Stavební povolení k vodním dílům dle § 15 zákona 254/2001 Sb., o vodách

folder-document.png Stavební povolení k vodním dílům dle § 15 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách.


01. Identifikační kód: 184

02. Kód: 184

03. Pojmenování (název) životní situace: Stavební povolení k vodním dílům

04. Základní informace k životní situaci:

K provedení vodních děl, k jejich změnám a změnám jejich užívání, jakož i k jejich zrušení a odstranění je třeba povolení vodoprávního úřadu. Povolení k provedení nebo změně vodního díla, které má sloužit k nakládání s vodami povolovanému podle § 8 vodního zákona, může být vydáno jen v případě, že je povoleno odpovídající nakládání s vodami nebo se nakládání s vodami povoluje současně s povolením k provedení nebo změně vodního díla (§ 9 odst. 5 vodního zákona).

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Stavebník, to je osoba, která pro sebe žádá vydání stavebního povolení; stavebníkem se rozumí též investor nebo objednatel stavby. Stavebník může jednat samostatně nebo může být zastoupen na základě plné moci.

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Postup a podmínky jsou stanoveny v ustanovení § 115 vodního zákona a § 108 až 115 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“).

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace: Žádost je nutno podat na kompletně vyplněném formuláři, včetně všech potřebných příloh na podatelně Magistrátu města Karviné nebo zaslat poštou na adresu: Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná-Fryštát.

08. Na které instituci životní situaci řešit: Magistrát města Karviné, Odbor stavební a životního prostředí, oddělení životního prostředí

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit: Odbor stavební a životního prostředí, Magistrátu města Karviné, Karola Śliwky 618/11, 733 24 Karviná-Fryštát, 2. poschodí.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou: Kompletně vyplněný formulář, včetně všech potřebných příloh žádosti

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Formulář stanovený přílohou č. 8 k vyhlášce č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, je veřejně dostupný na internetu. Lze jej obdržet i v listinné podobě na Odboru stavebním a životního prostředí, oddělení životního prostředí úřadu.

Formuláře jsou k dispozici v elektronické podobě ke stažení:

priloha-c-8-zadost-o-stavebni-povoleni-k-vodnim-dilum.pdf, soubor typu pdf, (382,49 kB)

priloha-c-9-zadost-o-stavebni-povoleni-k-domovni-cistirne-odpad-vod-studni-nebo-jinemu-vod-dilu.pdf, soubor typu pdf, (397,5 kB)

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

Výše správního poplatku za vydání stavebního povolení je stanovena v položce 18 sazebníku správních poplatků zákona č. 634/2004 Sb., v platném znění.  Tento poplatek není jednotný pro všechny stavby.

Poplatek lze uhradit na pokladně Magistrátu města Karviné v budově „C“ na ulici Karola Śliwky 50/8a, Karviná-Fryštát, na poště nebo bezhotovostním převodem.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

V jednoduchých případech, zejména lze-li rozhodnout na základě dokladů předložených žadatelem, rozhodne stavební úřad bez zbytečného odkladu, nejdéle však do 60 dnů ode dne zahájení vodoprávního řízení, ve zvlášť složitých případech vodoprávní úřad rozhodne nejdéle do 90 dnů.

V případě neúplnosti nebo vad podané žádosti včetně jejích příloh postupuje správní orgán v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) a č. 500/2004 Sb. (správní řád). Lhůta pro vydání rozhodnutí ve věci přestává běžet již dnem, kdy nastal některý z důvodů uvedených v § 64 odst. 1 správního řádu.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:

Dalšími účastníky jsou dle ustanovení § 109 stavebního zákona:

-  vlastník stavby, na níž má být provedena změna, není-li stavebníkem,

- vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem,

- vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jejich práva navrhovanou stavbou přímo dotčena,

- vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo navrhovanou stavbou přímo dotčeno, ten, kdo má k sousednímu pozemku právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo navrhovanou stavbou přímo dotčeno,

- a osoba, o které tak stanoví zvláštní právní předpis.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány: Nejsou požadovány.

16. Elektronická služba, kterou lze využít: Elektronická podatelna: epodatelna@karvina_cz,

Datová schránka:es5bv8q.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Postup a podmínky jsou stanoveny v ustanovení § 15 vodního zákona,  § 108 až 115 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a ustanovení § 6 vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu. Při posuzování stavby se postupuje zejména dle:

  • vodního zákona

  • stavebního zákona

  • zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

  • vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění vyhlášky č. 20/2012 Sb.

  • vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb.

18. Jaké jsou související předpisy:

Vyhláška č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

Podle povahy stavebního záměru mohou být dotčeny předpisy z hlediska zdraví lidu, požární ochrany, složek životního prostředí, silničního hospodářství a památkové péče.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

  Proti stavebnímu povolení lze podat odvolání dle § 81 správního řádu (hlava VIII. zákona č. 500/2004 Sb.). Stavební povolení lze také přezkoumat v přezkumném řízení dle § 94 správního řádu (hlava IX zákona č. 500/2004 Sb.), které lze zahájit do 1 roku ode dne, kdy stavební povolení nabylo právních účinků nebo obnovou řízení (hlava X zákona č. 500/2004 Sb.), které lze zahájit do 3 let, kdy stavební povolení nabylo právních účinků.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností: Ukládání pokut za spáchání přestupku či správního deliktu fyzické osobě, podnikající fyzické osobě nebo právnické osobě řeší stavební zákon.

Stavební úřad může uložit i pořádkovou pokutu až do výše 50 000 Kč.

21. Nejčastější dotazy: neuvedeno

22. Další informace: neuvedeno

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě: neuvedeno

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

-

25. Za správnost návodu odpovídá útvar: Odbor stavební a životního prostředí, oddělení životního prostředí, vodoprávní úřad

26. Kontaktní osoba: Vodoprávní úřad

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni: 26.10.2016

28. Popis byl naposledy aktualizován: 26.10.2016

29. Datum konce platnosti popisu: neuveden

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace: neuvedeno