_Souhlas dle § 17 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů

folder-document.png Udělení souhlasu dle § 17 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách.


01. Název úkonu:

Závazné stanovisko nebo rozhodnutí dle § 17 vodního zákona

02. V jakém případě ve věci jednat

Souhlas podle § 17 odst. 1 vodního zákona je třeba ke stavbám, zařízením, nebo činnostem, k nimž není třeba povolení podle vodního zákona, které však mohou ovlivnit vodní poměry, a to:

  • ke stavbám a zařízením na pozemcích, na nichž se nacházejí koryta vodních toků, nebo na pozemcích s takovými pozemky sousedících, pokud tyto stavby a zařízení ovlivní vodní poměry
  • ke zřizování dálkových potrubí a stavbám umožňujícím podzemní skladování látek v zemských dutinách, jakož i ke skladům, skládkám, popřípadě nádržím, pokud provoz uvedených staveb a skládek může významně ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod
  • ke stavbám, k těžbě nerostů nebo k terénním úpravám v záplavových územích;
  • ke stavbám ve vzdálenosti do 15 m od vzdušné paty ochranné hráze vodního toku;
  • ke stavbám v ochranných pásmech vodních zdrojů
  • k úložným místům pro nakládání s těžebním odpadem nebo k rozhodnutí o povinnosti shromažďovat a upravovat znečištěnou vodu a průsaky podle jiného právního předpisu;
  • k vrtům pro využívání energetického potenciálu podzemních vod, z nichž se neodebírá nebo nečerpá podzemní voda; nestanoví-li tento zákon jinak, vodoprávní úřad může v řízení o udělení tohoto souhlasu žadateli uložit, aby mu předložil vyjádření osoby s odbornou způsobilostí;
  •  k ukládání oxidu uhličitého do přírodních horninových struktur podle jiného právního předpisu nebo;
  • ke geologickým pracím spojeným se zásahem do pozemku, jejichž cílem je následné využití průzkumného díla na stavbu k jímání podzemní vody nebo pro vrty pro využívání energetického potenciálu podzemních vod.

03. Charakteristika úkonu

souhlas ke stavbám, zařízením, nebo činnostem, k nimž není třeba povolení podle vodního zákona, které však mohou ovlivnit vodní poměry

04. Výsledek úkonu

Souhlas dle § 17 vodního zákona

05. Kdy věc řešit

Pře zahájením stavby, zařízením nebo činnostem, k nimž není třeba povolení podle tohoto zákona, které však mohou ovlivnit vodní poměry, 

06. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedeného elektronicky

Žádost se podává na předepsaném formuláři, který je uvedený v příloze č. 11 k vyhlášce
č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu ve znění vyhlášky č. 197/2019 Sb.

Příloha:

Žádost o udělení souhlasu dle § 17 vodního zákona.pdf, soubor typu pdf, (278,04 kB)

07. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedeném jinak než elektronicky

Žádost se podává na předepsaném formuláři, který je uvedený v příloze č. 11 k vyhlášce
č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu ve znění vyhlášky č. 197/2019 Sb.

08. Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky

Magistrát města Karviné, Odbor stavební a životního prostředí

Tyto způsoby podání  vyžadují od podatele uznávaný elektronický podpis  nebo aktivní datovou schránku.

elektronická adresa podatelny: epodatelna@karvinacz, IDDS: es5bv8q 

09. Kde  a jakým  jiným způsobem než elektronicky lze úkol iniciovat

Poštou nebo osobním podáním

Adresa pro podání poštou: Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná-Fryštát
Adresa pro osobní podání: budova „C“, Karola Śliwky 50/8a, Karviná-Fryštát 

10. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky

Nepodléhá správnímu poplatku

11. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené  jinak než elektronicky

Nepodléhá správnímu poplatku

12. Výše dávky  nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu

Není předmětem úkonu

13. Opravné prostředky

V případě vydaného rozhodnutí lze podat odvolání dle § 81 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“). V případě, že bylo vydáno závazné stanovisko, ve smyslu § 149 odst. 7 správního řádu se proti obsahu tohoto závazného stanoviska lze odvolat jen prostřednictvím odvolání proti konečnému rozhodnutí ve věci, jehož je toto stanovisko podkladem, k příslušnému nadřízenému správnímu orgánu, tj. Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje.

14. Časté dotazy

Nejsou známy

15. Sankce

Ukládání pokut za spáchání přestupku  fyzické osobě, podnikající fyzické osobě nebo právnické osobě řeší vodní zákon.

16.  Působnost

Státní správa vykonávaná  v přenesené působnosti

17. Oblast

 zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů

18. Klíčová slova

Souhlas, záplavové území, ovlivnění vodních poměrů

19. Počátek platnosti  popisu úkonu

27.06.2022

20. Konec platnosti popisu úkonu

Bez omezení.

21. Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému

Není veden v základním registru nebo v agendovém informačním systému.