Žádost o stavební povolení

folder-document.png Žádost o stavební povolení podle ustanovení § 110 odst. 1 a 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, (dále jen stavební zákon), a podle § 18b vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podorbnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu.


01. Identifikační kód:
521

02. Kód:
521

03. Pojmenování (název) životní situace:
Žádost o stavební povolení

04. Základní informace k životní situaci:

Stavební povolení se vyžaduje u staveb všeho druhu bez zřetele na jejich stavebně technické provedení, účel a dobu trvání, nestanoví-li stavební zákon nebo zvláštní právní předpis jinak. Stavební povolení vyžadují změny staveb uvedených v § 104, jejichž provedení by mělo za následek překročení v tomto ustanovení uvedených jejich parametrů.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.): 

Stavebník, to je osoba, která pro sebe žádá vydání stavebního povolení; stavebníkem se rozumí též investor nebo objednatel stavby. Stavebník může jednat samostatně nebo může být zastoupen na základě plné moci.

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Postup a podmínky vychází z ustanovení § 108 až 115 stavebního zákona.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace:

Žádost je nutno podat na kompletně vyplněném formuláři, včetně všech potřebných příloh (dle části B formuláře) na podatelně Magistrátu města Karviné nebo zaslat poštou na adresu: Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná-Fryštát.

08. Na které instituci životní situaci řešit:

Magistrát města Karviné, Odbor stavební a životního prostředí, oddělení stavebního úřadu

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:
Odbor stavební a životního prostředí, Magistrátu města Karviné, Karola Śliwky 618/11, 733 24 Karviná-Fryštát, 2. poschodí.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou:

Kompletně vyplněný formulář, včetně všech potřebných příloh (dle části B formuláře).

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Žádost lze podat pouze na formuláři stanoveném přílohou č. 9 k vyhlášce č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě  územního  rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, který je k dispozici v elektronické podobě ke stažení. Lze jej  obdržet i v listinné podobě na Odboru stavebním a životního prostředí, oddělení stavebího úřadu.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

Výše správního poplatku za vydání stavebního povolení je stanovena v položce 18 sazebníku správních poplatků zákona č. 634/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Výše správního poplatku je různý podle charakteru stavby.

Poplatek lze uhradit na pokladně Magistrátu města Karviné v budově „C“ na ulici Karola Śliwky 50/8a, Karviná-Fryštát na poště nebo bezhotovostním převodem.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

V jednoduchých případech, zejména lze-li rozhodnout na základě dokladů předložených žadatelem, rozhodne stavební úřad bez zbytečného odkladu, nejdéle však do 60 dnů ode dne zahájení stavebního řízení, ve zvlášť složitých případech stavební úřad rozhodne nejdéle do 90 dnů.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:

Dalšími účastníky jsou dle ustanovení § 109 stavebního zákona

  • vlastník stavby, na níž má být provedena změna, není-li stavebníkem

  • vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem

  • vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jejich práva navrhovanou stavbou přímo dotčena

  • vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo navrhovanou stavbou přímo dotčeno

  • ten, kdo má k sousednímu pozemku právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo navrhovanou stavbou přímo dotčeno

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:

Nejsou požadovány.

16. Elektronická služba, kterou lze využít:

Elektronická podatelna: epodatelna@karvina_cz

Datová schránka: es5bv8q

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Postup a podmínky jsou stanoveny v ustanovení § 108 až 115 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a ustanovení § 18b vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření.

Další související předpisy:

  • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

  • vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů

  • vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění vyhlášky č. 20/2012 Sb.

  • vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

  • vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb.

18. Jaké jsou související předpisy:

Podle povahy stavebního záměru mohou být dotčeny předpisy zejména z hlediska zdraví lidu, požární ochrany, složek životního prostředí, silničního hospodářství a památkové péče.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Proti stavebnímu povolení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k nadřízenému správnímu orgánu, které se podává  u stavebního úřadu, který jej vydal.

Stavební povolení, které je v právní moci,  lze přezkoumat v přezkumném řízení, které lze zahájit do 1 roku ode dne, kdy stavební povolení nabylo právní moci.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:

Ukládání pokut za spáchání přestupku  fyzické osobě, podnikající fyzické osobě nebo právnické osobě řeší stavební zákon. Stavební úřad může uložit i pořádkovou pokutu až do výše 50 000 Kč.

21. Nejčastější dotazy:
neuvedeno

22. Další informace:
neuvedeno

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě:
neuvedeno

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:
nejsou

25. Za správnost návodu odpovídá útvar:
Odbor stavební a životního prostředí, oddělení stavebního úřadu

26. Kontaktní osoba:
neuvedena

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:
  01.01.2020

28. Popis byl naposledy aktualizován:
  01.01.2020

29. Datum konce platnosti popisu:
neuveden

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace:
neuvedeno