_Vyjádření dle § 18 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách

folder-document.png Vyjádření dle § 18 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění (dále jen „vodní zákon“).


01. Název úkonu:

Vyjádření dle § 18 vodního zákona.

02. V jakém případě ve věci jednat

Potřebuje-li žadatel zjistit, zda je možné realizovat záměr, který může ovlivnit vodní poměry, energetický potenciál, jakost nebo množství povrchových nebo podzemních vod, z hlediska zájmů chráněných podle vodního zákona.

03. Charakteristika úkonu

Každý, kdo hodlá umístit, provést, změnit nebo odstranit stavbu nebo zařízení anebo provádět jiné činnosti, pokud takový záměr může ovlivnit vodní poměry, energetický potenciál, jakost nebo množství povrchových nebo podzemních vod, má právo, aby po dostatečném doložení záměru obdržel vyjádření vodoprávního úřadu, zda je tento záměr z hlediska zájmů chráněných podle tohoto zákona možný, popřípadě za jakých podmínek.

Vyjádření se vydává rovněž k využívání zdrojů přírodní minerální vody osvědčených podle zákona č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon).

Vyjádření není rozhodnutím ve správním řízení a nenahrazuje povolení nebo souhlas vodoprávního úřadu vydaný podle tohoto zákona.


04 Výsledek úkonu

vyjádření

05. Kdy věc řešit

Potřebuje-li žadatel zjistit, zda je možné realizovat záměr, který může ovlivnit vodní poměry, energetický potenciál, jakost nebo množství povrchových nebo podzemních vod, z hlediska zájmů chráněných podle vodního zákona.

06. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedeného elektronicky

Žádost se podává na předepsaném formuláři, který je uvedený v příloze č. 13 k vyhlášce č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, včetně všech potřebných příloh (dle části B formuláře).  

Přílohy k žádosti, uvedené v části B formuláře  (doklady a dokumentace), se předkládají v listinné podobě.

priloha-c-13-zadost-o-vyjadreni dle § 18 vodního zákona.pdf, soubor typu pdf, (317,24 kB)

07. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky

Ohlášení se podává na předepsaném formuláři, který je uvedený v příloze č. 13 k vyhlášce č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu. K žádosti je nutno doložit  přílohy uvedené v části B formuláře  (doklady a dokumentace).

priloha-c-13-zadost-o-vyjadreni dle § 18 vodního zákona.pdf, soubor typu pdf, (317,24 kB)

08. Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky

Magistrát města Karviné, Odbor stavební a životního prostředí

Tyto způsoby podání  vyžadují od podatele uznávaný elektronický podpis  nebo aktivní datovou schránku.

elektronická adresa podatelny: epodatelna@karvinacz, IDDS: es5bv8q 

09. Kde  a jakým  jiným způsobem než elektronicky lze úkol iniciovat

Poštou nebo osobním podáním

Adresa pro podání poštou: Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná-Fryštát
Adresa pro osobní podání: budova „C“, Karola Śliwky 50/8a, Karviná-Fryštát 

10. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky

Nepodléhá správnímu poplatku.

11. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené  jinak než elektronicky

Nepodléhá správnímu poplatku.

12. Výše dávky  nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu

Není předmětem úkonu.

13. Opravné prostředky

Nejsou.

14. Časté dotazy

Nejsou známy.

15. Sankce

Neuplatňují se.

16.  Působnost

Státní správa vykonávaná  v přenesené působnosti.

17. Oblast

Vodní zákon.

18. Klíčová slova

Vyjádření.

19. Počátek platnosti  popisu úkonu

10.06.2022

20. Konec platnosti popisu úkonu

Bez omezení

21. Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému
Není veden v základním registru nebo v agendovém informačním systému.