Volby do Evropského parlamentu 2024


V České republice se uskuteční ve dnech 07. a 08. června 2024. V jiných členských státech se budou konat v časovém rozmezí od 06. do 09. června 2024. Konkrétní den nebo dny konání těchto voleb v jednotlivých členských státech závisí na právní úpravě jejich volebních a souvisejících zákonů. Formálně byl termín voleb vyhlášen uveřejněním rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb ve Sbírce zákonů.


Voličské průkazy
Ode dne vyhlášení voleb je možné, aby volič, který nebude moci anebo nehodlá volit ve volebním okrsku, ve kterém je zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu, požádal o vydání voličského průkazu. Žádost se podává u obecního úřadu, u kterého je volič zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu. Voličské průkazy vydávají také zastupitelské úřady pro voliče, kteří jsou u nich zapsáni ve zvláštních seznamech voličů.
Voličský průkaz opravňuje voliče k hlasování v jakémkoli volebním okrsku v České republice.


Žádost lze podat:
1. Osobně nejpozději do 05.06.2024 do 16:00 hodin
2. Písemně nejpozději do 31.05.2024 do 16:00 hodin
o v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče nebo
o v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky voliče.


Voličský průkaz lze vydat nejdříve od 23.05.2024. Při ztrátě nebo odcizení nelze vydat duplikát.


Informace pro cizince
Voličem může být osoba, která

  • má občanství jiného členského státu EU,
  • nejpozději ve druhý den voleb dosáhla 18 let,
  • má na území ČR pobyt (má povolení k trvalému pobytu nebo potvrzení o přechodném pobytu / osvědčení o registraci),
  • pobyt má na území nejpozději 45 dnů přede dnem voleb.

Pokud splňujete tyto podmínky, můžete požádat o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu na obecním úřadě v místě Vašeho pobytu.
Pokud jste na území ČR v minulosti hlasoval ve volbách do Evropského parlamentu, jste již veden v seznamu voličů a nemusíte činit nic dalšího.


Žádost o zápis do seznamu voličů
Požádat o zápis můžete pouze osobně. V případě pobytu na území města Karviné podáváte žádost u Magistrátu města Karviné, Odbor správní, oddělení občanskosprávní, Karola Śliwky 50/8a, Karviná-Fryštát, nejpozději do 28.04.2024 (neděle) do 16:00 hod.

Při žádosti musíte prokázat svou totožnost, a to zejména platným občanským průkazem domovského státu, cestovním dokladem nebo průkazem o povolení k trvalému pobytu občana Evropské unie, příp. i potvrzením o přechodném pobytu na území / osvědčením o registraci.

  • Pokud jste již veden na území ČR jako volič pro volby do zastupitelstev obcí, pak požádejte úřad, aby Vaše údaje přenesl z dodatku seznamu voličů (sloužící pro obecní volby) do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu.
  • Pokud nejste veden v seznamu voličů pro volby do zastupitelstev obcí, podáváte novou žádost o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu.

V žádosti je nutno uvést řadu informací, které slouží k tomu, aby Vás obecní úřad a i stát Vašeho původu mohly identifikovat. V žádosti musíte rovněž prohlásit, že budete hlasovat ve volbách do Evropského parlamentu pouze na území ČR.


Pokud projevíte vůli hlasovat na území ČR, nemůžete hlasovat ve svém domovském členském státě. Česká republika oznámí Vaši vůli hlasovat v ČR státu Vašeho původu, který Vás pro volby do Evropského parlamentu ze svého seznamu vyškrtne.


Jste-li jednou zapsáni v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu, budete tam evidováni, dokud nepožádáte o výmaz nebo dokud budete splňovat nadále všechny zákonné podmínky. Když se například odstěhujete do jiné obce v rámci ČR, budete automaticky vedeni v seznamu voličů v nové obci. Pokud se odstěhujete z ČR úplně, nebudete nadále splňovat podmínku pobytu a budete ze seznamu vyškrtnuti.
Telefonické informace: 596 387 727, 596 387 728

Volby do EP 2024 - informace pro občany a cizince

Žádost o vydání voličského průkazu

Informace pro voliče který se přestěhoval