_Vydání rybářského lístku

folder-document.png Rybářský lístek je povinen mít každý, kdo loví ryby v rybářském revíru. Tato povinnost vyplývá z ustanovení §13 odst. 8 zákona č. 99/2004 Sb. o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů, a §10 vyhlášky č. 197/2004 Sb., k provedení zákona o rybářství, ve znění pozdějších předpisů.


01. Název úkonu

Vydání rybářského lístku.

02. V jakém případě ve věci jednat 

V případě potřeby žadatele získat rybářské oprávnění k lovu ryb. Pro občany s trvalým pobytem v Karviné, Petrovicích u Karviné, Dětmarovicích a Stonavě nebo cizince.

03. Charakteristika úkonu

Vydání rybářského lístku.

04. Výsledek úkonu 
Vydání rybářského lístku.

05. Kdy věc řešit
V případě ztráty nebo ukončením platnosti starého rybářského lístku a při potřebě vydání nového rybářského lístku. Při ztrátě nebo odcizení rybářského lístku se duplikát nevydává. Musí se zažádat o nový rybářský lístek.

06. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky
Vedle vyplněné žádosti o vydání rybářského lístku je to doklad o získané kvalifikaci (osvědčení o získané kvalifikaci, dříve vydaný rybářský lístek (mimo RL na 30 dní), platný průkaz rybářského hospodáře, zástupce rybářského hospodáře nebo rybářské stráže, doklad o složení zkoušky z předmětu rybářství na vysoké škole, doklad o ukončení vysokoškolského vzdělání v akreditovaném bakalářském nebo magisterském studijním programu v oblasti zemědělství ve studijním oboru se zaměřením na rybářství nebo ve volitelném předmětu rybářství na škole uskutečňující takový program nebo obor, doklad o ukončení středního vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání rybářství, nebo ukončení středního vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání rybář).

Žádost o vydání rybářského lístku.pdf, soubor typu pdf, (102,67 kB)

07. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky

Vedle vyplněné žádosti o vydání rybářského lístku je to doklad o získané kvalifikaci (osvědčení o získané kvalifikaci, dříve vydaný rybářský lístek (mimo RL na 30 dní), platný průkaz rybářského hospodáře, zástupce rybářského hospodáře nebo rybářské stráže, doklad o složení zkoušky z předmětu rybářství na vysoké škole, doklad o ukončení vysokoškolského vzdělání v akreditovaném bakalářském nebo magisterském studijním programu v oblasti zemědělství ve studijním oboru se zaměřením na rybářství nebo ve volitelném předmětu rybářství na škole uskutečňující takový program nebo obor, doklad o ukončení středního vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání rybářství, nebo ukončení středního vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání rybář).

Žádost o vydání rybářského lístku.pdf, soubor typu pdf, (102,67 kB)

08. Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky

Magistrát města Karviné, Odbor stavební a životního prostředí

Tyto způsoby podání  vyžadují od podatele uznávaný elektronický podpis  nebo aktivní datovou schránku.

elektronická adresa podatelny: epodatelna@karvinacz, IDDS: es5bv8q 

09. Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkol iniciovat

Poštou nebo osobním podáním na podatelnu Magistrátu města Karviné

Adresa pro podání poštou: Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná-Fryštát
Adresa pro osobní podání: budova „B“, Karola Śliwky 618/11, Karviná-Fryštát 

10. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky

Na dobu 30 dní činí 200 Kč

Na 1 rok činí 100 Kč

Na 3 roky činí 200 Kč

Na 10 let činí 500 Kč

Na dobu neurčitou činí 1000 Kč

Způsoby úhrady poplatku

Platbu můžete uhradit po předchozím přidělení variabilního symbolu těmito způsoby:

  • Bezhotovostně převodem na účet města č. 19-1721542349/0800
  • V hotovosti na pokladně Magistrátu města Karviné budova „C“, Karola Śliwky 50/8a, Karviná-Fryštát

11. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky

Na dobu 30dní činí 200 Kč

Na 1 rok činí 100 Kč

Na 3 roky činí 200 Kč

Na 10 let činí 500 kč

Na dobu neurčitou činí 1000 Kč

Způsoby úhrady poplatku

Platbu můžete uhradit po předchozím přidělení variabilního symbolu těmito způsoby:

  • Bezhotovostně převodem na účet města č. 19-1721542349/0800

V hotovosti na pokladně Magistrátu města Karviné budova „C“, Karola Śliwky 50/8a, Karviná-Fryštát

  • Platební kartou (Visa, MasterCard, V PAY, Visa ELECTRON, MasterCard Electronic, Maestro) na pokladně Magistrátu města Karviné

12. Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu

Není předmětem úkonu.

13. Opravné prostředky

Nejsou.

14. Časté dotazy 
Kde a kdy získám žádost o vydání rybářského lístku? Na Magistrátu města Karviné, odbor životního prostředí, a to ve stanovených úředních dnech a hodinách nebo na stránkách města v sekci Potřebuji si vyřídit - Životního prostředí a odpady - Žádost o vydání rybářského lístku.

15. Sankce 
Ten, kdo neoprávněné chytá ryby, dopouští se:

- přestupku podle § 30 odst. 1 písm. i) zákona o rybářství a hrozí mu dle § 30 odst. 6 zákona o rybářství, pokuta až do výše 8000 Kč, za tento přestupek lze uložit také zákaz činnosti do 1 roku. Další sankce, v případě nedodržení podmínek zákona, jsou uvedeny v § 30 zákona o rybářství.

16. Působnost 
Jedná se o výkon státní správy v přenesené působnosti.

17. Oblast

Rybářství

18. Klíčová slova
Rybářský lístek, duplikát,

19. Počátek platnosti popisu úkonu
20.06.2022

20. Konec platnosti popisu úkonu
Po dobu platnosti legislativy.

21. Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému
Není veden v základním registru nebo v agendovém informačním systému.