Stavby a rekonstrukce

organizace-m-sta-ico.jpg Stavby, vodovodní a kanalizační přípojky aj.


Žádost o souhlas vlastníka kanalizačního řadu k připojení nemovitosti

folder-document.png Souhlas se vyřizuje za účelem vybudování kanalizační přípojky, která bude napojena na kanalizační řad v majetku statutárního města Karviné. Souhlas je předkládán provozovateli kanalizace pro potřeby vydání stanoviska k napojení na kanalizaci, a dále je předkládán stavebnímu úřadu k žádosti o vydání územního souhlasu.

 

Žádost o souhlas vlastníka vodovodního řadu k připojení nemovitosti

folder-document.png Souhlas se vyřizuje za účelem vybudování vodovodní přípojky, která bude napojena na vodovodní řad v majetku statutárního města Karviné. Souhlas je předkládán provozovateli vodovodu pro potřeby vydání stanoviska k napojení na vodovod, a dále je předkládán stavebnímu úřadu k žádosti o vydání územního souhlasu.

 

Žádost o územně plánovací informaci

folder-document.png Žádost o územně plánovací informaci podle ustanovení § 21 odst. 1  zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, (dále jen stavební zákon), a podle § 2 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření.