Souhlas k trvalému odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu

folder-document.png Zemědělský půdní fond (dále jen ZPF) ve smyslu § 1 odst. 2 zákona o ochraně ZPF tvoří pozemky zemědělsky obhospodařované, to je orná půda, chmelnice, vinice, zahrady, ovocné sady, louky, pastviny (dále jen zemědělská půda) a půda, která byla a má být nadále zemědělsky obhospodařována, ale dočasně obdělávána není.


01. Identifikační kód:

187

02. Kód:

187

03. Pojmenování (název) životní situace:
Souhlas k trvalému odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu

04. Základní informace k životní situaci:
K odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu pro nezemědělské účely je třeba souhlasu orgánu ochrany zemědělského půdního fondu. Záměr, který vyžaduje odnětí nelze povolit podle zvláštních právních předpisů (stavební zákon), s výjimkou případů uvedených v § 9 odst. 2 zákona o ochraně zemědělského půdního fondu.

Při posouzení odnětí orgán ochrany zemědělského půdního fondu vychází z celkové plochy zemědělské půdy požadované pro cílový záměr.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):
Žadatel.

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:
Podmínky a postup vychází z ustanovení § 9 zákona o ochraně zemědělského půdního fondu.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace:
Podáním žádosti, včetně potřebných příloh na podatelně Magistrátu města Karviné nebo zaslat poštou na adresu: Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná-Fryštát.

08. Na které instituci životní situaci řešit:
Magistrát města Karviné, Odbor stavební a životního prostředí, oddělení životního prostředí.

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:
Odbor stavební a životního prostředí, Magistrátu města Karviné, Karola Śliwky 618/11, 733 24 Karviná-Fryštát, 2. poschodí.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou:
Žádost včetně potřebných příloh.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:
 Žádost lze podat na formuláři, který žadatel získá v přiloženém odkazu. Žádost lze obdržet i v listinné podobě i na Odboru stavebním a životního prostředí, oddělení životního prostředí.

Žádost o udělení souhlasu s odnětím zemědělské půdy zemědělského půdního fondu.rtf, soubor typu rtf, (110,2 kB)

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:
Nejsou vyžadovány.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:
Rozhodnutí o odnětí nebo omezení zemědělských pozemků lze vydat do 30 dnů ode dne podání žádosti, je-li žádost úplná a je-li vydání rozhodnutí v souladu s požadavky lesního zákona.

Ve složitějších případech do 60 dnů.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:

Vlastníci zemědělského pozemku (pokud nejsou žadateli).

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:
Podle § 11 odst. 1 osoba, které svědčí oprávnění k záměru, pro který je vydán souhlas s odnětím zemědělské půdy ze zákona o ochraně zemědělského půdního fondu, je povinna za danou zemědělskou půdu zaplatit odvod ve výši stanovené v souhlasu.

16. Elektronická služba, kterou lze využít:
Elektronická podatelna: epodatelna@karvina_cz

Datová schránka - IDDS:es5bv8q.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů.

18. Jaké jsou související předpisy:

  • vyhláška č. 441/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (oceňovací vyhláška),

  • vyhláška č. 48/2011 Sb., o stanovení tříd ochrany,

  • vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 13 /1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu.

 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

  • souhlas vydaný podle § 9 odst. 8 zákona o ochraně zemědělského půdního fondu - v přezkumném řízení, k němuž je příslušný nadřízený správní orgán správního orgánu, který vydal závazné stanovisko,
  • souhlas vydaný podle § 21 odst. 1 zákona o ochraně zemědělského půdního fondu,  

  • proti rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k nadřízenému správnímu orgánu, které se podává u správního orgánu, který jej vydal,

  • rozhodnutí, které je v právní moci, lze přezkoumat v přezkumném řízení, které lze zahájit do 1 roku ode dne, kdy rozhodnutí nabylo právní moci.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:

Fyzická osoba dle § 20 zákona o ochraně zemědělského půdního fondu.  

Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba dle § 20a zákona o ochraně zemědělského půdního fondu.  

21. Nejčastější dotazy:
-

22. Další informace:
-

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě:
Neuvedeno.

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

-

25. Za správnost návodu odpovídá útvar:
Odbor stavební a životního prostředí, oddělení životního prostředí.

26. Kontaktní osoba:

-

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:
26.10.2016

28. Popis byl naposledy aktualizován:
26.10.2016

29. Datum konce platnosti popisu:
 Neuvedeno.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace:
Neuvedeno.