Udržovací práce, obnova vodního díla, vodohospodářské úpravy, stavební úpravy

folder-document.png Lhůta pro sdělení vodoprávního úřadu, že nemá námitek, je do 15 dnů od podání ohlášení.      V této lhůtě může stavební úřad ohlášenou obnovu nebo udržovací práce nebo vodohospodářské úpravy zakázat. V případě postupu podle ustanovení § 177 odst. 3 stavebního zákona činí lhůta pro písemné sdělení vodoprávního úřadu, že proti obnovení stavby nemá námitek, 7 dnů. Ohlášení udržovacích prací, obnovy vodního díla, vodohospodářských úprav, stavebních úprav (§ 15a vodního zákona).


01. Identifikační kód: 252

02. Kód: 252

03. Pojmenování (název) životní situace:
Ohlášení udržovacích prací, obnovy vodního díla, vodohospodářských úprav, stavebních úprav (§ 15a vodního zákona a § 104 odst. 2 písm. j) stavebního zákona

04. Základní informace k životní situaci:
Udržovací práce, které by mohly negativně ovlivnit životní prostředí nebo stabilitu vodního díla, je jeho vlastník povinen ohlásit vodoprávnímu úřadu. Ohlášení podléhá i obnova vodních děl zničených živelní pohromou nebo havárií a vodohospodářské úpravy; zemní práce a změny terénu v přirozených korytech vodních toků a na pozemcích sousedících s nimi, jimiž se podstatně nemění přirozená koryta vodních toků, nevyžadují stavební povolení ani ohlášení.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):
 Žadatel (fyzická osoba, fyzická osoba podnikající, právnická osoba), který může jednat samostatně nebo může být zastoupen na základě plné moci.

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:
Postup a podmínky jsou stanoveny v ustanovení § 15a vodního zákona,  § 106 odst. 1, § 177 odst. 3, § 128 odst. 7 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“).

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace:
Žádost je nutno podat na kompletně vyplněném formuláři, včetně všech potřebných příloh na podatelně Magistrátu města Karviné nebo zaslat poštou na adresu: Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná-Fryštát.

08. Na které instituci životní situaci řešit:
Magistrát města Karviné, Odbor stavební a životního prostředí, oddělení životního prostředí

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:
Odbor stavební a životního prostředí, Magistrátu města Karviné, Karola Śliwky 618/11, 733 24 Karviná-Fryštát, 2. poschodí.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou:
 Kompletně vyplněný formulář, včetně všech potřebných příloh žádosti

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:
Formulář stanovený přílohou č. 16 k vyhlášce č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti  o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, je veřejně dostupný na internetu. Lze jej obdržet i v listinné podobě na Odboru stavebním a životního prostředí, oddělení životního prostředí úřadu.

15 - Ohlášení udržovacích prací, obnovy vodního díla zničeného živelní pohromou nebo havárií, vodohospodářských úprav.pdf, soubor typu pdf, (279,07 kB)

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:
nejsou

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Lhůta pro sdělení vodoprávního úřadu, že nemá námitek, je do 15 dnů od podání ohlášení.  V této lhůtě může stavební úřad ohlášenou obnovu nebo udržovací práce nebo vodohospodářské úpravy zakázat. V případě postupu podle ustanovení § 177 odst. 3 stavebního zákona činí lhůta pro písemné sdělení vodoprávního úřadu, že proti obnovení stavby nemá námitek, 7 dnů.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:
Dotčeni jsou ti, kteří mají vlastnická nebo jiná věcná práva k pozemkům (stavbám), zařízením, jichž se požadovaný záměr týká a dále osoby, které mají vlastnická nebo jiná věcná práva k pozemkům nebo stavbám na nich a tyto pozemky mají společnou hranici s pozemkem, na kterém má být záměr uskutečněn.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:
 nejsou požadovány

16. Elektronická služba, kterou lze využít:

Elektronická podatelna: epodatelna@karvina_cz,

Datová schránka :es5bv8q.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:
Postup a podmínky jsou stanoveny v ustanovení § 15a vodního zákona,  § 106 odst. 1, § 177 odst. 3, § 128 odst. 7 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“). Při posuzování  se postupuje zejména dle:

  • vodního zákona

  • stavebního zákona

  • zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

  • vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění vyhlášky č. 20/2012 Sb.

  • vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb.

18. Jaké jsou související předpisy:
Vyhláška č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů zákon  č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:
  Souhlas lze přezkoumat v přezkumném řízení (hlava IX zákona č. 500/2004 Sb.), které lze zahájit do 1 roku ode dne, kdy souhlas nabyl právních účinků.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:
Ukládání pokut za spáchání přestupku či správního deliktu fyzické osobě, podnikající fyzické osobě nebo právnické osobě řeší stavební zákon.

Stavební úřad může uložit i pořádkovou pokutu až do výše 50 000 Kč.

21. Nejčastější dotazy:
 -

22. Další informace:
 -

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě:
 -

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

-

25. Za správnost návodu odpovídá útvar:
Odbor stavební a životního prostředí, oddělení životního prostředí, vodoprávní úřad

26. Kontaktní osoba:
vodoprávní úřad

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:
26.10.2016

28. Popis byl naposledy aktualizován:
26.10.2016

29. Datum konce platnosti popisu:
neuveden

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace:
neuvedeno