_Povolení k upuštění od odděleného soustřeďování odpadů ve smyslu ust. § 30 odst. 3 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech (dále jen „zákon o odpadech“)

folder-document.png Pokud vzhledem k následnému způsobu využití nebo odstranění odpadů není oddělené soustřeďování nutné, může od něj původce upustit s povolením místně příslušného orgánu státní správy.


01. Pojmenování (název) životní situace:

Povolení k upuštění od odděleného soustřeďování odpadů ve smyslu ust. § 30 odst. 3 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech (dále jen „zákon o odpadech“)

02. V jakém případě ve věci jednat

Každý je povinen soustřeďovat odpady odděleně podle jednotlivých druhů.

Ostatní  odpady (vyjma nebezpečných) nemusí být soustřeďovány odděleně na základě povolení místně příslušného správního orgánu k upuštění od odděleného soustřeďování odpadů.

Žadatelem může být fyzická osoba podnikající nebo právnická osoba.

03. Charakteristika

Příslušným orgánem k udělení daného povolení pro území obcí Karviná, Dětmarovice, Petrovice u Karviné a Stonava, je úřad obce s rozšířenou působností, Magistrát města Karviné, Odbor stavební a životního prostředí.

Příslušný správní orgán neoddělené soustřeďování odpadů povolí pouze, pokud vzhledem k následnému způsobu využití nebo odstranění odpadů není třídění nebo oddělené soustřeďování nutné a nedojde k ohrožení povinnosti nakládat s odpadem v souladu s hierarchií odpadového hospodářství.

Příslušný správní orgán může v povolení stanovit podmínky tak, aby nedošlo ke zvýšení nepříznivých dopadů na životní prostředí nebo zdraví lidí.

Veškerý odpad soustřeďovaný neodděleně na základě povolení k upuštění od odděleného soustřeďování odpadů se zařazuje jako jeden druh odpadu podle Katalogu odpadů. Správní orgán v povolení určí druh odpadu, do kterého má být zařazen neodděleně soustřeďovaný odpad, a to podle druhu odpadu, který tvoří největší část hmotnosti soustředěného odpadu v případě soustřeďování u původce odpadu, pokud není v konkrétním případě z hlediska ochrany životního prostředí a zdraví lidí vhodnější určit jiný druh odpadu, a v ostatních případech vhodný druh odpadu odpovídající skutečnosti, že se jednalo o úpravu odpadu.

Povolení k upuštění od odděleného soustřeďování odpadů, s výjimkou povolení podle věty první se vydává nejdéle na dobu 5 let.

04. Výsledek úkonu

Souhlas k upuštění od odděleného soustřeďování odpadů.

05. Kdy věc řešit

O povolení k neoddělenému soustřeďování odpadů lze požádat, pokud vzhledem k následnému způsobu využití nebo odstranění odpadů není třídění nebo oddělené soustřeďování nutné a nedojde k ohrožení povinnosti nakládat s odpadem v souladu s hierarchií odpadového hospodářství.

06. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky

Vyplněnou žádost a plnou moc, pokud je žadatel zastupován, vše v digitální podobě.

Formulář je k dispozici v elektronické podobě. Lze jej obdržet i v listinné podobě na Odboru stavebním a životního prostředí, oddělení územního plánování a životního prostředí.

Žádost o povolení k upuštění od odděleného soustřeďování odpadů.pdf, soubor typu pdf, (324,97 kB)

07. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky

Vyplněnou žádost a plnou moc, pokud je žadatel zastupován, vše v papírové podobě.

08. Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky

Tyto způsoby podání  vyžadují od podatele uznávaný elektronický podpis nebo aktivní datovou schránku.

Elektronická podatelna: epodatelna@karvina_cz

Datová schránka: es5bv8q

09. Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkol iniciovat

Poštou nebo osobním podáním.

Adresa pro podání poštou: Magistrát města Karviné, Odbor stavební a životního prostředí, Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná-Fryštát.
Adresa pro osobní podání (podatelna): budova „C“, Karola Śliwky 50/8a, Karviná-Fryštát.

10. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky

Správní poplatek za provedení úkonu činí 1000,-Kč. Je stanoven v položce č. 122 písm. c) sazebníku správních poplatků, který tvoří přílohu zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

11. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky

Viz bod. 10.

12. Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu

Netýká se úkonu.

13. Opravné prostředky

Proti rozhodnutí o povolení k upuštění od odděleného soustřeďování odpadů se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje prostřednictvím Magistrátu města Karviné, Odboru stavebního a životního prostředí (§ 81, § 82 a § 83 správního řádu).

14. Časté dotazy

Nebyly dosud zaznamenány. 

15. Sankce

Neuplatňují se.

16. Působnost 

Státní správa vykonávaná  v přenesené působnosti Magistrátu města Karviné,  Odborem stavebním a životního prostředí.

17. Oblast

Ochrana životního prostředí, odpadové hospodářství.

18. Klíčová slova

Odpady, třídění, oddělené soustřeďování.

19. Počátek platnosti popisu úkonu

15.06.2022.

20. Konec platnosti popisu úkonu

Bez omezení.

21. Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému
Vydané rozhodnutí o povolení k upuštění od odděleného soustřeďování odpadů není v žádném veřejném registru evidováno.