Územní plán Karviné - změna č. 1


Územní plán Karviné:

  • Textová část

Textová část územního plánu

  • Grafická část

I.1 Výkres základního členění území
I.2 Hlavní výkres
I.3 Koncepce veřejné infrastruktury
I.4 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

Odůvodnění územního plánu Karviné:

  • Textová část

Textová část odůvodnění územního plánu

  • Grafická část

II.1 Koordinační výkres
II.2 Výkres širších vztahů
II.4 Výkres technické infrastruktury - vodní hospodářství
II.5 Výkres technické infrastruktury - energetika, elektronické komunikace, nakládání s odpady

Formuláře k uplatnění námitek a připomínek k návrhu změny č. 1 Územního plánu Karviné
Připomínka - námitka k návrhu změny č. 1 Územního plánu Karviné

Námitka zástupce veřejnosti k návrhu změny č. 1 Územního plánu Karviné