Udělení oprávnění řidiče taxislužby, vydání průkazu řidiče taxislužby, oznámení o ztrátě, zničení, odcizení, změně údajů v průkazu uvedených, odevzdání poškozeného a neplatného průkazu řidiče taxislužby


01. Identifikační kód:

02. Kód:

Neuvedeno.

03. Pojmenování (název) životní situace:

Udělení oprávnění řidiče taxislužby, vydání průkazu řidiče taxislužby, oznámení ztráty, zničení, poškození průkazu řidiče taxislužby a odevzdání poškozeného průkazu řidiče taxislužby, nebo oznámení změny údajů v průkazu řidiče taxislužby uvedených.

04. Základní informace k životní situaci:

Postup a podmínky vychází z ust. § 21c zák. č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Žádost podává fyzická osoba, která bude vykonávat práci řidiče taxislužby, je osobou starší 21 let a splňuje podmínky spolehlivosti. Žádost podává rovněž osoba, která průkaz řidiče taxislužby již vlastní, kdy povinností řidiče taxislužby je, neprodleně oznámit dopravnímu úřadu jeho ztrátu, zničení, poškození, odcizení nebo změnu údajů.

 Povinností je rovněž odevzdání poškozeného nebo neplatného průkazu řidiče taxislužby.

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Vypsání žádosti dle ust. § 21c odst. 1 zák. č. 111/1994 Sb. a splnění podmínek stanovených
v ust. § 9 odst. 2 zák. č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů. V případě ztráty, zničení a poškození, odcizení nebo změny údajů v průkazu řidiče taxislužby, vychází postup a podmínky z ust. § 21c odst. 6 zák. č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace:

Podáním příslušné žádosti na kontaktním místě.

08. Na které instituci životní situaci řešit:

Na Dopravním úřadě, na jehož území má fyzická osoba žádající o udělení oprávnění trvalý pobyt.

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:

Odbor školství a  rozvoje, oddělení strategií a plánování, ul. Karola Śliwky 50/8a Karviná-Fryštát, 3. poschodí budovy C, kancelář č. 444 Bc. Pavlína Malyszová, DiS., případně kancelář č. 432 Ing. Gabriela Monczková

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou:

K žádosti žadatel předloží doklad totožnosti.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

rtf.pngŽádost o udělení oprávnění řidiče taxislužby.docx

rtf.pngŽádost o vydání průkazu řidiče taxislužby - ztráta, poškození, změna údajů.docx

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

Dle sazebníku správních poplatků, který je přílohou k zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zaplatí žadatel za vydání průkazu řidiče taxislužby 500,- Kč. Poplatek je splatný před provedením úkonu a je hrazen na pokladně úřadu (hotově nebo kartou).

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Při doložení všech dokladů potřebných k vydání, vydá dopravní úřad průkaz řidiče taxislužby bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:
Účastníkem je pouze osoba žadatele, další účastníci nejsou stanoveni.

15. Elektronická služba, kterou lze využít:

Neuvedeno.

16. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Zákon č.111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů

17. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Podání odvolání v zákonem stanovené lhůtě.

18. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:

Při vykonání práce řidiče taxislužby bez oprávnění řidiče taxislužby, může být uložena pokuta až do výše 100.000,- Kč. Sankce dle konkrétního přestupku, uvedeného v § 34e zákona
č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, se pohybují v rozmezí do10.000,- Kč, do 50.000,- Kč nebo do 100.000,- Kč.

19. Za správnost návodu odpovídá útvar:

Odbor školství a rozvoje, oddělení strategií a plánování, dopravní úřad.

20. Kontaktní osoba:

Bc. Pavlína Malyszová, DiS., tel. č. 596387 344 a Ing. Gabriela Monczková, tel. č. 596387 448.

21. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:

01. 02. 2023

22. Popis byl naposledy aktualizován:

01. 02. 2023

23. Datum konce platnosti popisu:

24. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace: