Pronájem nebytových prostor

Vyřízení řádosti o pronájem nebytových prostor.


01. Název úkonu
Pronájem nebytových prostor

02. V jakém případě ve věci jednat
V případě zájmu o pronájem nebytových prostor ve vlastnictví statutárního města Karviná.

03. Charakteristika úkonu
Podání písemné žádosti o pronájem nebytového prostoru ve vlastnictví statutárního města Karviná.

Nutno uvést číslo popisné nebo číslo evidenční objektu – budovy, ve které se nebytový prostor nachází, dále ulici a část města, celkovou výměru nebytového prostoru, včetně odůvodnění – účelu, za jakým bude nebytový prostor užíván.

Žádost bude předložena k projednání Radě města Karviné, o výsledku jednání je žadatel informován.

Žadatel nesmí mít vůči statutárnímu městu Karviná neuhrazený závazek.

04. Výsledek úkonu
Výsledkem úkonu je uzavření nájemní smlouvy. Rozhodnutí o uzavření této smlouvy mají v kompetenci orgány statutárního města Karviné.

05. Kdy věc řešit
V případě zájmu o pronájem nebytového prostoru.

06. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky
Žádost obsahující co nejlépe specifikovaný předmět žádosti.

07. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky

Žádost obsahující co nejlépe specifikovaný předmět žádosti.

K dispozici je formulář ve formátu pdf.

Žádost o pronájem nebytových prostor.rtf

08. Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky

Zasláním datové zprávy prostřednictvím elektronické adresy podatelny povinného subjektu epodatelna@karvina_cz , nebo datové schránky povinného subjektu (ID datové schránky: es5bv8q).

09. Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkol iniciovat

Zasláním žádosti na adresu statutárního města Karviné – Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná, nebo podáním osobně na podatelně na adrese Magistrátu města Karviné, budova „C“, Fryštátská 50/8a, Karviná-Fryštát.

10. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky

Bez poplatku.

11. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky

Bez poplatku.

12. Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu

Není předmětem úkonu.

13. Opravné prostředky

Nejsou.

14. Časté dotazy

Nejsou známy.

15. Sankce

Nejsou.

16. Působnost

Samospráva.

17. Oblast

Zákon č. 128/2000 Sb. Zákon o obcích v platném znění a Zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník v platném znění.

18. Klíčová slova
Pronájem nebytového prostoru.

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání.

 19. Počátek platnosti popisu úkonu

 20. Konec platnosti popisu úkonu

21. Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému

Není veden v základním registru ani agendovém informačním systému.