Odprodej nemovitostí

folder-document.png Vyřízení žádosti o odprodej nemovitostí.


01. Název úkonu
Prodej nemovitostí města

02. V jakém případě ve věci jednat
Jedná se o prodej nemovitých věcí v majetku města - prodej pozemku nebo jeho části, objektu, prostoru, prostoru sloužícího podnikání ve vlastnictví statutárního města Karviné. Záměr odprodeje je zveřejňován na úřední desce a webových stránkách města www.karvina.cz po dobu min. 15 dní.

03. Charakteristika úkonu
- Podání písemné žádosti o prodej pozemku nebo jeho části, objektu, prostoru, prostoru sloužícího podnikání ve vlastnictví statutárního města Karviná.

- U pozemku nutno uvést parcelní číslo, katastrální území, účel prodeje. Pokud se jedná o část pozemku, nutno doložit snímek katastrální mapy se zákresem požadované části pozemku.

- U objektu nutno uvést číslo popisné nebo číslo evidenční, parcelní číslo pozemku, na kterém je objekt postavený a katastrální území.

- U prostoru a prostoru sloužícího podnikání nutno uvést číslo popisné nebo číslo evidenční objektu, ve kterém se prostor nachází, parcelní číslo pozemku, na kterém je objekt postavený a katastrální území.

- Žádost bude předložena k projednání Komisi majetkové, Radě a Zastupitelstvu města Karviné, o výsledku jednání je žadatel informován.

- Žadatel nesmí mít vůči statutárnímu městu Karviná neuhrazený závazek.

04. Výsledek úkonu
Výsledkem úkonu je uzavření (budoucí) kupní smlouvy. Rozhodnutí o uzavření této smlouvy mají v kompetenci orgány statutárního města Karviné.

05. Kdy věc řešit
V případě zájmu o odprodej nemovitostí.

06. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky
Žádost obsahující co nejlépe specifikovaný předmět žádosti včetně dokladů uvedených ve formuláři.

07. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky

  • Žádost obsahující co nejlépe specifikovaný předmět žádosti včetně dokladů uvedených ve formuláři.

K dispozici je formulář ve formátu pdf.

Žádost o odpodej nemovitosti Žádost o odprodej nemovitosti (67,88 KB)

08. Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky
Zasláním datové zprávy prostřednictvím elektronické adresy podatelny povinného subjektu epodatelna@karvina_cz , nebo datové schránky povinného subjektu (ID datové schránky: es5bv8q).

09. Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkol iniciovat
Zasláním žádosti na adresu statutárního města Karviné – Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná, nebo podáním osobně na podatelně na adrese Magistrátu města Karviné, budova „C“, Fryštátská 50/8a, Karviná-Fryštát, nebo na Odboru majetkovém, budova „B“, Karola Śliwki 618, Karviná-Fryštát.

10. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky
Bez poplatku.

11. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
Bez poplatku.

12. Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu
Není předmětem úkonu.

13. Opravné prostředky

Nejsou.

14. Časté dotazy
Nejsou známy.

15. Sankce
Nejsou.

16. Působnost
Samospráva.

17. Oblast
Zákon č. 128/2000 Sb. Zákon o obcích v platném znění a Zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník v platném znění.

18. Klíčová slova
Prodej, kupní smlouva.

19. Počátek platnosti popisu úkonu

20. Konec platnosti popisu úkonu

21. Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému
Není veden v základním registru ani agendovém informačním systému.