Udělení souhlasu dle § 17 zákona 254/2001 Sb., o vodách

folder-document.png Udělení souhlasu dle § 17 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách.


01. Identifikační kód:

183

02. Kód:

183

03. Pojmenování (název) životní situace:
Žádost o udělení souhlasu dle § 17 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách

04. Základní informace k životní situaci:
Souhlas podle § 17 odst. 1 vodního zákona ke stavbám, zařízením, nebo činnostem, k nimž není třeba povolení podle vodního zákona, které však mohou ovlivnit vodní poměry.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):
Žadatel (fyzická osoba, fyzická osoba podnikající, právnická osoba), který může jednat samostatně nebo může být zastoupen na základě plné moci, v jejíž prospěch má být souhlas vydán.

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:
Postup a podmínky vychází z ustanovení § 17 vodního zákona.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace:
Žádost je nutno podat na kompletně vyplněném formuláři, včetně všech potřebných příloh na podatelně Magistrátu města Karviné nebo zaslat poštou na adresu: Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná-Fryštát.

08. Na které instituci životní situaci řešit:
 Magistrát města Karviné, Odbor stavební a životního prostředí, oddělení životního prostředí

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:
Odbor stavební a životního prostředí, Magistrátu města Karviné, Karola Śliwky 618/11, 733 24 Karviná-Fryštát, 2. poschodí.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou:
 Kompletně vyplněný formulář, včetně všech potřebných příloh žádosti (doklady uvedené v  příloze formuláře)

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Formulář stanovený přílohou č. 11 k vyhlášce č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, ve znění pozdějších předpisů. Lze jej obdržet i v listinné podobě na Odboru stavebním a životního prostředí, oddělení životního prostředí. Formuláře jsou k dispozici v elektronické podobě ke stažení:

Žádost o udělení souhlasu § 17.pdf, soubor typu pdf, (187,27 kB)

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

Nejsou

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:
Souhlas vydá vodoprávní úřad do 30 dnů od podání žádosti, v případě rozhodnutí nejdéle do 60 dnů od zahájení vodoprávního řízení; ve zvlášť složitých případech nejdéle do 3 měsíců.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:
Obce, v jejichž územním obvodu může dojít rozhodnutím vodoprávního úřadu k ovlivnění vodních poměrů nebo životního prostředí a správce vodního toku v případech, kdy se řízení dotýká vodního toku.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:
Nejsou požadovány

16. Elektronická služba, kterou lze využít:
 Elektronická podatelna: epodatelna@karvina_cz,

Datová schránka:es5bv8q

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:
Postup a podmínky vychází z ustanovení zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)

18. Jaké jsou související předpisy:
Vyhláška č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:
V případě vydaného rozhodnutí lze podat odvolání dle § 81 správního řádu (hlava VIII zákona č. 500/2004 Sb.), a v případě, že byl vydán souhlas, lze tento přezkoumat v přezkumném řízení dle § 94 správního řádu (hlava IX zákona č. 500/2004 Sb.)

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:
Ukládání pokut za spáchání přestupku či správního deliktu fyzické osobě, podnikající fyzické osobě nebo právnické osobě řeší vodní  zákon. Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že provede stavbu, zařízení nebo činnost podle § 17 odst. 1 bez souhlasu vodoprávního úřadu nebo v rozporu s ním. Vodoprávní úřad ukládá fyzické osobě sankci dle § 116 vodního zákona. Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že provede stavbu, zařízení nebo činnost podle § 17 odst. 1 bez souhlasu vodoprávního úřadu nebo v rozporu s ním. Vodoprávní úřad ukládá právnické osobě sankci dle § 125a vodního zákona. Vodoprávní úřad může uložit i pořádkovou pokutu až do výše 50 000 Kč.

21. Nejčastější dotazy:
-

22. Další informace:
-

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě:
-

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

-

25. Za správnost návodu odpovídá útvar:
Odbor stavební a životního prostředí, oddělení životního prostředí, vodoprávní úřad

26. Kontaktní osoba:
Vodoprávní úřad

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:
26.10.2016

28. Popis byl naposledy aktualizován:
26.10.2016

29. Datum konce platnosti popisu:
neuveden

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace:
neuvedeno