_Souhlas s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu

folder-document.png Zemědělský půdní fond (dále jen ZPF) ve smyslu § 1 odst. 2 zákona o ochraně ZPF tvoří pozemky zemědělsky obhospodařované, to je orná půda, chmelnice, vinice, zahrady, ovocné sady, louky, pastviny (dále jen zemědělská půda) a půda, která byla a má být nadále zemědělsky obhospodařována, ale dočasně obdělávána není.


01. Název úkonu

Vydání souhlasu s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu (dále jen "ZPF") podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF.

02. V jakém případě ve věci jednat 

K odnětí zemědělské půdy ze ZPF pro nezemědělské účely je třeba souhlasu orgánu ochrany ZPF. Záměr, který vyžaduje odnětí zemědělské půdy ze ZPF, nelze povolit podle zvláštních právních předpisů (nejčastěji stavební zákon, horní zákon aj.) bez tohoto souhlasu, s výjimkou případů uvedených v ustanovení § 9 odst. 2 zákona o ochraně ZPF.

03. Charakteristika úkonu

Vydání souhlasu s odnětím zemědělské půdy ze ZPF je podmínkou k podání žádosti o povolení záměru např. na stavební úřad. Souhlas s odnětím zemědělské půdy ze ZPF je jeho povinnou přílohou.

04. Výsledek úkonu

Souhlas k odnětí zemědělské půdy ze ZPF podle ust. § 9 odst. 8 zákona o ochraně ZPF se vydává následující formou:

a) závazným stanoviskem podle ust. § 149 odst. 1 a 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") - pokud bude podkladem pro rozhodnutí podle zvláštních předpisů (územní, stavební, dodatečné povolení stavy aj.),

b) správním rozhodnutí podle ust. § 67 správního řádu – v případě, pokud záměr nevyžaduje povolení podle jiného právního předpisu, jehož závaznou součástí by se jinak souhlas stal (§ 21 zákona o ochraně ZPF), účastníkem řízení je pouze žadatel a vlastník dotčené zemědělské půdy, není-li žadatelem. Souhlas a následně vydané rozhodnutí o stanovení výše odvodů podle ust. § 11 zákona o ochraně ZPF se předkládají katastrálnímu úřadu při ohlášení změny druhu pozemku nebo zápisu stavby do katastru nemovitostí.

05. Kdy věc řešit

Záměr realizace stavby, změna druhu pozemku, zápis změny druhu pozemku do katastru nemovitostí aj.

06. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky

Vedle vyplněné žádosti o udělení souhlasu s odnětím zemědělské půdy ze ZPF (formulář přiložen) je zapotřebí doložit podklady podle ustanovení § 9 odst. 6 zákona o ochraně ZPF:

- údaje katastru nemovitostí o pozemcích (výpis z LV nebo informace o parcele)

- kopii katastrální mapy se zákresem navrhovaného odnětí

- vyhodnocení důsledků navrhovaného umístění staveb na ZPF podle § 11 až 13 vyhlášky č. 271/2019 Sb., o stanovení postupů k zajištění ochrany ZPF

- vyjádření vlastníka zemědělské půdy, jejíž odnětí ze ZPF se navrhuje

- výpočet odvodů za odnětí půdy ze ZPF včetně postupu výpočtu podle přílohy (ČÁST D) k tomuto zákonu a včetně vstupních údajů použitých pro výpočet, nejde-li o odnětí, při kterém se odvody nestanoví

- plán rekultivace, má-li být půda po ukončení účelu odnětí vrácena do ZPF nebo rekultivována zalesněním či zřízením vodní plochy

- výsledky pedologického průzkumu

- předběžnou bilanci skrývky kulturních vrstev půdy a návrh způsobu jejich hospodárného využití

- údaje o odvodnění a závlahách

- údaje o protierozních opatřeních

- zákres hranic bonitovaných půdně ekologických jednotek s vyznačením tříd ochrany.

- informaci, v jakém následném řízení podle zvláštního právního předpisu má být souhlas s odnětím zemědělské půdy ze ZPF podkladem

- plán vhodných opatření pro naplnění veřejného zájmu na zadržení vody v krajině

Nechá-li se žadatel zastupovat, předloží zástupce plnou moc s uvedením rozsahu zplnomocnění.

Žádost o udělení souhlasu s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu.pdf, soubor typu pdf, (824,66 kB)

07. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky

Stejné doklady jako při iniciaci úkonu provedené elektronicky (bod 6.).

08. Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky

Magistrát města Karviné, Odbor stavební a životního prostředí

Tyto způsoby podání vyžadují od podatele uznávaný elektronický podpis nebo aktivní datovou schránku.

elektronická adresa podatelny: epodatelna@karvinacz, IDDS: es5bv8q 

09. Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkol iniciovat

Poštou nebo osobním podáním

Adresa pro podání poštou: Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná-Fryštát

Adresa pro osobní podání: podatelna budova „C“, Karola Śliwky 50/8a, Karviná-Fryštát 

10. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky

Bez poplatku.

11. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky

Bez poplatku.

12. Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu.

Pokud není odnětí ze ZPF zpoplatněno, odvod za trvalé odnětí je splatný do 30 dnů od nabytí právní moci rozhodnutí nebo příkazu. Odvod za dočasné odnětí je splatný do konce každého kalendářního roku, v němž odnětí trvá. Platbu je možno provést převodním příkazem nebo poštovní poukázkou. Způsob výpočtu je uveden v příloze zákona o ochraně ZPF.

13. Opravné prostředky

Nezákonný souhlas s odnětím vydaný formou závazného stanoviska lze zrušit nebo změnit v přezkumném řízení, k němuž je příslušný nadřízený správní orgán správního orgánu, který vydal závazné stanovisko. Přezkumné řízení lze zahájit do 1 roku od právní moci rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno; závazné stanovisko nelze v přezkumném řízení zrušit nebo změnit po uplynutí 15 měsíců od právní moci rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno. Jestliže správní orgán při své úřední činnosti zjistí, že jiný správní orgán učinil nezákonné závazné stanovisko, dá podnět správnímu orgánu příslušnému k přezkumnému řízení a vyčká jeho rozhodnutí. Zrušení nebo změna závazného stanoviska je, v případě, že rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno, již nabylo právní moci, důvodem obnovy řízení.

Souhlas vydaný formou správního rozhodnutí podle ust. § 67 správního řádu (v případě, pokud záměr nevyžaduje povolení podle jiného právního předpisu, jehož závaznou součástí by se jinak stal). Proti rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení podle ust. § 81 a násl. správního řádu k příslušnému nadřízenému správnímu orgánu, tj. Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje.

14. Časté dotazy 

  1. Kdy mám požádat o souhlas k odnětí?

Odpověď: Souhlas k odnětí zemědělské půdy je nutný předložit stavebnímu úřadu již spolu s žádostí o vydání územního souhlasu nebo územního rozhodnutí, s výjimkou případů, kdy takového souhlasu není třeba (§ 9 odst. 2 zákona o ochraně ZPF).

  1. Kdy se platí předepsané odvody?

Odpověď: Po vydání rozhodnutí nebo opatření podle zvláštních předpisů (nejčastěji podle stavebního zákona) a po zahájení realizace záměru. Podle ust. § 11 odst. 4 zákona o ochraně ZPF je stavebník (povinný k platbě odvodů) povinen orgánu ochrany ZPF doručit kopii pravomocného rozhodnutí a to do 6 měsíců ode dne nabytí právní moci a písemně oznámit zahájení realizace záměru, tj. zahájení skrývky ornice, nejpozději 15 dnů před jejím zahájením. Následně orgán ochrany ZPF zahájí správní řízení, jehož výsledkem je správní rozhodnutí, příp. vydá příkaz, který je prvním úkonem v řízení. Rozhodnutím nebo příkazem je uložena povinnost úhrady platby odvodů. Stanovený odvod je splatný jednorázově do třiceti dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí na účet Celního úřadu pro Moravskoslezský kraj. V případě dočasného odnětí je odvod splatný do konce kalendářního roku, v němž odnětí trvá.

15. Sankce 

Podle ust. § 20 odst. 1 zákona o ochraně ZPF se fyzická osoba dopustí přestupku tím, že:

- c) v rozporu s § 3 odst. 1 písm. c) užívá zemědělskou půdu k nezemědělským účelům bez souhlasu s jejím odnětím ze zemědělského půdního fondu. Za uvedený přestupek lze uložit pokutu do 1 000 000 Kč.

Podle ust. § 20 a odst. 1 zákona se právnická a podnikajících fyzická osoba dopustí přestupku tím, že: - c) v rozporu s § 3 odst. 1 písm. c) užívá zemědělskou půdu k nezemědělským účelům bez souhlasu s jejím odnětím ze zemědělského půdního fondu, Za uvedený přestupek lze uložit pokutu do 10 000 000 Kč.

16. Působnost 

Jedná se o výkon státní správy v přenesené působnosti.

17. Oblast

Výstavba, rekonstrukce, územní plánování, životní prostředí

18. Klíčová slova

Ochrana zemědělského půdního fondu, ZPF, změna druhu pozemku.

19. Počátek platnosti popisu úkonu

10.06.2022

20. Konec platnosti popisu úkonu

Po dobu platnosti legislativy.

21. Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému

Není veden.

01. Identifikační kód:

187

02. Kód:

187

03. Pojmenování (název) životní situace:
Souhlas k trvalému odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu

04. Základní informace k životní situaci:
K odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu pro nezemědělské účely je třeba souhlasu orgánu ochrany zemědělského půdního fondu. Záměr, který vyžaduje odnětí nelze povolit podle zvláštních právních předpisů (stavební zákon), s výjimkou případů uvedených v § 9 odst. 2 zákona o ochraně zemědělského půdního fondu.

Při posouzení odnětí orgán ochrany zemědělského půdního fondu vychází z celkové plochy zemědělské půdy požadované pro cílový záměr.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):
Žadatel.

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:
Podmínky a postup vychází z ustanovení § 9 zákona o ochraně zemědělského půdního fondu.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace:
Podáním žádosti, včetně potřebných příloh na podatelně Magistrátu města Karviné nebo zaslat poštou na adresu: Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná-Fryštát.

08. Na které instituci životní situaci řešit:
Magistrát města Karviné, Odbor stavební a životního prostředí, oddělení životního prostředí.

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:
Odbor stavební a životního prostředí, Magistrátu města Karviné, Karola Śliwky 618/11, 733 24 Karviná-Fryštát, 2. poschodí.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou:
Žádost včetně potřebných příloh.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:
 Žádost lze podat na formuláři, který žadatel získá v přiloženém odkazu. Žádost lze obdržet i v listinné podobě i na Odboru stavebním a životního prostředí, oddělení životního prostředí.

Žádost o udělení souhlasu s odnětím zemědělské půdy zemědělského půdního fondu.rtf, soubor typu rtf, (110,2 kB)

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:
Nejsou vyžadovány.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:
Rozhodnutí o odnětí nebo omezení zemědělských pozemků lze vydat do 30 dnů ode dne podání žádosti, je-li žádost úplná a je-li vydání rozhodnutí v souladu s požadavky lesního zákona.

Ve složitějších případech do 60 dnů.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:

Vlastníci zemědělského pozemku (pokud nejsou žadateli).

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:
Podle § 11 odst. 1 osoba, které svědčí oprávnění k záměru, pro který je vydán souhlas s odnětím zemědělské půdy ze zákona o ochraně zemědělského půdního fondu, je povinna za danou zemědělskou půdu zaplatit odvod ve výši stanovené v souhlasu.

16. Elektronická služba, kterou lze využít:
Elektronická podatelna: epodatelna@karvina_cz

Datová schránka - IDDS:es5bv8q.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů.

18. Jaké jsou související předpisy:

  • vyhláška č. 441/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (oceňovací vyhláška),

  • vyhláška č. 48/2011 Sb., o stanovení tříd ochrany,

  • vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 13 /1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu.

 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

  • souhlas vydaný podle § 9 odst. 8 zákona o ochraně zemědělského půdního fondu - v přezkumném řízení, k němuž je příslušný nadřízený správní orgán správního orgánu, který vydal závazné stanovisko,
  • souhlas vydaný podle § 21 odst. 1 zákona o ochraně zemědělského půdního fondu,  

  • proti rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k nadřízenému správnímu orgánu, které se podává u správního orgánu, který jej vydal,

  • rozhodnutí, které je v právní moci, lze přezkoumat v přezkumném řízení, které lze zahájit do 1 roku ode dne, kdy rozhodnutí nabylo právní moci.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:

Fyzická osoba dle § 20 zákona o ochraně zemědělského půdního fondu.  

Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba dle § 20a zákona o ochraně zemědělského půdního fondu.  

21. Nejčastější dotazy:
-

22. Další informace:
-

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě:
Neuvedeno.

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

-

25. Za správnost návodu odpovídá útvar:
Odbor stavební a životního prostředí, oddělení životního prostředí.

26. Kontaktní osoba:

-

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:
26.10.2016

28. Popis byl naposledy aktualizován:
26.10.2016

29. Datum konce platnosti popisu:
 Neuvedeno.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace:
Neuvedeno.