Vedení města

Vedení města tvoří primátor a tři náměstci primátora.


Ing. Jan Wolf, primátor


34.jpg

Ing. Jan Wolf
Funkcionáři
Telefon: 596 387 223
Email:

Kompetence

 • koordinace činnosti náměstků primátora,
 • zastupování města navenek, stojí v čele MMK a za výkon své funkce odpovídá ZM,
 • se souhlasem ředitele krajského úřadu jmenování a odvolávání tajemníka MMK, stanovení jeho platu podle zvláštních předpisů,
 • vykonávání činností podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve vztahu k internímu auditorovi, který je podřízen přímo primátorovi, předkládání RM návrhu na jmenování a odvolání interního auditora,
 • v případech stanovených zvláštními zákony zřizování zvláštních orgánů obce pro výkon přenesené působnosti, jmenování a odvolávání jejich členů,
 • rozhodování o záležitostech samostatné působnosti statutárního města Karviné (SMK) svěřených mu RM,
 • plnění obdobných úkolů jako statutární orgán zaměstnavatele podle zvláštních právních předpisů vůči uvolněným členům ZM a tajemníkovi MMK,
 • městská policie, prevence kriminality, protidrogová prevence,
 • spolupráce s kontrolním výborem ZM,
 • další kompetence vyplývající ze zákona o obcích a jiných předpisů,
 • navrhování RM nebo ZM o způsobu nakládání s finančními prostředky Fondu primátora města Karviné na základě doporučení odborné pracovní skupiny,
 • zajišťování těchto úkolů samosprávy: organizace činnosti ZM, RM, výborů a komisí, propagace SMK a informování veřejnosti o činnosti SMK, partnerské vztahy SMK a účast SMK ve sdruženích, svazech apod., městská ocenění, ceny SMK, ceny primátora, realizace zákona 320/2001 Sb., o finanční kontrole,
 • rozpočet a finanční hospodaření SMK,
 • investiční činnosti - komplexní příprava a realizace investic,
 • realizace veřejných zakázek,
 • místní poplatky, pohledávky SMK,
 • spolupráce s finančním výborem ZM a příslušnými komisemi RM,
 • podpora podnikání a investičních pobídek,
 • průmyslová zóna včetně příslušných majetkových úkonů.

 


Karel Wiewiórka, náměstek primátora


wiewiorka.jpg

Karel Wiewiórka
Funkcionáři
Telefon: 596 387 228
Email:

Kompetence

 • školství, rozvoj vzdělávání školských služeb,
 • zajištění dostupnosti vzdělávání v ZŠ, MŠ,
 • zajištění podmínek pro plnění povinné školní docházky,
 • zajištění podmínek pro předškolní vzdělávání v posledním roce před zahájením povinné školní docházky,
 • sociálně-právní ochrana dětí,
 • koordinace vztahu k poskytovatelům vzdělávání – středním a vysokým školám,
 • ocenění studentů a pedagogů,
 • stipendia a dary,
 • koordinace vztahů k založeným právnickým osobám – MŠ, ZŠ,
 • kultura – objekty památkového zájmu, celoměstské akce, veřejné obřady,
 • sport,
 • ocenění sportovců,
 • rozvoj technické infrastruktury sportu,
 • vztah SMK ke sportovním klubům a jednotlivým sportovcům,
 • koordinace vztahu k příspěvkovým organizacím – MěDK, RKK,
 • spolupráce s výborem pro národnostní menšiny ZM a příslušnými komisemi RM,  
 • zdravotnictví, vztah SMK k poskytovatelům zdravotní péče a jejich zřizovatelům a zakladatelům.

 


Ing. Lukáš Raszyk, náměstek primátora


raszyk.jpg

Ing. Lukáš Raszyk
Funkcionáři
Telefon: 596 387 227
Email:

Kompetence

 • dotační politika,
 • rozvoj SMK,
 • program rozvoje SMK, strategický plán, IPRM IOP, IPRM ROP,
 • silniční a železniční doprava,
 • správa a údržba majetku SMK,
 • lázeňství a cestovní ruch,
 • problematika ICT a právních služeb,
 • koordinace vztahů k založeným právnickým osobám – TS, a.s., STaRS Karviná, s.r.o.,
 • spolupráce s příslušnými komisemi RM,
 • energetika,
 • navrhování RM nebo ZM způsobu nakládání s finančními prostředky Účelového fondu statické dopravy.

 


Ing. Miroslav Hajdušík, MBA, náměstek primátora


hajdusik.jpg

Ing. Miroslav Hajdušík MBA
Funkcionáři
Telefon: 596 387 241
Email:

Kompetence

 • územní plánování a tvorba koncepce životního prostředí,
 • sociální politika, včetně poskytováni finančních příspěvků a podpora organizacím poskytující sociální služby,
 • koordinace vztahu k nestátním organizacím poskytující sociální služby,
 • koordinace vztahu k příspěvkové organizaci Sociální služby Karviná,
 • koordinace vztahu k neziskovým organizacím – Dům pro matku s dětmi,
 • vztahy k občanským sdružením a občanským iniciativám,
 • zastupování SMK v honebních společenstvech,
 • spolupráce s příslušnými komisemi RM,
 • privatizace a údržba bytového fondu,
 • majetkoprávní úkony města ve vztahu k nemovitostem ve vlastnictví města,
 • majetkoprávní úkony města ve vztahu k nabývání nemovitostí do majetku města, (od 21.03.2017)
 • uzavírání nájemních smluv k nebytovým prostorám ve vlastnictví města,
 • uzavírání smluv o zřízení věcných břemen,
 • požární ochrana,
 • krizové řízení,
 • protipovodňová ochrana,
 • čistota ovzduší,
 • stavební úřad,
 • státní památková péče,
 • jednotlivé složky životního prostředí.