Vydání označení č. O 5b pro poskytovatele domácí zdravotní péče


01. Identifikační kód:

02. Kód:

03. Pojmenování (název) životní situace:

Vydání označení č. O 5b pro poskytovatele domácí zdravotní péče

04. Základní informace k životní situaci:

Postup a podmínky vychází z ustanovení § 67 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb.,
o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, provedené novelou vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Označení č. O 5b se vydává poskytovateli domácí zdravotní péče jako fyzické osobě/právnické osobě a je nepřenosné na jinou osobu. Vztahuje se k vozidlu, které poskytovatel domácí zdravotní péče v daném případě používá k přepravě, přičemž poskytovatel domácí zdravotní péče nemusí být nutně řidičem tohoto vozidla.

Podmínky pro vydání označení č. O 5b musí jeho držitel splňovat po celou dobu držení tohoto označení.

Přestane-li držitel označení č. O 5b splňovat podmínky pro jeho vydání, je povinen toto označení neprodleně odevzdat orgánu, jenž je vydal, neboť důvody pro jeho oprávněné užívání pominuly.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Žádost podává fyzická osoba nebo právnická osoba poskytující domácí zdravotní péči.

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Řízení je zahájeno na základě podané žádosti na předepsaném tiskopise. Namísto písemného vyhotovení rozhodnutí lze v souladu s § 151 správního řádu vydat žadateli pouze doklad (označení č. O 5b) a o vydání učinit pouze záznam do spisu. O vydaných označeních vede obecní úřad obce s rozšířenou působností evidenci.

 

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace:

Podáním žádosti na kontaktním místě úřadu obce s rozšířenou působností, příslušného podle místa trvalého pobytu fyzické osoby nebo sídla právnické osoby žadatele.


08. Na které instituci životní situaci řešit:

Na obecním úřadě obce s rozšířenou působností dle místa, na jehož území má žadatel trvalý pobyt (v případě fyzické osoby) nebo sídlo (v případě právnické osoby), v tomto případě na Magistrátu města Karviné – viz bod 9.

 

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:

Odbor školství a  rozvoje, oddělení strategií a plánování, ul. Karola Śliwky 50/8a Karviná-Fryštát, 3. poschodí budovy C, kancelář č. 444, Bc. Pavlína Malyszová, DiS., dle stanovených úředních hodin nebo po předchozí telefonické domluvě.

 

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou:

Je-li žadatelem fyzická osoba:

- průkaz totožnosti za podmínek stanovených správním řádem

- rozhodnutí o udělení povolení k poskytování domácí zdravotní péče vydané krajským úřadem (dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů)

- adresu místa kontaktního pracoviště

Je-li žadatelem právnická osoba:

- výpis z obchodního rejstříku

- rozhodnutí o udělení povolení k poskytování domácí zdravotní péče vydané krajským úřadem (dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů)

- seznam zaměstnanců, na které bude žádáno označení č. O 5b, včetně potvrzení
o tom, že to jsou zaměstnanci žadatele

- adresu místa kontaktního pracoviště

 

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:
Formulář je k dispozici v elektronické podobě ke stažení:

doc.png ŽÁDOST O5 (FO) - Domácí zdravotní péče

doc.png ŽÁDOST O5 (PO) - Domácí zdravotní péče

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

Bez správního poplatku.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Datum podání žádosti je současně datem zahájení řízení, které je ukončeno vydáním označení O 5b. Po doložení všech skutečností rozhodne správní orgán bez zbytečného odkladu. Pokud nelze rozhodnutí vydat bezodkladně, je správní orgán povinen vydat rozhodnutí nejpozději do 30 dnů od zahájení řízení.

 

14. Kteří jsou další účastníci řešení životní situace:

Další účastníci nejsou stanoveni.

15. Elektronická služba, kterou lze využít: datová schránka: es5bv8q

16. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Zejména dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

17. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Neuvedeno. 

18. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:

V případě zjištění, že držitel označení č. O 5b přestal splňovat podmínky pro vydání označení O 5b a toto označení neodevzdal, rozhodne obecní úřad obce s rozšířenou působností o jeho odnětí ve správním řízení.

 

Neoprávněné použití označení č. O 5b, ať už poskytovatelem domácí zdravotní péče nebo jinou osobou je postižitelné podle obecně závazných právních předpisů (zejména podle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů).

 

19. Za správnost návodu odpovídá útvar:

Odbor školství a rozvoje, oddělení strategií a plánování.

20. Kontaktní osoba:

Bc. Pavlína Malyszová, DiS., tel. č.: 596387 344, e-mail: pavlina.malyszova@karvina_cz.

21. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:

01. 01. 2022

22. Popis byl naposledy aktualizován:

01. 01. 2022