Společné povolení

Společné povolení podle ustanovení § 94j - 94z zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, (dále jen stavební zákon), a podle § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu.


01. Identifikační kód
561

02. Kód
561

03. Pojmenování (název) životní situace
Společné povolení

04. Základní informace k životní situaci

Společné povolení je vydáno ve společném územním a stavebním řízení u staveb v působnosti obecného stavebního úřadu, vodoprávního úřadu a speciálního stavebního úřadu na úseku pozemních komunikací. Příslušným k vydání společného povolení je stavební úřad příslušný k povolení stavby. U souboru staveb se příslušnost k povolení stavby řídí příslušností k povolení stavby hlavní souboru.

Stavební úřady příslušné k vydání územního rozhodnutí nebo povolení vedlejších staveb souboru jsou ve společném územním a stavebním řízení dotčenými orgány a pro potřeby vydání společného povolení vydávají namísto rozhodnutí závazná stanoviska.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Žadatel (fyzická osoba, fyzická osoba podnikající, právnická osoba), který může jednat samostatně nebo může být zastoupen na základě plné moci.

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Postup a podmínky vychází z ustanovení § 94j až 94z stavebního zákona.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Žádost je nutno podat na kompletně vyplněném formuláři, včetně všech potřebných příloh (dle části B formuláře) na podatelně Magistrátu města Karviné nebo zaslat poštou na adresu: Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná-Fryštát.

08. Na které instituci životní situaci řešit

Magistrát města Karviné, Odbor stavební a životního prostředí 

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Odbor stavební a životního prostředí, Magistrátu města Karviné, Karola Śliwky 618/11, 733 24 Karviná-Fryštát, 2. poschodí.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Kompletně vyplněný formulář, včetně všech potřebných příloh (dle části B formuláře).

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádost lze podat pouze na formuláři stanoveném přílohou č. 6  vyhlášky č. 503/2006 Sb.,  o podrobnější úpravě  územního  rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, který je k dispozici v elektronické podobě ke stažení. Lze jej  obdržet i v listinné podobě na Odboru stavebním a životního prostředí, oddělení stavebího úřadu.

Žádost o vydání společného povolení.docx

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Výše správního poplatku za vydání společného souhlasu je stanovena v položkách 17 a 18 sazebníku správních poplatků zákona č. 634/2004 Sb., v platném znění.

Tento poplatek není jednotný pro všechny stavby.

Poplatek lze uhradit na pokladně Magistrátu města Karviné v budově „C“ na ulici Karola Śliwky 50/8a, Karviná-Fryštát, na poště nebo bezhotovostním převodem.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Společné povolení  stavební úřad vydá do 90 dnů ode dne zahájení řízení (to je ode dne podání žádosti), je-li žádost včetně příloh úplná a je-li záměr v souladu s požadavky stavebního zákona. Ve zvlášť složitých případech, zejména u souboru staveb rozhodne nejdéle ve lhůtě do 120 dnů.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Účastníci společného územního a stavebního řízení jsou definováni v ustanovení § 94k stavebního zákona.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Nejsou požadovány.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Elektronická podatelna: epodatelna@karvina_cz, IDDS:es5bv8q.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Postup a podmínky pro vydání společného povolení jsou stanoveny v ustanovení § 94j až 94z zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a ustanovení § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření. Při posuzování záměru v rámci společného souhlasu se postupuje zejména dle:

-          stavebního zákona

-          zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

-          vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů

-          vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů

-          vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

-          vyhlášky č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb

-          vyhlášky č. 590/2002 Sb. o technických požadavcích pro vodní díla

-          zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu staveb na životní prostředí

18. Jaké jsou související předpisy

Podle povahy stavebního záměru mohou být dotčeny předpisy z hlediska zdraví lidu, požární ochrany, složek životního prostředí, silničního hospodářství a  památkové péče.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Společné povolení je rozhodnutí, proti kterému účastník řízení může  podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení Společné povolení platí dva roky od nabytí právní moci, pokud stavební úřad v rozhodnutí nestanoví delší lhůtu, nejdéle však 5 let.. Pozbývá platnosti také dnem, kdy stavebník oznámí stavebnímu úřadu, že od provedení svého záměru upouští, pokud již nedošlo k zahájení stavby.

Dobu platnosti může stavební úřad na odůvodněnou žádost prodloužit.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Ukládání pokut za spáchání přestupku fyzické osobě, podnikající fyzické osobě nebo právnické osobě řeší stavební zákon a zákon o přestupcích.

Stavební úřad může uložit i pořádkovou pokutu až do výše 50 000 Kč.

21. Nejčastější dotazy

Nejsou.

22. Další informace

Nejsou.

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

Neuvedeny.

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

Neuvedeny.

25. Za správnost návodu odpovídá útvar

Odbor stavební a životního prostředí, oddělení stavebního úřadu.

26. Kontaktní osoba

Neuvedena.

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01.01.2020

28. Popis byl naposledy aktualizován

01.01.2020

29. Datum konce platnosti popisu

Neuveden.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Neuvedeno.