_Vydání závazného stanoviska k umístění stavby ve vzdálenosti do 50 m od okraje lesa a v lese

folder-document.png Souhlas je třeba k dotčení pozemků do vzdálenosti 50 m od okraje lesa.


01. Název úkonu

Závazné stanovisko pro územní, resp. stavební řízení, při dotčení zájmů chráněných zákonem o lesích - stavba (využití území) na lesním pozemku nebo na pozemku ve vzdálenosti do 50 m od kraje lesa.

02. V jakém případě ve věci jednat 

V případě, že je stavba navržena ve vzdálenosti do 50 m od okraje lesního pozemku, příp. na lesním pozemku. Žadatel - stavebník, investor. Nechá-li se žadatel zastupovat, předloží zástupce písemnou plnou moc s uvedením rozsahu zplnomocnění.

03. Charakteristika úkonu
Souhlas formou závazného stanoviska podle správního řádu. Dotýká-li se řízení podle stavebního zákona zájmů chráněných zákonem o lesích rozhoduje příslušný stavební úřad jen se souhlasem příslušného orgánu státní správy lesů, který může svůj souhlas vázat na splnění podmínek. Tohoto souhlasu je třeba i při dotčení pozemků do vzdálenosti 50 m od kraje lesa.

04. Výsledek úkonu 
Závazné stanovisko orgánu státní správy lesů.

05. Kdy věc řešit
V případě územního, resp. stavebního řízení, při dotčení zájmů chráněných zákonem o lesích - stavba (využití území) na lesním pozemku nebo na pozemku ve vzdálenosti do 50 m od kraje lesa.

06. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky
Vedle vyplněné žádosti o vydání souhlasu s umístěním stavby do 50 m od lesa je zapotřebí doložit snímek katastrální mapy se zákresem situace stavby. Nechá-li se žadatel zastupovat, předloží zástupce plnou moc s uvedením rozsahu zplnomocnění.

Žádost o vydání souhlasu s dotčením pozemků plnících funkci lesa.pdf, soubor typu pdf, (72,78 kB)

07. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
Vedle vyplněné žádosti o vydání souhlasu s umístěním stavby do 50 m od lesa je zapotřebí doložit snímek katastrální mapy se zákresem situace stavby. Nechá-li se žadatel zastupovat, předloží zástupce plnou moc s uvedením rozsahu zplnomocnění.

Žádost o vydání souhlasu s dotčením pozemků plnících funkci lesa.pdf, soubor typu pdf, (72,78 kB)

08. Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky

Magistrát města Karviné, Odbor stavební a životního prostředí

Tyto způsoby podání  vyžadují od podatele uznávaný elektronický podpis  nebo aktivní datovou schránku.

elektronická adresa podatelny: epodatelna@karvinacz, IDDS: es5bv8q 

09. Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkol iniciovat
Poštou nebo osobním podáním

Adresa pro podání poštou: Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná-Fryštát
Adresa pro osobní podání: budova „C“, Karola Śliwky 50/8a, Karviná-Fryštát 

10. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky
Bez poplatku.

11. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky

Bez poplatku.

12. Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu.

Bez poplatku.

13. Opravné prostředky

Proti tomuto závaznému stanovisku nelze podat odvolání. V souladu s ustanovením § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, lze podat odvolání do podmínek tohoto závazného stanoviska pouze prostřednictvím odvolání do správního rozhodnutí, pro které je toto závazné stanovisko vydáno.

14. Časté dotazy 
1. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit?  Odbor stavebního a  životního prostředí – oddělení ekologie krajiny s příslušným pracovníkem státní správy lesů, a to ve stanovených úředních dnech a hodinách.

2. Jaké doklady je nutné mít s sebou? Žádost a situaci stavby. Nechá-li se žadatel zastupovat, předloží zástupce plnou moc s uvedením rozsahu zplnomocnění.

3. Kde je formulář k dispozici? Na stránkách města v sekci Potřebuji si vyřídit – Životní prostředí a odpady - Žádost o vydání souhlasu s umístěním stavby do 50 m od lesa nebo na Magistrátu města Karviné, odboru životního prostředí.

4. Jaké jsou lhůty pro vyřízení? Orgán státní správy lesů vydá závazné stanovisko podle správního řádu (není samostatným správním rozhodnutím) ve lhůtě do 30 dnů od podání žádosti, ve zvláště složitých případech do 60 dnů.

5. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace? Závazné stanovisko se zasílá pouze žadateli.

6. Kdy zažádat o vydání souhlasu s umístěním stavby do 50 m od lesa? Souhlas s umístěním stavby je zapotřebí v případě umísťování stavby ve vzdálenosti do 50 m od okraje lesa nebo přímo na lesním pozemku. Tento souhlas může být rovněž vydán jako součást koordinovaného závazného stanoviska, vydaného Magistrátem města Havířova, odborem životního prostředí.

15. Sankce 
-

16. Působnost 
Jedná se o výkon státní správy v přenesené působnosti.

17. Oblast
Státní správa lesů.

18. Klíčová slova
Závazné stanovisko, do 50 m od lesa, žádost.

19. Počátek platnosti popisu úkonu
10.06.2022

20. Konec platnosti popisu úkonu
Po dobu platnosti legislativy.

21. Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému
...