_Žádost o vydání loveckého lístku

folder-document.png Vydání loveckého lístku pro občany s trvalým pobytem v Karviné, Petrovicích u Karviné, Dětmarovicích a Stonavě.


01. Název úkonu

Vydání loveckého lístku.

02. V jakém případě ve věci jednat 

Občané ČR s trvalým pobytem v obvodu orgánu státní správy myslivosti. Cizincům, kteří nemají v České republice trvalý pobyt, vydává lovecký lístek orgán státní správy myslivosti, v jehož obvodu se zdržují.

03. Charakteristika úkonu

Vydání loveckého lístku.

04. Výsledek úkonu 
Vydání loveckého lístku.

05. Kdy věc řešit
Podáním písemné žádosti o vydání loveckého lístku (osobně, poštovní přepravou nebo prostřednictvím datové schránky).

06. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky
Vedle vyplněné žádosti o vydání loveckého lístku je to doklad o tom, že složil zkoušku z myslivosti nebo zkoušku z myslivosti na vysoké škole, na které se vyučuje myslivost, nebo je žákem, posluchačem nebo absolventem střední nebo vyšší odborné školy, na které je myslivost studijním oborem nebo povinným vyučovacím předmětem; u cizince se za průkaz o složení zkoušky z myslivosti považuje platný doklad opravňující k lovu vystavený v cizině), doklad totožnosti, příp. doklad totožnosti zákonného zástupce u nezletilých, doklad o pojištění, doklad o zaplacení správního poplatku. Výpis z evidence Rejstříku trestů pořizuje orgán státní správy myslivosti.

Žádost o lovecký lístek.pdf, soubor typu pdf, (141,2 kB)

07. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky

Vedle vyplněné žádosti o vydání loveckého lístku je to doklad o tom, že složil zkoušku z myslivosti nebo zkoušku z myslivosti na vysoké škole, na které se vyučuje myslivost, nebo je žákem, posluchačem nebo absolventem střední nebo vyšší odborné školy, na které je myslivost studijním oborem nebo povinným vyučovacím předmětem; u cizince se za průkaz o složení zkoušky z myslivosti považuje platný doklad opravňující k lovu vystavený v cizině), doklad totožnosti, příp. doklad totožnosti zákonného zástupce u nezletilých, doklad o pojištění, doklad o zaplacení správního poplatku. Výpis z evidence Rejstříku trestů pořizuje orgán státní správy myslivosti.

Žádost o lovecký lístek.pdf, soubor typu pdf, (141,2 kB)

08. Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky

Magistrát města Karviné, Odbor stavební a životního prostředí.

Tyto způsoby podání  vyžadují od podatele uznávaný elektronický podpis  nebo aktivní datovou schránku.

elektronická adresa podatelny: epodatelna@karvinacz, IDDS: es5bv8q 

09. Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkol iniciovat
Poštou nebo osobním podáním

Adresa pro podání poštou: Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná-Fryštát
Adresa pro osobní podání: budova „C“, Karola Śliwky 50/8a, Karviná-Fryštát 

10. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky
Správní poplatky jsou stanoveny zákonem o správních poplatcích podle délky platnosti loveckého lístku: • na 1 den 30 Kč, • na 5 dní 50 Kč, • na 30 dní 70 Kč, • na 6 měsíců 100 Kč, • na 1 rok 150 Kč,
• na dobu neurčitou 1 000 Kč. Úhrada probíhá v hotovosti, příp. platební kartou, v české měně před provedením úkonu, tj. před vydáním loveckého lístku. Řídí se podmínkami stanovenými příslušným orgánem státní správy myslivosti, tj.: na pokladně Magistrátu města Karviné, která je v budově C a vydá příslušné potvrzení.

11. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky

Správní poplatky jsou stanoveny zákonem o správních poplatcích podle délky platnosti loveckého lístku: • na 1 den 30 Kč, • na 5 dní 50 Kč, • na 30 dní 70 Kč, • na 6 měsíců 100 Kč, • na 1 rok 150 Kč, • na dobu neurčitou 1 000 Kč. Úhrada probíhá v hotovosti, příp. platební kartou, v české měně před provedením úkonu, tj. před vydáním loveckého lístku. Řídí se podmínkami stanovenými příslušným orgánem státní správy myslivosti, tj.: na pokladně Magistrátu města Karviné, která je v budově C a vydá příslušné potvrzení.

12. Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu
Nejsou.

13. Opravné prostředky

Nejsou.

14. Časté dotazy 
Kde a kdy získám žádost o vydání loveckého lístku? Na Magistrátu města Karviné, odbor životního prostředí, a to ve stanovených úředních dnech a hodinách nebo na stránkách města v sekci Potřebuji si vyřídit - Životního prostředí a odpady - Žádost o vydání loveckého lístku.

15. Sankce 
Orgán státní správy myslivosti uloží pokutu ve výši do 30 000 Kč fyzické osobě, která se dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 48a zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, loví zvěř bez povinných náležitostí.

16. Působnost 
Jedná se o výkon státní správy v přenesené působnosti.

17. Oblast

Myslivost.

18. Klíčová slova
Lovecký lístek, poplatek, zkouška z myslivosti, žák, posluchač, pojištění.

19. Počátek platnosti popisu úkonu
10.06.2022

20. Konec platnosti popisu úkonu
Po dobu platnosti legislativy.

21. Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému
Není veden v základním registru nebo v agendovém informačním systému.