Vydání označení č. O 5a pro vozidla lékařů ve službě


 

01. Identifikační kód:

02. Kód:

03. Pojmenování (název) životní situace:

Vydání označení č. O 5a pro vozidla lékařů ve službě

04. Základní informace k životní situaci:

Postup a podmínky vychází z ustanovení § 67 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb.,
o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, provedené novelou vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

1. Označení č. O5a je povoleno používat výlučně v jednotlivých případech, kdy je to nezbytně nutné a kdy je jeho užití spojeno s výkonem činnosti praktického lékaře
ve službě.

2. Označení č. O5a se vydává lékaři jako fyzické osobě a je nepřenosné na jinou osobu. Vztahuje se k vozidlu, které praktický lékař ve službě v daném případě používá k přepravě, přičemž lékař nemusí být nutně řidičem tohoto vozidla.
3. Přestane-li držitel označení č. O5a splňovat podmínky pro jeho vydání, je povinen toto označení neprodleně odevzdat orgánu, jenž je vydal, neboť důvody pro jeho oprávněné užívání pominuly. O odevzdání označení č. O5a vydá přejímající úředník potvrzení. Odevzdané označení obecní úřad obce s rozšířenou působností uloží nebo znehodnotí.
4. Dojde-li k poškození označení č. O5a nebo jeho zničení, odevzdá jej jeho držitel obecnímu úřadu, který jej vydal.

 

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Praktický lékař, který dle místa trvalého pobytu spadá do působnosti úřadu obce
s rozšířenou působností Karviná.

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Řízení je zahájeno na základě podané žádosti na předepsaném tiskopise. Namísto písemného vyhotovení rozhodnutí lze v souladu s § 151 správního řádu vydat žadateli pouze doklad (označení č. O 5a) a o vydání učinit pouze záznam do spisu. O vydaných označeních vede obecní úřad obce s rozšířenou působností evidenci.

 

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace:

Podáním žádosti na kontaktním místě úřadu obce s rozšířenou působností, příslušného podle místa trvalého pobytu osoby žadatele.


08. Na které instituci životní situaci řešit:

Na obecním úřadě obce s rozšířenou působností dle místa, na jehož území má žadatel trvalý pobyt, v tomto případě na Magistrátu města Karviné – viz bod 9.

 

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:

Odbor školství a  rozvoje, oddělení strategií a plánování, ul. Karola Śliwky 50/8a Karviná-Fryštát, 3. poschodí budovy C, kancelář č. 444, Bc. Pavlína Malyszová, DiS., dle stanovených úředních hodin nebo po předchozí telefonické domluvě.

 

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou:

Je-li žadatelem fyzická osoba:

- průkaz totožnosti za podmínek stanovených správním řádem

- rozhodnutí o udělení povolení k poskytování domácí zdravotní péče vydané krajským úřadem (dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů)

- adresu místa kontaktního pracoviště

Je-li žadatelem právnická osoba:

- výpis z obchodního rejstříku

- rozhodnutí o udělení povolení k poskytování domácí zdravotní péče vydané krajským úřadem (dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů)

- seznam zaměstnanců, na které bude žádáno označení č. O 5a, včetně potvrzení
o tom, že to jsou zaměstnanci žadatele

- adresu místa kontaktního pracoviště

 

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:
Formulář je k dispozici v elektronické podobě ke stažení:

doc.pngŽÁDOST O5 (provozovatel NSZZ) - Lékaři ve službě.doc
rtf.pngŽÁDOST O5 (zaměstnanec NSZZ) - Lékaři ve službě.doc

doc.pngŽÁDOST O5 (zaměstnanec SZZ) - Lékaři ve službě.doc

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

Bez správního poplatku.

 

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Datum podání žádosti je současně datem zahájení řízení, které je ukončeno vydáním označení O 5a. Po doložení všech skutečností rozhodne správní orgán bez zbytečného odkladu. Pokud nelze rozhodnutí vydat bezodkladně, je správní orgán povinen vydat rozhodnutí nejpozději do 30 dnů od zahájení řízení.

 

14. Kteří jsou další účastníci řešení životní situace:

Další účastníci nejsou stanoveni.

15. Elektronická služba, kterou lze využít: datová schránka: es5bv8q

16. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Zejména dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

17. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Neuvedeno. 

18. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:

V případě zjištění, že držitel označení č. O 5a přestal splňovat podmínky pro vydání označení O 5a a toto označení neodevzdal, rozhodne obecní úřad obce s rozšířenou působností o jeho odnětí ve správním řízení.

 

Neoprávněné použití označení č. O 5a je postižitelné podle obecně závazných právních předpisů (zejména podle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů).

 

19. Za správnost návodu odpovídá útvar:

Odbor školství a rozvoje, oddělení strategií a plánování.

20. Kontaktní osoba:

Bc. Pavlína Malyszová, DiS., tel. č.: 596387 344, e-mail: pavlina.malyszova@karvina_cz.

21. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:

01. 01. 2022

22. Popis byl naposledy aktualizován:

01. 01. 2022