Udělení souhlasu statutárního města Karviné dle §184a stavebního zákona

Vyřízení žádosti o udělení souhlasu statutárního města Karviné dle § 184a stavebního zákona.


01. Název úkonu
Udělení souhlasu statutárního města Karviné dle § 184a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu

02. V jakém případě ve věci jednat
Žádost dle § 184a) SZ o udělení souhlasu statutárního města Karviné, jakožto vlastníka pozemku, na kterém bude stavba realizovaná.

03. Charakteristika úkonu
Souhlas dle § 184a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu statutárního města Karviné, jakožto vlastníka pozemku, na kterém bude stavba realizovaná je udělen teprve po uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti a související ujednání.

Žadatel nesmí mít vůči statutárnímu městu Karviná neuhrazený závazek.

04. Výsledek úkonu
Udělení souhlasu dle § 184a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu.

05. Kdy věc řešit
V případě potřeby udělení souhlasu dle § 184a pro stavební úřad.

06. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky
Žádost obsahující co nejlépe specifikovaný předmět žádosti včetně dokladů uvedených ve formuláři.

07. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky

  • Žádost obsahující co nejlépe specifikovaný předmět žádosti včetně dokladů uvedených ve formuláři.

K dispozici je formulář ve formátu pdf.

Žádost o udělení souhlasu podle §184a.rtf

08. Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky
Zasláním datové zprávy prostřednictvím elektronické adresy podatelny povinného subjektu epodatelna@karvina_cz , nebo datové schránky povinného subjektu (ID datové schránky: es5bv8q).

09. Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkol iniciovat
Zasláním žádosti na adresu statutárního města Karviné – Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná, nebo podáním osobně na podatelně na adrese Magistrátu města Karviné, budova „C“, Fryštátská 50/8a, Karviná-Fryštát.

10. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky
Bez poplatku.

11. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
Bez poplatku.

12. Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu
Není předmětem úkonu.

13. Opravné prostředky

Nejsou.

14. Časté dotazy
Nejsou známy.

15. Sankce
Nejsou.

16. Působnost
Samospráva

17. Oblast
Zákon č. 128/2000 Sb. v platném znění a zákon č. 89/2012 Sb. v platném znění.

18. Klíčová slova
Udělení souhlasu, souhlas.

19. Počátek platnosti popisu úkonu

20. Konec platnosti popisu úkonu

21. Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému
Není veden v základním registru ani agendovém informačním systému.