Užívání vodních děl

folder-document.png Žádost o vydání kolaudačního souhlasu k užívání vodního díla (§ 15 vodního zákona a § 122 stavebního zákona) Žádost o povolení k užívání vodních děl (§ 15 vodního zákona a § 76 a násl. zákona č. 50/1976 Sb.) Oznámení o užívání stavby vodního díla (§ 15 vodního zákona a § 120 stavebního zákona).


01. Identifikační kód:                                                                                                                                                                                                               251

02. Kód:                                                                                                                                                                                                                                       251

03. Pojmenování (název) životní situace:
Žádost o vydání kolaudačního souhlasu k užívání vodního díla

Žádost o povolení k užívání vodních děl

Oznámení o užívání stavby vodního díla

04. Základní informace k životní situaci:
Dokončenou stavbu, popřípadě část stavby schopnou samostatného užívání, nebo stavby ohlašované podle zvláštního právního předpisu, anebo byla prováděna na podkladě veřejnoprávní smlouvy podle § 116 nebo certifikátu autorizovaného inspektora podle § 117, byla dokončována podle opakovaného stavebního povolení nebo dodatečného povolení stavby podle § 129, lze užívat na základě oznámení stavebnímu úřadu (§ 120) nebo kolaudačního souhlasu. Stavebník zajistí, aby byly před započetím užívání stavby provedeny  a vyhodnoceny zkoušky a měření předepsané zvláštními právními předpisy.

Vodoprávní úřad při uvádění stavby do užívání zkoumá, zda stavba byla provedena v souladu s rozhodnutím o umístění nebo jiným úkonem nahrazujícím územní rozhodnutí a povolením stavby a dokumentací, nebo ověřenou projektovou dokumentací, v souladu se stanovisky nebo závaznými stanovisky, popřípadě rozhodnutími dotčených orgánů, byla-li vydána podle zvláštních právních předpisů, a zda jsou dodrženy obecné požadavky na výstavbu. Dále zkoumá, zda skutečné provedení stavby nebo její užívání nebude ohrožovat život a veřejné zdraví, život nebo zdraví zvířat, bezpečnost anebo životní prostředí.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):
Žadatel (fyzická osoba, fyzická osoba podnikající, právnická osoba), který může jednat samostatně nebo může být zastoupen na základě plné moci.

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:
Postup a podmínky užívání staveb jsou stanoveny v ustanovení § 119 až 122 zákona  č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a ustanovení § 11d) vyhlášky č.432/2001 Sb.,  o dokladech žádosti  o rozhodnutí nebo vyjádření a o
náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace:
Žádost je nutno podat na kompletně vyplněném formuláři, včetně všech potřebných příloh na podatelně Magistrátu města Karviné nebo zaslat poštou na adresu: Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná-Fryštát.

08. Na které instituci životní situaci řešit:
Magistrát města Karviné, Odbor stavební a životního prostředí, vodoprávní úřad

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:
Odbor stavební a životního prostředí, Magistrátu města Karviné, Karola Śliwky 618/11, 733 24 Karviná-Fryštát, 2. poschodí.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou:
Kompletně vyplněný formulář, včetně všech potřebných příloh.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:
Oznámení o užívání stavby vodního díla  (§ 15 vodního zákona a § 120 stavebního zákona) lze podat pouze na formuláři stanoveném přílohou č. 15 k vyhlášce č. č. 432/2001 Sb.,  o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů  a vyjádření vodoprávního úřadu.

Žádost o povolení k užívání vodních děl (§ 15 vodního zákona a § 76 a násl. zákona   č. 50/1796 Sb.) lze podat pouze na formuláři stanoveném přílohou č. 10 k vyhlášce č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu.

Žádost o vydání kolaudačního souhlasu k užívání vodního díla (§ 15 vodního zákona a § 122 stavebního zákona) lze podat pouze na formuláři stanoveném přílohou č. 14 k vyhlášce č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu.

Formuláře jsou k dispozici v elektronické podobě ke stažení. Lze je obdržet i v listinné podobě na Odboru stavebním a životního prostředí, oddělení životního prostředí.

priloha-c-14-zadost-o-vydani-kolaudacniho-souhlasu-k-uzivani-vodnich-del.pdf, soubor typu pdf, (422,42 kB)

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

Poplatek za oznámení užívání stavby není stanoven.

Pouze v případě, že byla žádost o vydání kolaudačního souhlasu podána po lhůtě k dokončení stavby, vybere stavební úřad za závěrečnou kontrolní prohlídku stavby správní poplatek, jehož výše  je stanovena v položce 20 sazebníku správních poplatků zákona č. 634/2004 Sb., v platném znění, a to za každou započatu hodinu v pracovní době správního úřadu 500 Kč.

Poplatek lze uhradit na pokladně Magistrátu města Karviné v budově „C“ na ulici Karola Śliwky 50/8a, Karviná-Fryštát na poště nebo bezhotovostním převodem.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:
Vodoprávní úřad do 15 dnů ode dne doručení žádosti stavebníka stanoví termín provedení závěrečné kontrolní prohlídky stavby a současně uvede, které doklady při ní stavebník předloží. Závěrečná kontrolní prohlídka stavby musí být vykonána do 60 dnů ode dne doručení žádosti o vydání kolaudačního souhlasu

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:
 nejsou

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:
 nejsou požadovány

16. Elektronická služba, kterou lze využít:
Elektronická podatelna: epodatelna@karvina_cz

Datová schránka: es5bv8q

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:                                                                                                                                                         Postup a podmínky užívání staveb jsou stanoveny v ustanovení § 119 - 122 zákona  č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a ustanovení § 11d) vyhlášky č.432/2001 Sb.,  o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu.

Při posuzování stavby se postupuje zejména dle:

-          stavebního zákona

-          zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

-          vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění vyhlášky č. 20/2012 Sb.

-          vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb.

Postup a podmínky pro vydání kolaudačního souhlasu jsou stanoveny v ustanovení § 122 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a ustanovení § 11a vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu.

Při posuzování stavby se postupuje zejména dle:

-          stavebního zákona

-          zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

-          vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění vyhlášky č. 20/2012 Sb.

-          vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb.

18. Jaké jsou související předpisy:
Vyhláška č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:
Souhlas lze přezkoumat v přezkumném řízení (hlava IX zákona č. 500/2004 Sb.), které lze zahájit do 1 roku ode dne, kdy souhlas nabyl právních účinků.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:
Ukládání pokut za spáchání přestupku či správního deliktu fyzické osobě, podnikající fyzické osobě nebo právnické osobě řeší stavební zákon.

Vodoprávní úřad může uložit i pořádkovou pokutu až do výše 50 000 Kč.

21. Nejčastější dotazy:
neuvedeno

22. Další informace:
neuvedeno

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě:
neuvedeno

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:
neuvedeno

25. Za správnost návodu odpovídá útvar:
Odbor stavební a životního prostředí, oddělení životního prostředí, vodoprávní úřad

26. Kontaktní osoba:
Vodoprávní úřad

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:
26.10.2016

28. Popis byl naposledy aktualizován:
26.10.2016

29. Datum konce platnosti popisu:
neuveden

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace:
neuvedeno