Územní plány


Územní plánování ve veřejném zájmu chrání a rozvíjí přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Cílem územního plánování je vytvářet předpoklady pro výstavbu a udržitelný rozvoj území, který uspokojuje potřeby současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací budoucích. Orgány územního plánování koordinují veřejné a soukromé záměry změn v území, výstavbu a konkretizují ochranu veřejných zájmů vyplývajících ze zvláštních právních předpisů.

Územní plánování je trvalá, soustavná a komplexní činnost orgánů územního plánování zaměřená na stanovení cílů a úkolů územního plánování, za použití jeho základních nástrojů, kterými jsou zejména územně plánovací podklady (tj. územní studie, územně analytické podklady) a územně plánovací dokumentace (zásady územního rozvoje, územní plány, regulační plány).

Územní plán Karviné je zveřejněn v mapové aplikaci v rámci Mapového portálu statutárního města Karviná.

Územně plánovací dokumentace

  • zásady územního rozvoje
  • územní plány
  • regulační plány 

Územně plánovací podklady

  • územní studie
  • územně analytické podklady

 Základní pojmy

Územní plán


Územní plán stanoví základní koncepci rozvoje území obce, ochrany jeho hodnot, koncepci plošného a prostorového uspořádání a stanovuje podmínky pro využití vymezených ploch a koridorů. Územní plán může ve vybraných plochách a koridorech uložit prověření změn jejich využití územní studií nebo regulačním plánem jako podmínku pro rozhodování o změnách v území (v takovém případě nelze v těchto plochách a koridorech umísťovat stavby do doby pořízení územní studie nebo regulačního plánu). Územní plán se vydává pro celé území obce formou opatření obecné povahy podle správního řádu. Územní plán je závazný pro pořízení regulačního plánu, pro rozhodování v území, zejména pro vydávání územních rozhodnutí.


Regulační plán


Regulační plán je podrobnější územně plánovací dokumentace, která zpřesňuje koncepci územního plánu. V řešeném území stanovuje podmínky pro využití pozemků, pro umístění a uspořádání staveb, pro ochranu hodnot a charakteru území a pro vytváření příznivého životního prostředí. Regulační plán vždy stanoví podmínky pro vymezení a využití pozemků, pro umístění a prostorové uspořádání staveb veřejné infrastruktury a vymezí veřejně prospěšné stavby nebo veřejně prospěšná opatření. Regulační plán nahrazuje ve schváleném rozsahu územní rozhodnutí a je závazný pro rozhodování v území.


Územní studie


Územní studie je územně plánovacím podkladem, který řeší koncepci uspořádání určité lokality. Územní studie prověřuje podmínky změn v území. Je zpravidla pořizována pro ověření možností využití konkrétního řešeného území, zastavitelných nebo přestavbových ploch nebo vybrané části nezastavěného území z hlediska komplexního řešení krajiny.
Navrhuje, prověřuje a posuzuje možná řešení vybraných problémů, případně úprav nebo rozvoj některých funkčních systémů v území, například veřejné infrastruktury, územního systému ekologické stability, které by mohly významně ovlivňovat nebo podmiňovat využití a uspořádání území nebo jejich vybraných částí.
I když územní studie, na rozdíl od regulačního plánu, není závazným podkladem pro územní rozhodování, je (pakliže je vložena do evidence územně plánovací činnosti) podkladem neopominutelným a odchylné rozhodnutí je třeba v územním rozhodnutí zdůvodnit a v odůvodnění prokázat, že bylo nalezeno z hlediska veřejných zájmů vhodnější nebo alespoň rovnocenné řešení. Magistrát města Karviné zveřejňuje územní studie pro území správního obvodu obce s rozšířenou působností Karviná na internetových stránkách města a zároveň umožňuje nahlédnutí do těchto studií přímo na Odboru stavebním a životního prostředí, oddělení územního plánování a životního prostředí.


Územně analytické podklady (ÚAP)


Územně analytické podklady jsou podkladem pro zpracování územních plánů. Územně analytické podklady zjišťují a vyhodnocují stav a vývoj území. Součástí územně analytických podkladů je rozbor udržitelného rozvoje území s vymezením problémů, které mají být řešeny v územních plánech.

Územní plán Petrovice u Karviné - změna č. 3 a úplné znění Územního plánu Petrovice u Karviné po vydání jeho změn č. 1 a č. 3

Zveřejnění změny č. 3 Územního plánu Petrovice u Karviné a úplného znění Územního plánu Petrovice u Karviné po vydání jeho změn č. 1 a č. 3

 

Návrh změny č. 7 Územního plánu Karviné

Zveřejnění návrhu změny č. 7 Územního plánu Karviné určený pro veřejné projednání.

 

Návrh změny č. 6 Územního plánu Karviné

Zveřejnění návrhu změny č. 6 Územního plánu Karviné s prvky regulačního plánu, určený pro veřejné projednání.

 

Návrh změny č. 5 Územního plánu Karviné

Zveřejnění návrhu změny č. 5 Územního plánu Karviné, včetně vyhodnocení vlivů  na udržitelný rozvoj území, určený pro veřejné projednání.

 

Návrh změny č. 2 Územního plánu Petrovice u Karviné

ZM2_A.2 Hlavní výkres.jpg Zveřejnění návrhu změny č. 2 Územního plánu Petrovice u Karviné, včetně vyhodnocení vlivů  návrhu územního plánu na udržitelný rozvoj území, určený pro společné projednání.

 

Návrh Zprávy o uplatňování Územního plánu Karviné za období 2018-2022

Zveřejnění návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Karviné za období 2018-2022 (dále jen „Zpráva").

 

Územní plán Karviné - změna č. 2

 

Návrh Zprávy o uplatňování Územního plánu Petrovice u Karviné

Zveřejnění návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Petrovice u Karviné v uplynulém období (dále jen „Zpráva").

 

Návrh Zprávy o uplatňování Územního plánu obce Stonava

Zveřejnění návrhu Zprávy o uplatňování územního plánu obce Stonava v uplynulém období (dále jen „Zpráva").

 

Územní plán Karviné - změna č. 3

Zastupitelstvo města Karviné vydalo změnu č. 3 Územního plánu Karviné formou opatření obecné povahy usnesením č. 572 ze dne 06.12.2021. Opatření obecné povahy nabylo účinnosti dne 06.01.2022.

 

Územní plán Karviné - změna č. 1

Zastupitelstvo  města Karviné vydalo změnu č. 1 Územního plánu Karviné formou opatření obecné povahy usnesením č. 78 ze dne 29.04.2019. Opatření obecné povahy nabylo účinnosti dne 26.06.2019.

 

Územní plán Karviné

Zastupitelstvo  města Karviné vydalo Územní plán Karviné formou opatření obecné povahy usnesením č. 792 ze dne 23.04.2018. Opatření obecné povahy nabylo účinnosti dne 11.05.2018.