Speciální označení motorového vozidla (parkovací průkaz) - O7 a O2

folder-document.png Speciální označení motorového vozidla  O7 označuje vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou, označení vozidla O2 - osobu postiženou úplnou nebo praktickou hluchotou. Tyto osoby jsou zároveň držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P.


01. Identifikační kód:

02. Kód:

03. Pojmenování (název) životní situace:
- vydání speciálního označení motorového vozidla (parkovacího průkazu) O7 a O2.

04. Základní informace k životní situaci:
- speciálního označení motorového vozidla (parkovací průkaz) O7 označuje vozidlo
  přepravující osobu těžce zdravotně postiženou, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P;  
- speciálního označení motorového vozidla (parkovací průkaz) 02 označuje vozidlo
  přepravující osobu postiženou úplnou nebo praktickou hluchotou, která je držitelem
  průkazu ZTP nebo ZTP/P.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):
- občan starší 18 let právně způsobilý;
- zmocněnec, který jedná za občana na základě plné moci;
- zákonný zástupce nebo poručník nezletilé osoby, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P;
- opatrovník občana, který je omezen ve svéprávnosti.

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:
- pro vydání speciálního označení motorového vozidla (parkovacího průkazu) 07
  musí být osoba těžce zdravotně postižená, která je držitelem průkazu ZTP
  nebo ZTP/P (mimo osoby postižené úplnou nebo praktickou hluchotou) a má trvalý
  pobyt na území Karviné a spádových obcí (Dětmarovice, Stonava a Petrovice u Karviné).

- pro vydání speciálního označení motorového vozidla (parkovacího průkazu) 02
  musí být osoba postižené úplnou nebo praktickou hluchotou, která je držitelem
  průkazu ZTP nebo ZTP/P, zároveň je držitelem platného řidičského oprávnění
  a má trvalý pobyt na území města Karviné a spádových obcí (Dětmarovice, Stonava a Petrovice u Karviné).

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace:
- dostavit se na Magistrát města Karviné a podat si žádost o vydání speciálního označení
  motorového vozidla (parkovacího průkazu).

08. Na které instituci životní situaci řešit:
- na Magistrátu města Karviné, v budově D, Odbor sociální, Karola Śliwky 219, Karviná-Fryštát

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:
- na Magistrátu města Karviné, v budově D, Odbor sociální, ul. Karola Śliwky 219, Karviná-Fryštát,

- s Bc. Ditou Patrmanovou, 1. patro, kancelář č. 204, tel.: 596 387 225,
  e-mail: dita.patrmanova@karvina_cz

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou:                        

- platný občanský průkaz,

- průkaz ZTP nebo ZTP/P,

- rodný list v případě, že se jedná o nezletilé dítě,

- pro označení vozidla (parkovací průkaz) O7, platný průkaz ZTP nebo ZTP/P, fotografii
  s rozměry 35 x 45 mm (fotografie musí odpovídat současné podobě, zobrazovat osobu
  v předním čelném pohledu, v občanském oděvu, bez brýlí s tmavými skly s výjimkou
  nevidomých a bez pokrývky hlavy, není-li její použití odůvodněno důvody
  náboženskými nebo zdravotními, v takovém případě nesmí pokrývka hlavy zakrývat
  obličejovou část způsobem znemožňujícím identifikaci osoby).

- pro označení vozidla (parkovací průkaz) O2, platný průkaz ZTP nebo ZTP/P vydaný
  z důvodu postižení úplnou nebo praktickou hluchotou; platný řidičský průkaz; 

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

- ke stažení:

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:
- bez poplatku.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:
- při doložení všech potřebných dokladů je označení vydáno obratem.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:
- nejsou stanoveni.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:
- nejsou požadovány.

16. Elektronická služba, kterou lze využít:
- nelze využít.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:
- zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých  
  zákonů, ve znění pozdějších předpisů;

- vyhláška č. 290/2011 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů
  č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích
  a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
  a s nimi související instrukce a komentáře.

18. Jaké jsou související předpisy:
- zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
- zákon 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:
- v případě zamítnutí lze podat odvolání.  

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:
- v případě nedodržení povinností sankce uplatňují orgány Policie České republiky.

21. Nejčastější dotazy:
-„jaké je správné umístění parkovacího průkazu ve vozidle?“
- za čelním sklem na straně řidiče.
-„od čeho je odvozena platnost parkovacího průkazu?“
- platnost je shodná s platností  vydaného průkazu ZTP nebo ZTP/P Úřadem práce.
-„je parkovací průkaz přenosný do kteréhokoliv vozidla, či je vázán na jedno vozidlo?“
- parkovací průkaz je přenosný do kteréhokoliv vozidla, ve kterém je přepravována osoba, které byl tento průkaz vydán.
-„kde mohu najít podrobnosti k parkovacímu průkazu?“
- podrobné informace k parkovacím průkazům lze najít na webových stránkách MPSV a Ministerstva dopravy.

22. Další informace:
-

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě:
- Ministerstvo dopravy ČR, odbor provozu silničních vozidel,
  Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, webové stránky.

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:
- žádné

25. Za správnost návodu odpovídá útvar:
- Odbor sociální, oddělení sociálních věcí.

26. Kontaktní osoba:
- Bc. Dita Patrmanová tel.: 596 387 225, e-mail: dita.patrmanova@karvina_cz

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:
- 01.03.2014

28. Popis byl naposledy aktualizován:
- 29.07.2019

29. Datum konce platnosti popisu:

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace:
Tento text uvádí pouze zjednodušené podmínky pro poskytnutí speciálního označení motorového vozidla. Úplnou informaci naleznete v právním předpisu nebo Vám ji poskytnou pracovníci našeho odboru.