Vedení města

Vedení města tvoří primátor a čtyři náměstci primátora.


Ing. Jan Wolf, primátor


Ing. Jan Wolf (ČSSD)

Ing. Jan Wolf
Funkcionáři
Telefon: 596 387 223
Email:

 

Kompetence:

• koordinace činnosti náměstků primátora,

• zastupování města navenek, stojí v čele MMK a za výkon své funkce odpovídá ZM,

• se souhlasem ředitele krajského úřadu jmenování a odvolávání tajemníka MMK, stanovení jeho platu podle zvláštních předpisů,

• vykonávání činností podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve vztahu k internímu auditorovi, který je podřízen přímo primátorovi, předkládání RM návrhu na jmenování a odvolání interního auditora,

• v případech stanovených zvláštními zákony zřizování zvláštních orgánů obce pro výkon přenesené působnosti, jmenování a odvolávání jejich členů,

• rozhodování o záležitostech samostatné působnosti statutárního města Karviné (SMK) svěřených mu RM,

• plnění obdobných úkolů jako statutární orgán zaměstnavatele podle zvláštních právních předpisů vůči uvolněným členům ZM a tajemníkovi MMK,

• městská policie,

• spolupráce s kontrolním výborem ZM,

• navrhování RM nebo ZM způsobu nakládání s finančními prostředky Fondu primátora města Karviné na základě doporučení odborné pracovní skupiny,

• zajišťování těchto úkolů samosprávy:

- organizace činnosti ZM, RM, výborů a komisí,

- propagace SMK a informování veřejnosti o činnosti SMK,

- partnerské vztahy SMK a účast SMK ve sdruženích, svazech apod.,

- městská ocenění, ceny SMK, ceny primátora,

- realizace zákona 320/2001 Sb., o finanční kontrole,

• rozpočet a finanční hospodaření SMK,

• místní poplatky a pohledávky SMK,

• spolupráce s finančním výborem ZM,

• další kompetence vyplývající ze zákona o obcích a jiných předpisů, nejsou-li svěřeny vnitřním předpisem či rozhodnutím RM či ZM jinému dlouhodobě uvolněnému členu ZM či zaměstnanci SMK,

• realizace veřejných zakázek malého rozsahu. 

 


Ing. Lukáš Raszyk, náměstek primátora


Ing. Lukáš Raszyk (ČSSD)

Ing. Lukáš Raszyk
Funkcionáři
Telefon: 596 387 227
Email:

 

Kompetence:

• dotační politika,

• rozvoj SMK, včetně rozvojových strategických dokumentů,

• správa a údržba majetku SMK (movitého i nemovitého),

• lázeňství a cestovní ruch,

• koordinace vztahů k založeným právnickým osobám – Technické služby Karviná, a.s.,

• spolupráce s příslušnými komisemi RM,

• navrhování RM nebo ZM způsobu nakládání s finančními prostředky Účelového fondu statické dopravy,

• investiční činnosti – komplexní příprava a realizace investic,

• podpora podnikání a investičních pobídek,

• průmyslová zóna včetně příslušných majetkových úkonů,

• privatizace a majetkové úkony související s bytovým fondem.

  


Mgr. Andrzej Bizoń, náměstek primátora


Mgr. Andrzej Bizoń (ČSSD)

Mgr. Andrzej Bizoń
Funkcionáři
Telefon: 596 387 228
Email:

 

Kompetence:

• školství, rozvoj vzdělávání školských služeb,

• zajištění dostupnosti vzdělávání v ZŠ, MŠ,

• zajištění podmínek pro plnění povinné školní docházky,

• zajištění podmínek pro předškolní vzdělávání v posledním roce před zahájením povinné školní docházky,

• koordinace vztahu k poskytovatelům vzdělávání – středním a vysokým školám,

• ocenění studentů a pedagogů,

• stipendia a dary,

• koordinace vztahů k založeným právnickým osobám – ZŠ a MŠ

• koordinace vztahu k příspěvkovým organizacím – Městský dům kultury Karviná, Regionální knihovna Karviná, Středisko volného času Juventus,

• koordinace vztahů k založeným právnickým osobám – STaRS Karviná, s.r.o.,

• kultura – objekty památkového zájmu, koordinace celoměstských akcí, veřejné obřady, sňatkové a jubilejní obřady,

• sport,

• ocenění sportovců,

• rozvoj technické infrastruktury sportu,

• vztah SMK ke sportovním klubům a jednotlivým sportovcům,

• spolupráce s výborem pro národnostní menšiny ZM a příslušnými komisemi RM.

  


Vladimír Kolek, náměstek primátora


Vladimír Kolek (ANO 2011)

Vladimír Kolek
Funkcionáři
Telefon: 596 387 442
Email:

 

  

Kompetence:

• silniční a železniční doprava,

• problematika ICT,

• právní služby,

• energetika,

• územní plánování,

• stavební úřad,

• vyvlastňovací úřad,

• státní památková péče,

• majetkoprávní úkony města (zejména nabývání, převody, nájmy, pachty, věcná břemena, atd. – vyjma průmyslové zóny a bytového fondu),

• spolupráce s příslušnými komisemi RM.

 

Radim Slíva, náměstek primátora


Radim Slíva

Radim Slíva
Funkcionáři
Telefon: 596 387 241
Email:

 

Kompetence:

• tvorba koncepce životního prostředí,

• čistota ovzduší,

• jednotlivé složky životního prostředí, včetně důlní činnosti,

• sociální politika, včetně poskytováni finančních příspěvků a podpora organizacím poskytující sociální služby,

• koordinace podpory proseniorských aktivit,

• sociálně-právní ochrana dětí,

• koordinace vztahu k nestátním organizacím poskytující sociální služby,

• koordinace vztahu k příspěvkové organizaci Sociální služby Karviná,

• zdravotnictví, vztah SMK k poskytovatelům zdravotní péče a jejich zřizovatelům a zakladatelům,

• vztahy k občanským sdružením a občanským iniciativám,

• zastupování SMK v honebních společenstvech,

• spolupráce s příslušnými komisemi RM,

• požární ochrana,

• krizové řízení,

• protipovodňová ochrana.