném zájmu.


01. Identifikační kód:

163

02. Kód:

163

03. Pojmenování (název) životní situace:
Povolení odnětí nebo omezení pozemků určených k plnění funkcí lesa

04. Základní informace k životní situaci:
Veškeré pozemky určené k plnění funkcí lesa musí být účelně obhospodařovány podle zákona o lesích. Jejich využití k jiným účelům je zakázáno. O výjimce z tohoto zákazu může podle ustanovení § 13 odst. 1 lesního zákona rozhodnout orgán státní správy lesů na základě žádosti vlastníka lesního pozemku nebo ve veřejném zájmu.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):
Žadatel.

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:
Postup a podmínky vychází z ustanovení § 16 lesního zákona.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace:
Podáním žádosti, včetně potřebných příloh na podatelně Magistrátu města Karviné nebo zaslat poštou na adresu: Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná-Fryštát.

08. Na které instituci životní situaci řešit:
Magistrát města Karviné, Odbor stavební a životního prostředí, oddělení životního prostředí.

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:
Odbor stavební a životního prostředí, Magistrátu města Karviné, Karola Śliwky 618/11, 733 24 Karviná-Fryštát, 2. poschodí.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou:
Žádost a přílohy stanovené vyhláškou Ministerstva zemědělství č. 77/1996 Sb., o náležitostech žádosti o odnětí nebo omezení a podrobnostech o ochraně pozemků určených k plnění funkcí lesa.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Žádost lze podat na formuláři, který žadatel získá v přiloženém odkazu. Žádost lze obdržet i v listinné podobě i na Odboru stavebním a životního prostředí, oddělení životního prostředí.

 rtf.pngŽádost o povolení odnětí nebo omezení pozemků určených k plnění funkcí lesa, soubor typu rtf, (81,64 kB)

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:
Nejsou vyžadovány.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:
Rozhodnutí o odnětí nebo omezení pozemků určených k plnění funkcí lesa lze vydat do 30 dnů ode dne podání žádosti, je-li žádost úplná a je-li vydání rozhodnutí v souladu s požadavky lesního zákona.

Ve složitějších případech do 60 dnů.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:
Vlastníci dotčených lesních pozemků

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:
Nejsou požadovány.

16. Elektronická služba, kterou lze využít:
 Elektronická podatelna: epodatelna@karvina_cz

 Datová schránka: IDDS:es5bv8q.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:
Zákon 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon)

18. Jaké jsou související předpisy:
Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 77/1996 Sb., o náležitostech žádosti o odnětí nebo omezení a podrobnostech o ochraně pozemků určených k plnění funkcí lesa.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:
Proti rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k nadřízenému správnímu orgánu, které se podává u správního orgánu, který jej vydal.

Rozhodnutí, které je v právní moci, lze přezkoumat v přezkumném řízení, které lze zahájit do 1 roku ode dne, kdy rozhodnutí nabylo právní moci.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:
Tomu kdo bez rozhodnutí orgánu státní správy lesů o odnětí nebo bez rozhodnutí o omezení pozemky určené k plnění funkcí lesa odnímá nebo omezuje jejich využívání pro plnění funkcí lesa, lze uložit pokutu až do výše 1 000 000 Kč.

21. Nejčastější dotazy:
-

22. Další informace:
-

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě:
-

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

-

25. Za správnost návodu odpovídá útvar:
Odbor stavební a životního prostředí, oddělení životního prostředí

26. Kontaktní osoba:

-

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:
26.10.2016

28. Popis byl naposledy aktualizován:
26.10.2016

29. Datum konce platnosti popisu:
Neuvedeno.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace:
 Neuvedeno.