_Povolení o dočasné nebo trvalé odnětí nebo omezení pozemků určených k plnění funkcí lesa

folder-document.png Veškeré pozemky určené k plnění funkcí lesa musí být účelně obhospodařovány podle zákona o lesích. O výjimce z tohoto zákazu může rozhodnout orgán státní správy lesů na základě žádosti vlastníka lesního pozemku nebo ve veřejném zájmu.


01. Název úkonu

Rozhodnutí o odnětí nebo omezení lesního pozemku plnění funkcí lesa.

02. V jakém případě ve věci jednat 

V případě, že má být pozemek určený k plnění funkcí lesa dotčen zejména stavebním záměrem. Žadatel - stavebník, investor, ten, v jehož zájmu k odnětí nebo omezení dochází. Nechá-li se žadatel zastupovat, předloží zástupce písemnou plnou moc.

03. Charakteristika úkonu
Veškeré pozemky určené k plnění funkcí lesa musí být účelně obhospodařovány podle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích. Jejich využití k jiným účelům je zakázáno. O výjimce z tohoto zákazu může rozhodnout orgán státní správy lesů na základě žádosti vlastníka.

04. Výsledek úkonu 

 Rozhodnutí o souhlasu s povolením odnětí v případech, kdy má dojít k povolení stavby v lese.

05. Kdy věc řešit

Před podáním žádosti o vydání stavebního povolení u MMK, Odbor životního prostředí, Fryštátská 72/1, Karviná – Fryštát, budova B.

06. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky
Vedle vyplněné žádosti o povolení odnětí nebo omezení pozemků určených k plnění funkcí lesa doloží žadatel přílohy dle § 1 vyhlášky č. 77/1996 Sb. Nechá-li se žadatel zastupovat, předloží zástupce plnou moc s uvedením rozsahu zplnomocnění.

Žádost o povolení odnětí nebo omezení pozemků určených k plnění funkcí lesa.pdf, soubor typu pdf, (316,6 kB)

07. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
Vedle vyplněné žádosti o povolení odnětí nebo omezení pozemků určených k plnění funkcí lesa doloží žadatel přílohy dle § 1 vyhlášky č. 77/1996 Sb. Nechá-li se žadatel zastupovat, předloží zástupce plnou moc s uvedením rozsahu zplnomocnění.

Žádost o povolení odnětí nebo omezení pozemků určených k plnění funkcí lesa.pdf, soubor typu pdf, (316,6 kB)

08. Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky
Magistrát města Karviné, Odbor stavební a životního prostředí

Tyto způsoby podání  vyžadují od podatele uznávaný elektronický podpis  nebo aktivní datovou schránku.

elektronická adresa podatelny: epodatelna@karvinacz, IDDS: es5bv8q 

09. Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkol iniciovat
Poštou nebo osobním podáním

Adresa pro podání poštou: Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná-Fryštát
Adresa pro osobní podání: budova „C“, Karola Śliwky 50/8a, Karviná-Fryštát 

10. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky
Bez poplatku.

11. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky

Bez poplatku.

12. Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu
Žadatel, jemuž bylo povoleno trvalé či dočasné odnětí je povinen zaplatit poplatek za odnětí. Výši poplatku podle přílohy k lesnímu zákonu a způsob placení a splatnost stanoví orgán státní správy lesů v rozhodnutí. Poplatek se nepředepisuje, jde-li o odnětí pro: a) stavby sloužící hospodaření v lese, b) výstavbu objektů a zařízení potřebných pro čištění odpadních vod, c) výstavbu objektů a zařízení potřebných pro jímání a výrobu pitné vody. Výnos z poplatku připadá 40% obci, v jejímž katastrálním území došlo k odnětí a 60% Státnímu fondu životního prostředí. Poplatek, který je příjmem obce může být použit jen pro zlepšení životního prostředí v obci nebo pro zachování lesa. Vlastník lesa má právo na náhradu újmy vzniklé v důsledku omezení hospodaření v lese. Orgán státní správy lesů může uložit úhradu této náhrady osobě, v jejímž zájmu o tomto omezení rozhodl.

13. Opravné prostředky

Proti rozhodnutí mohou účastníci řízení podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení, a to ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje v Ostravě podáním učiněným u zdejšího Magistrátu města Karviná, odboru stavebního a životního prostředí.

14. Časté dotazy 

1. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit? Odboru stavební a životního prostředí – oddělení životního prostředí s příslušným pracovníkem státní správy lesů, a to ve stanovených úředních dnech a hodinách.

2. Jaké doklady je nutné mít s sebou? Žádost s přílohami dle vyhlášky č. 77/1996 Sb. Nechá-li se žadatel zastupovat, předloží zástupce plnou moc s uvedením rozsahu zplnomocnění.

3. Kde je formulář k dispozici? Na stránkách v sekci Potřebuji si vyřídit - Životního prostředí a odpady – Žádost o povolení odnětí nebo omezení pozemků určených k plnění funkcí lesa nebo na Magistrátu města Karviné, odboru životního prostředí.

4. Jaké jsou lhůty pro vyřízení? Orgán státní správy lesů rozhodne ve lhůtě do 30 dnů od zahájení řízení, ve zvláště složitých případech do 60 dnů od zahájení řízení. Řízení je zahájeno dnem podáním žádosti, obsahuje-li tato předepsané náležitosti včetně potřebných příloh dostačujících k posouzení věci.

5. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace? Dle správního řádu – žadatel a vlastníci dotčených pozemků určených k plnění funkcí lesa.

6. Kdy zažádat o povolení odnětí nebo omezení pozemků určených k plnění funkcí lesa? Povolení dočasného odnětí je zapotřebí v případě, kdy má být pozemek určený k plnění funkcí lesa dotčen stavebním záměrem. Trvalé odnětí se povoluje po ukončení stavby a jejím zaměření, pokud je takovou stavbou pozemek určený k plnění funkcí lesa dotčen. Trvalé omezení se povoluje pro liniové stavby a jejich ochranná pásma. 

15. Sankce 
Orgán státní správy lesů uloží pokutu ve výši do 1 000 000 Kč fyzické, právnické nebo podnikající fyzické osobě, která se dopustí přestupku tím, že bez rozhodnutí orgánu státní správy lesů o odnětí nebo bez rozhodnutí o omezení pozemky určené k plnění funkcí lesa odnímá nebo omezuje jejich využívání pro plnění funkcí lesa.

16. Působnost 
Jedná se o výkon státní správy v přenesené působnosti.

17. Oblast
Státní správa lesů.

18. Klíčová slova
Odnětí nebo omezení, pozemky určené k plnění funkcí lesa, žádost.

19. Počátek platnosti popisu úkonu
10.06.2022

20. Konec platnosti popisu úkonu
Po dobu platnosti legislativy.

21. Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému
Není veden v základním registru nebo v agendovém informačním systému.